Personuppgiftspolicy

Allmänt

För oss på 2Secure är din integritet viktig. Det innebär att transparens av personuppgiftsbehandling är viktigt för att du ska känna dig trygg, och ha förtroende för oss. 2Secure förstår att ditt förtroende är beroende av hur vi hanterar de uppgifterna vi samlar in om dig och vår förmåga att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy syftar till att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter när du är kund hos oss. Som kund informeras du idag om vår personuppgiftsbehandling i våra allmänna villkor när du tecknar ett avtal med oss.

 

Personuppgiftsansvarig

2Secure AB, org.nr. 556695-7543 (”2Secure”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på vår hemsida samt i vissa fall då du använder våra tjänster. 2Secure AB är del av en större koncern med flera dotterbolag och vi har vårt huvudsäte i Stockholm. Vi kan, beroende på tjänst, komma att föra över personuppgifter mellan våra dotterbolag och till underbiträden både innanför och utanför EU/EES. Detta sker aldrig utan att du informeras, och vi säkerställer alltid att våra underbiträden håller samma säkerhetsstandard vid personuppgiftsbehandling som vi gör.

 

Personsuppgiftsansvaret

Personuppgiftsansvarig innebär att vi bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in och hur de ska behandlas. Detta gör vi främst för tjänster inom bakgrundkontroll och när du är kund hos oss som privatperson. I övriga fall är vi personuppgiftsbiträde.

 

Personuppgifter

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Detta betyder att många olika typer av uppgifter kan vara personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person-, eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgifter och IP-nummer.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

När vi på 2Secure är personuppgiftsansvarig så ansvarar vi för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med svensk lagstiftning. Vi samlar därför endast in information från dig själv och du blir då även informerad om vilka uppgifter som samlas in samt ändamål med behandlingen.

När du besöker vår webbplats, www.2secure.se, samlar vi personuppgifter om dig för olika ändamål. Vi gör detta genom användning av cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder, vilken typ de är samt vad anledningen är till att vi använder dessa, läs vår cookiepolicy som du alltid hittar på vår hemsida.

Beroende på vilka tjänster du använder av 2Secure så samlar vi in olika personuppgifter för olika ändamål och på olika rättsliga grunder. Information om denna personuppgiftsinsamling återfinns i de allmänna villkoren som är en bilaga till ditt huvudavtal med oss. Du kan alltid kontakta din kontaktperson på 2Secure eller ta kontakt med vårt dataskyddsombud för frågor om personuppgiftsinsamlingen, se kontaktuppgifter nedan.

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Beroende på vilka tjänster du använder av 2Secure så lagrar vi olika personuppgifter med olika tidsfrister. När du tecknar ett avtal, samtycke eller vid intresseavvägning så behandlar 2Secure alltid personuppgifter under en bestämd tid. Efter avtalets upphörande kommer 2Secure att spara dina personuppgifter i tre (3) månader för att sedan radera dessa om inte annat framgår av avtalet eller om du inte skriftligen samtycker till annat. Mer information om tidsfristerna och om vår personuppgiftsinsamling återfinns i de allmänna villkoren, som är en bilaga till ditt huvudavtal med oss.

 

Dina rättigheter

Du har med rådande dataskyddslagstiftning förstärkta rättigheter och större kontroll över vår behandling av dina personuppgifter. 2Secure anser alltid att du äger dina personuppgifter och är måna om att i så hög utsträckning som möjlighet ge dig möjlighet att utöva dina rättigheter.

Du har rätten att:

  • Begära information om personuppgiftbehandlingen
  • Begära ett registerutdrag
  • Begära rättelse eller komplettering av personuppgifter
  • Begära radering av personuppgifter
  • Begära begränsning av behandling
  • Begära förflyttning av personuppgifter (dataportabilitet)
  • Invända mot personuppgiftsbehandling

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål på vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten.

 

Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras och den senaste versionen hittar du självklart alltid på vår hemsida.

 

Kontakt

2Secure AB
Box 34037
100 26 Stockholm

dpo@2secure.se (eller din kontaktperson på 2secure)
+46 8 65 65 000

 

Vi behöver styrka din identitet när du kontaktar oss för att säkerställa att möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning inte ska missbrukas av annan. 2Secure behöver därför vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Därför kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.