• en
 • sv
 • Krishantering företag – Crisis Management

  Crisis management riktar sig till företag som vill öka sin kunskap om det svenska krishanteringssystemet samt utveckla sin egen förmåga till krishantering.

   

  Kontakta oss

  Vad innebär krishantering för företag och organisationer?

  Inom ett företag eller en organisation kan krishantering, crisis management, beskrivas som ett system som reglerar vilka åtgärder som sätts in när något oförutsett inträffar som hotar organisationen, exempelvis som nu under Coronapandemin. Det kan handla om att fördela olika roller i företaget, skapa tydliga ansvarsområden och se till att hela organisationen är förberedd när en eventuell kris inträffar.

  Proaktivitet och reaktivitet inom krishantering

  Att vara proaktiv innebär att man tänker i förväg, för att se möjligheter och hinder och förbereda sig på dem. Motsatsen, att vara reaktiv, innebär att företaget inte haft möjlighet till framförhållning och svårigheter att utnyttja tiden maximalt. Begreppen kan även appliceras på organisationer.

  Grundprinciper vid krishantering

  Vad har er organisation för grundprinciper? En organisation kärnvärden bör räknas till dess tillgångar på samma sätt som materiell egendom eller personal. Grundprinciperna identifierar organisationen mot omvärlden och hjälper ledningen att fatta rätt beslut i tider av osäkerhet.

  Fördelning av Ansvar och roller

  Vem gör vad i organisationen? Klart uppdelade ansvarsområden hjälper en organisation att bli effektivare och tydligare i sin kommunikation. Även säkerhet och crisis management bör vara tydligt avgränsade ansvarsområden.

  lagefterlevnad  

  Ett företag eller en organisation påverkas naturligtvis alltid av de lagar som finns inom det egna verksamhetsområdet samt lagefterlevnad över huvud taget. En organisation kan alltid också försöka påverka lagstiftare att reglera de lagar man anser vara irrelevanta eller fungerar dåligt.

  Krisledning

  Att vara beredd och kunna ta kommandot om en kris inträffar i organisationen är av yttersta vikt för den organisation som värnar om sina anställda. Krisledning handlar om att ha de rutiner och handlingsplaner som behövs för att under ordnade former leda en organisation genom en kris.

  Kriskommunikation

  Grunden till att hantera en kris på ett bra sätt är att kunna kommunicera tydligt, både inom den egna organisationen och omvärlden. Att inge förtroende och signalera att man gör det som krävs för att kunna ta sig ur krisen. Är ni en organisation som verkar på flera platser är kommunikationen till dessa och mellan de olika enheterna oerhört viktig.

  Geografiskt områdesansvar och stöd från lokal och nationell nivå

  När en kris inträffar i ett företag som verkar på flera platser är kommunikationen mellan de olika kontoren oerhört viktig. För varje kontor i landet bör det även finnas en säkerhetsansvarig, som står i förbindelse med sina kollegor och tillsammans med dem upprättar och underhåller rutiner kring krishantering.

  Vill du veta mer?

  Kontakta då

  Anders Bennström

  0709-99 64 21

  anders.bennstrom@2secure.se