Personsäkerhet förförtroendevalda

Sedan 2006 har vi aktivt bidragit med åtgärder för att förebygga och bekämpa demokratibrott. Detta har bland annat genomförts genom att vi bedrivit utbildning för förtroendevalda. Inför valet har vi tagit fram två specialsydda utbildningsaktiviteter.

Effekt av våra utbildningar

I Brottsförebyggande rådets (Brås) rapport ”Politikernas trygghetsundersökning 2021” beskrivs att ungefär var fjärde förtroendevald utsatts för trakasserier, hot, våld och att det ökar. Händelser inom ramen för demokratibrott är sällan förknippade med någon högre hotbild vilket ställer stora krav på kommun, parti och inte minst på den enskilde politikern.

Våra utbildningar har som mål att öka både den gemensamma säkerhetskulturen och den enskilda säkerhetsmedvetenheten Detta skapar både upplevd och faktisk trygghet och säkerhet.

Två specialsydda utbildningar

Vi har tagit fram två specialsydda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän. En utbildningsfilm som passar både heltidspolitiker, tjänstemän och fritidspolitiker. Filmen kan anpassas både efter parti eller kommun och avhandlar:

  • Förtroendevaldas utsatthet
  • Förebygga risker med säkerhetsmedvetenhet
  • Aktiviteter med ökad risk
  • Aktörer i säkerhetsarbetet

Vi erbjuder också en digital eller fysisk utbildning. Den lämpar sig även som fördjupning efter utbildningsfilmen. Utbildningen genomförs med stor interaktion mellan deltagare och utbildare. Utbildningen syftar till att stärka säkerhetskulturen och ge en gemensam trygg grund för förtroendevalda och tjänstemän att bemöta och hantera hotfulla och våldsamma situationer. Det ger kunskap och insikter hur man ska agera före, under och efter dessa situationer.

Kontaktpersoner