SAKKUNNIG IT OCH DIGITAL EXPERT

Behöver du digital rådgivning kring hur man går vidare i en utredning som innefattar digitala spår och bevis? Vi erbjuder stöttning och hjälp av en sakkunnig eller expertvittne som kan förklara samt presentera digitala spår och bevisning på ett korrekt och förståeligt sätt, men också vara med vid till exempel förhandlingar.

Rådgivning av en digital expert

Att ha en erfaren och sakkunnig expert vid sin sida hjälper till att öka tryggheten vid förhandlingar. Det blir även en avlastning. Situationer där bevis tas fram och behöver förklaras och tolkas kräver mycket tid och resurser. Med hjälp av våra digitala expeter tar vi ett samlat grepp och skapar en tydlig plan för arbetet. 

Sökning av information

Eftersom mycket av den eftersökta informationen i ett ärende lagras på datorer, telefoner eller andra informationsbärande enheter, kan digital forensiska experter användas för att söka efter data i till exempel: 

 • E-post

 • Textmeddelanden

 • Chattloggar

 • Kalenderfiler

Expertvittne

Digital forensiska experter kan skapa expertutlåtanden, utarbeta expertvittnesrapporter eller medverka vid domstolsförhandlingar eller fungera som konsulterande (icke-vittnande) experter:

 • I domstol som sakkunniga
 • Genom att tillhandahålla oberoende och objektiva rapporter
 • Experter i civilrättsliga tvister

Erfarenhet från polisen och ekobrottsmyndigheten

Våra digital forensiska experter är certifierade proffs med lång erfarenhet från Polisen och Ekobrottsmyndigheten. Vi är alltid beredda att kallas till domstol som sakkunniga för att presentera våra fynd på ett begripligt och sammanhängande vis. Digital forensiska experter kan också användas i civilrättsliga tvister.

 • Du som kund får tillgång till och biträde av en erfaren utredningsledare som planerar och genomför utredningen, tillför expertresurser och har en kontinuerlig kontakt med dig genom utredningens olika faser.
 • Dra lärdomar av och etablera förändringar för att undvika att samma incident inträffar igen (s.k. root cause analysis).
 • Utreda och klargöra förutsättningar samt ge ett underlag för att vidta arbetsrättsliga åtgärder.
 • Utreda och sammanställa underlag för polisanmälan och eventuell följande förundersökning.

Vanliga frågor om omvärldsanalys

Vad kännetecknar en digital forensisk expert?

En digital forensisk expert är en specialist inom området digital forensik, som innebär att undersöka och analysera digitala enheter, system och data för att lösa brott eller lösa juridiska eller tekniska frågor. Här är några kännetecken som kan karaktärisera en digital forensisk expert:

Teknisk kompetens: En digital forensisk expert bör ha en djup teknisk kompetens inom området digitala tekniker, verktyg och metoder. Det kan inkludera kunskap om olika operativsystem, filsystem, nätverksprotokoll, kryptering, digitala bevisshantering, datautvinning och andra tekniska aspekter.

Erfarenhet: Erfarenhet är viktig inom digital forensik, eftersom det innebär att hantera olika typer av digitala bevis och arbetsflöden för digitala undersökningar. En digital forensisk expert bör ha erfarenhet av att utföra digitala undersökningar och analysera digitala bevis i olika sammanhang, såsom brottsutredningar, civila tvister eller interna utredningar.

Juridisk och rättslig kompetens: En digital forensisk expert bör ha kunskap om juridik och rättsliga procedurer som är relevanta för digital forensik. Det kan inkludera att förstå lagstiftning, rättsliga riktlinjer, rättsliga förfaranden och expertvittnesrollen i rättsliga sammanhang.

Analytisk förmåga: En digital forensisk expert bör ha starka analytiska färdigheter för att kunna analysera och tolka digitala bevis på ett objektivt och noggrant sätt. Det kan involvera att använda olika analysmetoder, verktyg och tekniker för att undersöka digitala enheter, data och system.

Rapportering och dokumentation: En digital forensisk expert bör vara skicklig på att rapportera och dokumentera sina resultat och slutsatser på ett tydligt och noggrant sätt. Det kan inkludera att skriva tekniska rapporter, utforma grafik och förklara komplexa tekniska begrepp för icke-tekniska intressenter.

Säkerhet och etik: En digital forensisk expert bör följa strikta säkerhetsprotokoll och etiska riktlinjer vid hantering av digitala bevis och data. Det kan inkludera att säkerställa integritet och autenticitet hos digitala bevis, och att skydda känslig information enligt tillämpliga lagar och regler.

Lärande och anpassningsförmåga: Digital forensik är ett område som ständigt förändras med den snabba utvecklingen av teknik och metoder. En digital forensisk expert bör vara villig att ständigt lära sig och anpassa sina färdigheter och metoder för att vara effektiv och uppdaterad i sitt arbete.

Hur säkerställs att en digital expert är sakkunnig?

För att säkerställa att en digital expert är sakkunnig inom ett specifikt område kan du utvärdera deras tidigare projekt, be om referenser och rekommendationer, granska deras portfölj och CV, kolla efter eventuella certifieringar och utbildningar, samt genomföra intervjuer och tekniska tester.

