Start / Personalsäkerhet / Bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller

Har du rätt beslutsunderlag inför en viktig rekrytering eller anställning? Behöver du komplettera en Due Diligence med bakgrundskontroll av människorna bakom bolaget? Har du fakta kring inte bara företaget du har affärsrelationer med, utan även ägarstrukturer och eventuella oegentligheter i bakomvarande led?

Verifiera uppgifter med bakgrundskontroller

Det är inte ovanligt att det som först ser ut som en bra rekrytering, ett bra förvärv eller en klok affärsrelation med till exempel en underleverantör, visar sig vara ett misstag. Det kan finnas bakgrundsinformation och oegentligheter som kommer att drabba dig och/eller ditt företag negativt i förlängningen.

Vi har erfarenheten att ta fram information, över hela världen, som hjälper dig ta rätt beslut. Som första företag inom säkerhetsbranschen har vi dessutom beviljats tillstånd av IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, att i bakgrundskontroller få behandla personuppgifter om lagöverträdelser. På det viset är våra bakgrundskontroller helt kompletta.

Komplettera din bakgrundskontroll med omvärldsbevakning

I samband med förvärv kan det vara nödvändigt att övervaka företagets digitala exponering för att snabbt identifiera hat, hot och spridning av känslig information. Håll er informerade om eventuella säkerhetsrisker och avvikelser genom digital övervakning utifrån ert varumärke och tilltänkta förvärv.

2Secure bakrundskontroller vid rekrytering

Bakgrundskontroll rekrytering

Vi utför bakgrundskontroller på olika nivåer beroende på vilken position som ska tillsättas. Ju större inflytande och insyn i organisationen den nya medarbetaren kommer att ha ju mer omfattande kommer bakgrundskontrollen vid anställning att vara.

 • Ledningsgrupper
 • VD/styrelse
 • Bolagsstyrelser
 • Personal
 • Säkerhetsklassade tjänster vid säkerhetsprövning
2Secure säkerhetskonsulter

Bakgrundskontroll förvärv

I en Due Diligence, och vid Mergers and Acquisitions, är det självklart att kolla det ekonomiska; lönsamhet, värdering, etc, men inte sällan glömmer man att göra en bakgrundskontroll av personerna. Är de att lita på? Vad har de för rykte? Vi jobbar bland annat med Private Equity-bolag, för att ta reda på fakta. Vi kollar:

 • Brottslighet
 • Media/rykte
 • Bolag/ägare i flera led
 • Historiska affärer/transaktioner
2Secure affärsrelationer

Bakgrundskontroll affärsrelationer

I början av en ny affärsrelation, det kan vara en hyresgäst som ska hyra lokaler, en underleverantör, eller någon som ska köpa mark eller fastighet, kan det vara bra att göra en bakgrundskontroll på bolaget och personerna bakom. Vi hjälper er att kolla:​

 • Ägare/ägarstruktur
 • Externa konsulter
 • Nyckelpersoner
 • Outsourcing
 • Leverantörer

Varför välja 2Secure för bakgrundskontroller?

Vi har 25 heltidsanställda; jurister, ekonomer och HR-utbildade konsulter, som har sitt fokus på enbart bakgrundskontroller. Vi har stor erfarenhet av att erbjuda bakgrundskontroller över hela världen och vi är vana att jobba med olika kunder både inom privata bolag och offentlig verksamhet. Med vår hjälp får du information, som blir den där sista pusselbiten, som hjälper dig ta kloka och affärsmässiga beslut.

 • Du kan vara säker att få med hela bilden av din kandidat. Vi är ett svenskt bolag och har som första säkerhetsbolag i Sverige beviljats tillstånd av IMY att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser.
 • Du får en tjänst som strikt följer nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom hela EU.
 • Du får tillgång till en bred och helt unik tjänst med samlad erfarenhet och kompetens avseende personalsäkerhet och bakgrundskontroller.
 • Vi jobbar enbart med egna heltidsanställda konsulter.
 • Vid en rekrytering är vi transparenta med kandidaterna och vi sköter interaktionen med kandidaten direkt.
 • Vi erbjuder dig ett möte för att gå igenom rapporterna.
 • Vi arbetar med bakgrundskontroller över hela världen.
 • Vi är medlemmar i branschorganisationen BKF, Bakgrundskontrollföretagen.
 • Med våra olika tjänster som utgångspunkt, samarbetar vi med dig som kund och anpassar oss efter dina behov.
 • Komplettera med vår omvärldsbevakningstjänst för att kartlägga digital exponering.
 • Bred leveranskapacitet, och support, från samtliga säkerhetsområden inom 2Secure.

Hur arbetar vi med bakgrundskontroller?

När vi jobbar med rekrytering är vi transparenta med kandidaterna och vi sköter interaktionen med kandidaten direkt, vilket ger trygghet för alla parter. De delar vi tittar på är bland annat:

 • Personalia

 • Ekonomi

 • Bolagsengagemang

 • Rättsärenden

 • CV

 • Exponering i media och på internet

Vad gäller förvärv och affärsrelationer hämtar vi information i Sverige och i ett femtiotal andra länder. Informationen sammanställs, analyseras och presenteras i rapportformat med rekommendation.
Rapporten ger ett tydligt beslutsunderlag för att ni ska kunna ta ett väl grundat beslut inför en eventuell anställning, förvärv eller samarbete. Den består av analyserad information och rekommendationer kring fortsatt process, och hanteras säkert i vår portal.

Vanliga frågor om bakgrundskontroller

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en process för att verifiera information om en person genom att undersöka olika källor. Syftet med en bakgrundskontroll kan variera beroende på sammanhanget, men det vanligaste är att det görs som en del av en anställningsprocess för att säkerställa att en potentiell anställd har korrekt och sanningsenlig information om sin utbildning, arbetslivserfarenhet, brottsregister, kreditvärdighet och andra relevanta faktorer.

Bakgrundskontroller kan också utföras vid förvärv av ett företag eller vid investeringar i ett företag. Detta är vanligtvis en viktig del av en due diligence-process som syftar till att säkerställa att företaget eller investeringen är legitim och att det inte finns några dolda risker eller problem som kan påverka värdet eller lönsamheten.

I detta sammanhang kan en bakgrundskontroll innefatta att granska företagets ekonomiska rapporter, avtal med kunder och leverantörer, skatteinformation, patentskydd, varumärken och annan immateriell egendom, samt kontrollera om företaget är föremål för några rättsliga tvister eller undersökningar. Informationen som samlas in kan sedan användas för att bedöma risken och potentialen för en affär och fatta beslut om hur man ska fortsätta.

Med en bakgrundskontroll kan också information om en person eller organisation verifieras som man överväger att göra affärer med. Detta kan omfatta potentiella kunder, leverantörer, samarbetspartners eller andra affärsrelationer.

Syftet med en bakgrundskontroll i detta sammanhang är att minska risken för bedrägeri eller andra oönskade resultat genom att verifiera information om den potentiella affärspartnern. En bakgrundskontroll kan innefatta att kontrollera personens eller organisationens identitet, registreringsstatus, historik av betalningar, kreditvärdighet och andra relevanta faktorer.

Bakgrundskontroller för affärsrelationer kan utföras genom att undersöka olika databaser, som till exempel företagsregister eller kreditupplysningsregister. Kontroller kan också göras genom att använda professionella byråer som specialiserar sig på att utföra bakgrundskontroller.

Genom att utföra en bakgrundskontroll på en potentiell affärspartner kan man få en bättre uppfattning om riskerna och möjligheterna med att inleda en affärsrelation med dem. Informationen kan också användas för att förhandla om villkor och avtal samt för att fatta beslut om hur man ska fortsätta med relationen.

Vad kostar en bakgrundskontroll?

Kostnaden för en bakgrundskontroll kan variera beroende på flera faktorer, inklusive vilken typ av kontroll som utförs och omfattningen av undersökningen. Kostnaden styrs av vilken nivå på bakgrundskontroll som ska användas och i vilken volym.

Det är viktigt att notera att kostnaden för en bakgrundskontroll kan vara en liten investering jämfört med konsekvenserna av att göra affärer med eller anställa en person som senare visar sig vara oseriös eller olämplig. Det är också viktigt att välja en pålitlig och erfaret företag som kan utföra en grundlig och korrekt bakgrundskontroll för att få ut det mesta av investeringen.

Kontakta oss för att få prisförslag på de bakgrundskontroller som passar er verksamhet bäst.

Är ni personuppgiftsansvariga och vad innebär det?

Ja, vi är personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsansvariga spelar en viktig roll vid genomförandet av en bakgrundskontroll. Personuppgiftsansvarig är en person eller organisation som är ansvarig för att behandla personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vid en bakgrundskontroll måste personuppgiftsansvariga säkerställa att de personuppgifter som samlas in behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att de personuppgiftsansvariga måste se till att:

 1. Informera den som ska kontrolleras om syftet med kontrollen och vilken information som kommer att samlas in.
 2. Säkerställa att det finns ett lagligt stöd för att samla in och behandla personuppgifterna.
 3. Se till att personuppgifterna som samlas in är korrekta och uppdaterade.
 4. Skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst och missbruk genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
 5. Se till att personuppgifterna inte används för andra syften än de som anges vid insamlingen.
 6. Radera personuppgifterna när de inte längre behövs.

Personuppgiftsansvariga kan också behöva hantera eventuella klagomål eller frågor som kan uppstå i samband med bakgrundskontrollen.

Det är viktigt att notera att olika länder kan ha olika regler och lagar som styr personuppgiftsansvariga vid genomförandet av en bakgrundskontroll. Det är därför viktigt att följa tillämpliga lagar och regler i det land där bakgrundskontrollen ska genomföras.

Utför ni bakgrundskontroller i andra länder?

Ja, vi utför dagligen bakgrundskontroller över hela världen.

