Internationell riskhantering

2Secure är branschledande inom global riskövervakning, reseriskhantering och strategisk planering. Vi har kapacitet och erfarenhet att hjälpa dig att förstå, förutsäga, planera och svara på internationella säkerhetsrisker, risktrender och händelser.

Ikon Var förberedd

Var förberedd

Världen är nu mer sammankopplad än någonsin. Våra försörjningskedjor, partnerskap, resor och informationsflöde knyts samman i ett till synes oändligt nät. Konsekvenserna för företag kan vara katastrofala när punkter i detta nät skadas. Är du förberedd om något skulle inträffa?

Ikon Upptäck risker

Upptäck risker

Vi har stor erfarenhet av att stötta kunder i riskhanteringsarbetet, stärka internationella krishanteringsmetoder och säkra krishanteringsfunktioner på olika geografiska platser. Alltid med utgångspunkten att kunden/företaget är unikt och behöver just sin unika skräddarsydda lösning.

Ikon TRM resesäkerhet

Duty of Care

Strategi för resesäkerhet eller Travel Risk Management (TRM) är ett begrepp för det systematiska arbetssätt som företaget bedriver för att uppfylla sin omsorgsplikt (Duty och Care) för sin personal som är på resande fot. Ett systematiskt TRM-arbete ser till att företagets anställda är säkra och trygga under sina resor.

Var förberedd

Idag verkar företag i allt mer osäkra och föränderliga riskmiljöer vilket ställer högre krav på att riskhanteringen är agil och dynamisk. För att lyckas behöver du en partner som förstår den riskmiljö som ditt företag verkar inom. Detta innefattar inte enbart de hot som finns utan även de potentiella konsekvenser som dessa hot medför och hur de utvecklas.

2Secure har stor erfarenhet av att stötta kunder i riskhanteringsarbetet, stärka internationella krishanteringsmetoder, förbättra den interna kommunikationen samt kvalitetssäkra krishanteringsfunktioner på olika geografiska platser.

2Secure kan stötta dig i dina internationella säkerhetsbehov inklusive strategisk riskanalys, operativa prognoser, planering och riskreducering.

Upptäck och förstå risker i tid

I framtiden kommer företag att behöva en mer dynamisk identifiering och prioritering av risker för att hålla jämna steg med det föränderliga risklandskapet. 2Secure arbetar tillsammans med företag för att bedöma deras riskprofil vilket säkerställer att företaget använder den lämpligaste riskhanteringsmetoden för att komplettera affärsmålen.

I vårt arbete söker vi svaren på följande frågor:

  • Hur kommer risklandskapet att utvecklas? Företagen måste upptäcka och förstå risker innan de påverkas och snabbare än sina konkurrenter. Traditionella riskbedömningar som enbart baseras på faktabedömningar räcker inte för företag som vill lyckas.
  • Hur reagerar vi på risker? Konsekvensen av risker är ofta en påverkan på företagets rykte, investeringar och förmåga att efterleva rådande lagstiftning.
  • Vilka kontroller och beredskapsplaner krävs för att förbereda sig för dessa risker?
  • Vilka nya risker lurar i framtiden? Företagen kommer att behöva bredda sina vyer för att upptäcka nya och framväxande risker innan de inträffar. Traditionella riskidentifieringsmetoder baserade på efterhandsgranskningar och bedömningar räcker inte.

Med 2Secure får du:

  • En omfattande och kontextualiserad kartläggning av viktiga framtida riskutvecklingar.
  • En ökad medvetenhet inom organisationen gällande framtida risker och trender som är relevanta för ditt företags framgång.
  • En tidig varning om säkerhetsrisker som är relevanta för ditt företag.
  • En bild av den framtida utvecklingen vilket sätter ditt företag i en ledande position gällande riskreducering och strategiutveckling.

Duty of Care – Strategi för resesäkerhet

Genom ett välfungerande TRM-arbete ser företaget till att företagets anställda är säkra och trygga under sina resor i tjänsten eller om de är utlandsstationerade.

Riskerna skiljer sig också från land till land och från stad till stad, vilket innebär att ett gediget förarbete skapar medvetenhet och minimerar risker redan innan man åker. För oavsett i vilket land eller i vilken stad som företagets anställda befinner sig i tjänsten så är det arbetsgivarens ansvar att se till att de mår bra och inte råkar ut för något. Det är just därför Travel Risk Management behöver vara en central del av företagets säkerhetsstrategi.

Många företag som tidigare inte sett sig verka i riskländer har på senare tid erfarit utmaningarna som följer med att ha personal i länder som drabbas av allvarliga säkerhetsincidenter och viljan att skapa trygghet för affärsresenärer ökar. En arbetsgivares omsorgsplikt för sina anställda går under begreppet Duty of Care (DoC). Att känna till Duty of Care är nödvändigt för dig som är vd, HR- eller säkerhetsansvarig på ett företag. Framför allt om ni är ett företag med personal som reser i tjänsten eller har en del av ert företag etablerat i en annan del av världen, där risknivån är högre än här i Sverige.

Det är inte enbart laglösa eller krigshärjade länder som kan vara osäkra att resa till. Även andra tidigare ”säkra” länder kan numera drabbas av terrordåd och andra typer av risker.

Global Risk Monitoring

Världen är i ständig rörelse och detta leder ofta till dramatiska förändringar i företags globala risklandskap. Vi lever i en flyktig, osäker, komplex och tvetydig miljö och företag behöver effektivare verktyg och stöd för att förutse, planera och svara på händelseutvecklingar. Vill du ha hjälp att monitorera och kalkylera risker? Vill du ha hjälp att bedöma hur världen kan påverka dig och ditt företags anställda, partners och din verksamhet?

