Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy syftar till att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, och när du begär att bli kontaktad. Du ska känna dig trygg med vår förmåga att skydda din integritet, och ha förtroende för hur 2Secure behandlar dina personuppgifter.

Som kund informeras du dessutom om vår personuppgiftsbehandling separat, beroende på det uppdrag vi utför.

 

Personuppgiftsansvarig

2Secure AB, org.nr. 556695-7543 (”2Secure”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på vår hemsida samt i alla uppdrag. 2Secure AB är gemensamt ansvarig för personuppgiftsbehandlingarna i samtliga dotterbolag.

Kontaktuppgifter: 2Secure AB, Box 34037, 100 26 Stockholm

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta din kontaktperson hos oss eller vårt dataskyddsombud.

2Secure AB
Att: Dataskyddsombudet
Box 34037
100 26 Stockholm

dpo@2secure.se (eller din kontaktperson på 2Secure)
+46 8 65 65 000

Vi behöver styrka din identitet när du kontaktar oss. Detta är för att säkerställa att dina rättigheter inte ska missbrukas av någon annan.

 

Personsuppgifter

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, person-, eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgifter och IP-adress.

 

Kategori av registrerade

2Secure är enligt lag skyldiga att föra ett register över personuppgiftsbehandlingar. För att kunna hantera transparens och spårbarhet har vi delat upp våra registreringar av personuppgifter i olika kategorier.

Du som besöker 2Secures hemsida hamnar i en av följande tre kategorier:

 1. Besökande
 2. Prenumeranter och/eller kontaktsökande
 3. Arbetssökande

I alla andra verksamheter som bedrivs på 2Secure och som omfattar behandling av personuppgifter, upprättar vi avtal eller inhämtar samtycke från dig som berörs av vår behandling av personuppgifter.

 

Ändamål

Du som besöker vår hemsida hamnar i en kategori och för varje kategori har vi definierat följande ändamål, det vill säga orsaken till att vi behöver behandla dina personuppgifter.

Kategori av registrerad:  Ändamål:
Besökande på hemsida
 • Förbättra din upplevelse av vår hemsida, samt ge oss information om hur du använder den.
Prenumeranter och kontaktsökande
 • Hantering av kontaktuppgifter för retur av begärd handling.
 • Hantering av kontaktuppgifter för återkoppling med ytterligare information eller erbjudande.
 • Prenumeration på nyhetsbrev.
Arbetssökande
 • Hantering av arbetsansökan.

 

Personuppgifter vi samlar in?

Kategori av registrerad:  Personuppgift:
Besökande
 • IP-adress
Prenumeranter och kontaktsökande
 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • (Företagsnamn)
Arbetssökande

 Personuppgifter lämnade av den arbetssökande

 • Personligt brev
 • CV

Om meddelanden som skickas in till 2Secure innehåller andra typer av personuppgifter än de som nämns ovan hanteras dessa genom att meddelandet i sin helhet läggs in i det aktuella ärendet. Personuppgifterna registreras inte särskilt och personuppgifterna i det inkomna meddelandet anonymiseras.

 

Rättslig grund

För att 2Secure ska få behandla dina personuppgifter behöver vi stöd i en rättslig grund. Dessa är Samtycke eller Intresseavvägning.

Samtycke är när du har godkänt personuppgiftsbehandlingen, som att acceptera cookies när du kommer in på vår hemsida.

Intresseavvägning ger oss rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålet, som när vi går igenom en arbetsansökan du skickat in.

Ändamål: Rättslig grund:
Förbättra din upplevelse av vår hemsida, samt ge oss information  om hur du använder den. Samtycke
Hantering av kontaktuppgifter för retur av begärd handling. Samtycke
Hantering av kontaktuppgifter för återkoppling med ytterligare  information eller erbjudande. Samtycke
Prenumeration på nyhetsbrev Samtycke
Hantering av arbetsansökan Intresseavvägning

I andra verksamheter som bedrivs på 2Secure redovisar vi tydligt vilken rättslig grund som används vid varje enskild personuppgiftsbehandling.

 

Hur skyddas dina personuppgifter

2Secure skyddar dina personuppgifter så att de uppfyller den säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsnivån omfattar krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett tekniskt skydd för hantering av information enligt den definierade säkerhetsnivån. Andra skyddsåtgärder är att endast behörig personal i det specifika ärendet har tillgång till uppgifterna.

 

Hur länge lagras dina kontaktuppgifter?

När du tecknar ett avtal med oss, lämnar samtycke eller vid intresseavvägning, så behandlar 2Secure alltid dina personuppgifter under en bestämd tid.

Samtycke
Vid samtycke avgör du som uppgiftslämnare hur länge din information sparas. I 2Secures nyhetsbrev och i all digital information finns möjligheten för dig att på ett enkelt sätt meddela oss att du vill att vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

När det gäller Cookies kan du läsa om hanteringen i vår Cookiepolicy. Där kan du även välja vilken sorts Cookies 2Secure får använda samt välja att vara helt inkognito.

Intresseavvägning
Uppgifterna sparas till dess att ärendet behandlats och fyra veckor därefter.

 

Radering och gallring

Oavsett anledningen till att du lämnar dina personuppgifter, gallras informationen genom automatisk radering. Gallringen utförs med automatik så att endast administrativ IT-personal kommer åt informationen en kort tid efter rensning. Därefter raderas uppgifterna för gott.

 

Överföring till andra parter

När det gäller retur av begärd handling eller återkoppling med ytterligare information behandlas dina personuppgifter endast av 2Secures personal.

Om dina personuppgifter behandlas i samarbete med en tredje part (som vid webbseminarium eller utbildning) agerar denne som personuppgiftsbiträde och följer vår hantering av personuppgifter. I annat fall informerar vi särskilt om hur personuppgifterna hanteras i det specifika fallet.

 

Överföring till tredje land

Om dina personuppgifter förs över till tredje land så får du information om detta. Som tredje land räknas här länder utanför EU/EES-området. Undantaget gäller Cookies som hanteras enligt vår Cookiepolicy.

 

Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter och 2Secure är måna om att ge dig möjligheten att utöva dina rättigheter.

Du har som registrerad rätt att:

 • Begära information om personuppgiftbehandlingen
 • Begära ett registerutdrag
 • Begära rättelse eller komplettering av personuppgifter
 • Begära radering av personuppgifter
 • Begära begränsning av behandling
 • Invända mot personuppgiftsbehandling
 • Begära förflyttning av personuppgifter (dataportabilitet)
 • Bli informerad innan automatiserade beslut
 • Vill du ha ett registerutdrag, skicka kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud via dso@2secure.se så kontaktar hen dig för mer information.

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY.

 

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras och den senaste versionen hittar du alltid på vår hemsida.

Uppdaterad 2022-02-18