Bakgrundskontroller utomlands fungerar på liknande sätt som i Sverige, men det kan finnas skillnader i lagstiftningen, tillgängligheten av information och de processer som används för att samla in och verifiera data.

Det varierar därmed vilken information som går att inhämta beroende på i vilket land bakgrundskontrollen ska genomföras.

Kontakta oss för att få prisförslag på de bakgrundskontroller som passar er verksamhet bäst.

Vad är en säkerhetsprövning och utför ni sådana?

Ja, vi utför säkerhetsprövningar.

En säkerhetsprövning är en process som används för att bedöma en persons lämplighet för arbete eller åtkomst till (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller verksamheter). Syftet med en säkerhetsprövning är att säkerställa att personen inte utgör en säkerhetsrisk (och kan anförtros att hantera säkerhetskänsliga uppgifter eller delta i säkerhetskänslig verksamhet) En säkerhetsprövning kan omfatta olika nivåer av granskning beroende på graden av skydd som krävs för det specifika arbetet eller åtkomsten. Vanliga säkerhetsprövningar inkluderar:

Intervjuer – Intervjuer med tidigare arbetsgivare, utbildare, kollegor och referenser för att utvärdera en persons beteende och förmåga att hantera (säkerhetsklassificerad) information.

Säkerhets (prövnings) intervjuer – Intervjuer av en säkerhetskonsult för att bedöma en persons lojalitet, (pålitlighet) och andra faktorer som kan påverka hans eller hennes lämplighet (Att hantera säkerhetsklassificerade uppgifter eller att delta i säkerhetsklassificerad verksamhet.)

Bakgrundskontroller – Kontroll av personuppgifter och tidigare aktiviteter för att säkerställa att en person inte har en historia av olämpligt beteende eller brottslig verksamhet som kan utgöra en säkerhetsrisk.

Hur fungerar en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll kan utföras på olika sätt, beroende på syftet och omständigheterna. Här är en allmän beskrivning av hur en bakgrundskontroll kan utföras:

Identifiering: Först och främst behöver personens eller organisationens identitet verifieras. Detta kan göras genom att kontrollera ID-handlingar, adresser, telefonnummer eller andra identifierande uppgifter.

Datainsamling: Nästa steg är att samla in information om personen eller organisationen. Detta kan innefatta att kontrollera utbildnings- och arbetslivshistorik, kreditinformation, brottsregister och andra relevanta faktorer.

Kontroll av källor: Informationen som samlats in måste verifieras genom att kontrollera källorna. Detta kan inkludera att kontakta tidigare arbetsgivare, skolor eller referenser för att bekräfta informationen.

Rapportering: Slutligen sammanställs resultatet av bakgrundskontrollen i en rapport. Rapporten kan ge en bedömning av risken och pålitligheten hos personen eller organisationen och kan användas för att fatta beslut om fortsatta åtgärder.

Det är viktigt att notera att bakgrundskontroller kan vara begränsade till den information som är tillgänglig och att det kan finnas begränsningar i tillgången till vissa uppgifter beroende på olika faktorer, till exempel dataskyddslagstiftning.

Hur lång tid tar en bakgrundskontroll?

Tiden det tar att utföra en bakgrundskontroll kan variera beroende på flera faktorer, inklusive vilken typ av kontroll som utförs och omfattningen av undersökningen.

En enkel bakgrundskontroll kan vanligtvis genomföras inom några dagar till en vecka, medan mer omfattande kontroller kan ta längre tid att slutföra. Till exempel kan en bakgrundskontroll för en ny anställning ta några dagar till några veckor, beroende på hur många tidigare arbetsgivare som ska kontaktas och hur lång tid det tar att få tillbaka svar från källorna.

För bakgrundskontroller vid förvärv och affärsrelationer kan tiden variera ännu mer beroende på omfattningen av undersökningen och antalet personer som ska kontrolleras.

Hur långt bak i tiden ska man bakgrundskontrollera?

För mer seniora roller och för roller med stor inblick i affärskritisk information eller med stort ekonomiskt ansvar kontrollerar vi bland annat ekonomi och folkbokföringsadress upp till 10 år tillbaka i tiden. Informationen ligger till grund för att kunna göra en omfattande riskanalys i samband med en rekrytering.

Kan ni behandla uppgifter om lagöverträdelse?

Ja, vi kan behandla uppgifter om lagöverträdelse. Som första företag inom säkerhetsbranschen har vi beviljats tillstånd av IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, att i bakgrundskontroller få behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Det i sin tur gör våra bakgrundkontroller helt kompletta och relevanta för både kund och kandidat.

 • Bakgrundskontroller vi utför är säkra och förenliga med GDPR
 • Vi stärker skyddet för den kontrollerade personens rättigheter
 • Bättre beslutsunderlag i din rekryteringsprocess eller affär
 • IMY bekräftar riktigheten i 2Secures processer

Här kan du läsa mer om vårt beviljade tillstånd.

Behöver ni hjälp med bakgrundskontroller?

Då kanske ni också behöver hjälp med 2Secures övriga tjänster inom personalsäkerhet.