Hur söker digital forensiska experter efter data?

Digital forensiska experter söker efter data på digitala enheter genom att använda specialiserade sökverktyg och programvara för att skanna och söka igenom filsystem, metadata, borttagna filer och andra områden där digitala data kan finnas. De kan också använda tekniker som carving för att återställa borttagna eller skadade filer baserat på signaturer eller mönster.

Vilka trender bör en sakkunnig vara medveten om?

Som sakkunnig inom IT är det viktigt att vara medveten om de senaste trenderna och framväxande teknikerna för att hålla sig uppdaterad och fortsätta att vara effektiv och relevant inom sitt område. Några av de senaste trenderna och framväxande teknikerna inom IT inkluderar:

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning: AI och maskininlärning är tekniker som gör det möjligt för datorer att lära sig och utföra uppgifter utan explicit programmering. Detta område har stora potentialer inom olika applikationer, såsom automatisk databehandling, analys av stora datamängder, bild- och röstanalys, naturligt språkbehandling och mycket mer.

Molnteknologi: Molnteknologi innebär att använda fjärrbaserade servrar för att lagra, hantera och behandla data och applikationer istället för att lagra dem på lokala servrar eller datorer. Molnteknologi erbjuder skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet, vilket gör det möjligt för företag och organisationer att snabbt anpassa sig till förändrade krav och behov.

Internet of Things (IoT): IoT innebär att fysiska enheter är kopplade till internet och kan kommunicera och utbyta data med varandra. Detta kan omfatta allt från smarta hemenheter till industriella maskiner och fordon. IoT har potentialen att revolutionera olika branscher, inklusive hälsovård, transport, jordbruk och stadsförvaltning.

Blockchain-teknik: Blockchain-teknik är en distribuerad och säker metod för att spåra och verifiera digitala transaktioner och data. Den används främst inom kryptokurrency, men har också tillämpningar inom andra områden, såsom digitala kontrakt, logistik och immateriella rättigheter.

Cybersäkerhet: Med den ökande digitaliseringen och användningen av teknik är cybersäkerhet en viktig faktor att beakta. Detta inkluderar skydd av data, system och nätverk mot cyberhot och attacker. Som IT-sakkunnig är det viktigt att vara medveten om de senaste hoten, säkerhetsmetoder och bästa praxis för att säkerställa att IT-miljöer är skyddade och säkra.

Det är viktigt för en IT-sakkunnig att hålla sig uppdaterad om dessa trender och tekniker genom att delta i fortbildning, följa branschnyheter och delta i relevanta konferenser och evenemang. Det kan också vara värdefullt att experimentera med och utforska dessa tekniker i praktiska projekt för att få erfarenhet och expertis inom området.

Vad gör ett expertvittne?

Ett expertvittne, även känt som sakkunnigt vittne, är en person med särskild kompetens och erfarenhet inom ett specifikt område som kallas att vittna i rättsliga eller rättsliga förfaranden. Expertvittnen kan kallas för att lämna vittnesmål och ge utlåtanden baserade på sin sakkunskap för att bistå domstolar, advokater och andra parter i att förstå komplexa tekniska, vetenskapliga eller andra specialiserade frågor som är relevanta för ett specifikt rättsligt mål.

De vanliga uppgifterna för ett expertvittne kan inkludera:

 1. Utvärdering av bevis: Ett expertvittne kan utvärdera och analysera olika former av bevis, såsom teknisk dokumentation, data, rapporter, eller andra material för att dra slutsatser baserade på sin sakkunskap inom sitt område.
 2. Vittnesmål och förklaringar: Ett expertvittne kan lämna vittnesmål i rätten och förklara tekniska eller specialiserade frågor för att bistå domstolen och andra parter att förstå komplexa ämnen. De kan även svara på frågor från advokater och domstolen.
 3. Rapportering: Ett expertvittne kan förbereda skriftliga rapporter som summerar sina utvärderingar, slutsatser och rekommendationer baserade på deras sakkunskap. Dessa rapporter kan lämnas in till domstolen eller andra parter som bevis i det rättsliga förfarandet.
 4. Korsförhör: Ett expertvittne kan bli föremål för korsförhör från motpartens advokater, där de kan bli utmanade på sina slutsatser, metodik och sakkunskap.
 5. Oberoende och opartiskhet: Ett expertvittne förväntas vara objektivt och opartiskt och basera sina utlåtanden på grundval av deras sakkunskap och professionella bedömningar, oavsett vilken part de representerar.

Det är viktigt att notera att kraven för expertvittnen kan variera beroende på den jurisdiktion där de vittnar och vilket rättsligt förfarande de är involverade i. Det är också viktigt att en expertvittne är korrekt kvalificerad och har erfarenhet och expertis inom det specifika området som är relevant för det rättsliga målet.

Hur utreds digitala spår och bevis?

Utredning av digitala spår och bevis innefattar säkring av digitala bevis, analys av digitala data, rekonstruktion av händelser och utvärdering av bevisens tillförlitlighet.

Är ni i behov av en digital expert?

Då kanske ni är i behov av någon av våra digitala tjänster: