Start / Analys / Resiliensanalys

Resiliensanalys

Grundförutsättningen för att en organisation ska utvecklas är att bygga motståndskraft eller ”resiliens” mot störningar och risker inom organisationen, såväl som i omvärlden. Med resiliensanalysen som verktyg får ni en högre säkerhetsmedvetenhet kring er organisation.

En reseliensanalys förstärker och förbättrar säkerhetsarbetet

Resiliensanalysen innefattar både en utvärdering av organisationens aktuella interna säkerhetsläge och en riskuppskattning av externa säkerhetsrisker. Förutom det skapar vi en rangordnad prioritering av rekommenderade åtgärdsförslag. Det sammantaget utgör ett underlag som hjälper till att bygga en motståndskraftig verksamhet.

Workshop för att ta fram en resiliensanalys

För att möjliggöra en heltäckande resiliensanalys genomför vi en workshop tillsammans med nyckelpersoner från företaget eller organisationen.​

Workshopen är indelad i två moment, där ena momentet fokuserar på att ta fram en bild över organisationens nuvarande säkerhetsläge, och det andra momentet innefattar en gemensam reflektion kring omvärldens förväntade utveckling och dess påverkan på organisationen. ​

Efter genomförd workshop analyserar 2Secure underlaget, för att slutligen presentera resultatet av resiliensanalysen i en rapport. ​

Resiliensanalys för alla typer av branscher

Vi har gedigen erfarenhet av att genomföra resiliensanalyser för olika organisationstyper och branscher där vi bland annat har tagit fram analyser för banker, livsmedelsföretag, försäkringsbolag och aktörer inom offentlig sektor. ​

Med betoning på både befintliga och framtida säkerhetsrisker och störningar tar vi fram ett underlag tillsammans med kunden som hjälper kunden att bygga en motståndskraftig verksamhet. 

Vad ingår i en resiliensanalys?

Med en resiliensanalys får du som kund:

  • Möjlighet att delta i en workshop och utöka din säkerhetsmedvetenhet och kunskap kring säkerhetsarbete.
  • En nulägesanalys av det aktuella säkerhetsläget med betoning på kategorierna personal, tillgångar, förvärv och outsourcing samt incident- och krishantering.
  • En analys av externa risker i din omvärld och bransch.
  • Förslag och prioritering av åtgärder utifrån befintliga sårbarheter inom organisationen.

Är ni i behov av en resiliensanalys?

Då kanske ni även är i behov av en av våra andra analyser: