Hot och våld

Öka medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet och förmåga att hantera oönskade situationer. Genom rätt utbildning får dina medarbetare en större känsla av trygghet och kan hantera situationer med hot och våld på ett bättre sätt.

Hot och våld på arbetsplatsen

Att mötas av hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt och tyvärr vanligt arbetsmiljöproblem som kan leda till allvarliga konsekvenser. Medarbetare som drabbas upplever ofta långvariga besvär av det inträffade. Det går att öka säkerhetsmedvetenhet, känsla av trygghet och förmåga att hantera oönskade situationer genom utbildning. Den som kan agera på ett säkerhetsmedvetet sätt kan förhindra en destruktiv händelseutveckling, minska våld och reducera risk för konflikt.

Efter utbildning kommer medarbetarnas känsla av trygghet och förmåga att agera säkerhetsmedvetet ha ökat. Utbildningen ska skapa ett eget engagemang och därigenom ge förutsättningar att förebygga och hantera hotfulla situationer samt utveckla arbetsplatsen säkerhetskultur.

Agerande vid hot- och våldssituationer

Detta är en grundläggande kurs i hur deltagaren ska agera före, under och efter situationer som innehåller hot och våld.

Före: Genom rätt vidtagna åtgärder kan vi förebygga risken att bli utsatta för hot, våld och konflikt. En stark säkerhetskultur och att vara förberedd är ett framgångsrikt sätt kan hantera utmanande situationer. Vi går igenom hur denna förberedelse går till.

Under: När en hotfull eller våldsam situation uppstår hanteras den med ett mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt. Vi lär ut denna metod och beskriver hur kroppen reagerar vid akut stress samt varför mental förberedelse fungerar.

Efter: Fungerande rutiner för incidentrapportering, kvalitativa utvärderingar, emotionellt krisstöd samt övriga stödåtgärder för den utsatte. Detta är viktigt i arbetet för att utveckla verksamhetens säkerhetskultur och skapa en tryggare arbetsplats.

Vi skräddarsyr utbildningen

Utbildningens innehåll anpassas efter era önskemål och kan inkludera er verksamhets styrdokument och riktlinjer samt inventering av er verksamhets utmaningar och er personals erfarenheter.

Omfattningen varierar mellan 2 timmar teoretisk föreläsning upp till en heldag med föreläsning, grupparbeten och anpassade övningar. Antalet instruktörer anpassas efter antal anmälda deltagare. Utbildningen kan med fördel kombineras med utbildning i Riskreducering genom kulturförståelse och/eller Pågående dödligt våld.

Digital utbildning

I samarbete med Bonnier Academy erbjuder vi en serie digitala utbildningar som syftar till att utbilda arbetstagare som kan råka ut för hotfulla situationer. Vi utbildar i Hot och våld, Pågående dödligt vålt och resesäkerhet.

Vill du veta mer?

Ladda ned produktblad om våra digitala utbildningar

Kontaktpersoner