”2Secure hjälper oss bedöma det globala risklandskapet. Vi måste vara säkra på den verkliga situationen på plats, och där har 2Secure gett oss den information, den analys och de råd vi behöver.” ”Våra journalister och fotografer reser regelbundet till högriskplatser. 2Secure har konsekvent försett oss med robust analys och global riskövervakning och jag uppskattar deras riskhanteringsstöd.”

Fredrick Malmberg, nyhetschef TV4

 ”2Secure är vår pålitliga partner i en osäker värld. Företaget tillhandahåller viktig kunskap och kompetens”

Lennart Ljungfelt VD, Aimpoint AB

Faq

Hur kan 2Secures utlandsdesk hjälpa mig med internationell riskhantering, affärsanalyser och strategisk rådgivning?

Beslutsfattare på hög nivå förlitar sig på korrekta affärs- och riskanalyser för att maximera företagets lönsamhet, behålla konkurrensfördelar och minimera risker. Våra tjänster inom global riskhantering, strategisk rådgivning och resesäkerhet erbjuder allt detta. Vårt team består av ledande säkerhetsexperter som har stor kännedom om det internationella risklandskapet och egna insikter och kontakter i de länder du är intresserad av.

Vi kan hjälpa dig med internationell riskhantering, riskanalyser för enskilda länder och marknadsinträdesanalyser, men även identifiering, profilering och relationskartläggning av intressenter. Vi stödjer våra kunder inom allt som rör internationell riskhantering, riskanalyser, resesäkerhet och strategisk planering. Om ditt företag bedriver verksamhet utanför Sverige, om dina leveranskedjor påverkas av globala händelser eller om dina anställda reser utomlands i tjänsten kan vi lätta på din börda och öka din effektivitet. Tack vare våra erfarna internationella säkerhetsexperter, vårt analysteam och vårt globala partnernätverk kan vi erbjuda dig ett optimalt stöd över hela världen. Vi skräddarsyr våra analyser och vår risk- och säkerhetshantering efter dina behov.

Förutom de uppenbara fördelarna med att undvika risker och skydda företagets rykte förbättrar många av våra tjänster också kundernas förmåga att hantera plötsliga fluktuationer i säkerhetsläget. Både företagsmiljön och risklandskapet kan snabbt förändras. Vi stärker din riskresistens genom att analysera och övervaka globala trender och förklara vad samtidiga politiska, ekonomiska och sociala kriser innebär för anställda, kunder, investerare och myndigheter. Företag som kan stå emot snabba förändringar bättre blir vinnare eftersom de löper lägre risk att drabbas av störningar än oförberedda konkurrenter.

Vi hjälper våra kunder genom att övervaka den internationella riskmiljön och spåra viktiga risktal och faktorer som föranleder åtgärder. Därför är våra kunder mer medvetna om det globala risklandskapet, mer agila och bättre positionerade att framgångsrikt hantera incidenter än sina konkurrenter.

Hur kan vi förbättra riskhanteringen i vår internationella verksamhet?

Vi stödjer er genom att fastställa er internationella riskprofil och rekommendera åtgärder för verksamheten. Våra analytiker övervakar och rapporterar kontinuerligt aktuella händelser och ser till att ni får tidig varning om incidenter och säkerhetsrisker som kan komma att påverka ert företag.

Våra processer integreras sömlöst i era befintliga processer och säkerställer att tillgångar, anställda och intressen är skyddade. Våra experter arbetar sida vid sida med er för att ni ska kunna ta informerade beslut grundade på bästa tillgängliga information och analyser, och på så sätt förutse utvecklingen och effekten av politiska, säkerhetsmässiga, sociala, miljömässiga och industriella utmaningar.

Vi kan tillhandahålla dagliga skriftliga rapporter för beslutsfattare, kundanpassade underrättelser på plats för högre befattningshavare och workshops för att utveckla scenarier för er organisation. Om ni vill förstå hur myndigheter och andra aktörer kan påverka er verksamhet eller utveckla en strategi som är internationellt relevant kan vi erbjuda insikter i politiska, ekonomiska och sociala risklandskap över hela världen.

Kontakta 2Secures utlandsdesk för en inledande rådgivning.

Jag vill förstå vilka risker som anställda utsätts för under tjänsteresor. Vad kan jag göra?

Kontakta 2Secures utlandsdesk. Vi erbjuder skräddarsydda resmålsanalyser som bygger på branschledande analysmetoder och är anpassade efter dina specifika behov. Vi bistår en mängd kunder med riskanalyser baserade på specifika resplaner till allt från låg- till högriskdestinationer.

Med hjälp av våra resmålsanalyser kan du säkerställa att dina affärsresenärer är medvetna om potentiella risker och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder inför sina resor. Oavsett om dina anställda reser inom Europa eller till Asien, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern eller Afrika kan våra analytiker och internationella säkerhetsexperter hjälpa dig att göra varje resa tryggare.

Vi använder ett underrättelsestyrt, riskbaserat arbetssätt som garanterar att resurser bara läggs där de behövs som mest. Säkerheten för dina anställda och företagets verksamhet, tillgångar och information är nära knuten till den dynamiska och snabbt föränderliga internationella riskmiljön som vi har gedigen kunskap om. Vi stödjer flera av Europas mest framgångsrika företag genom att analysera, granska, utforma, implementera och optimera riskhanteringssystem, inklusive resesäkerhet, och vi kan hjälpa dig också.

Våra internationella säkerhetsexperter använder tekniska verktyg och källor på plats för att samla relevanta underrättelser om risklandskapet och ge dig och dina anställda på resande fot aktuell och korrekt information. Vi fokuserar på riskmiljön så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vad är Travel Risk Management?

Travel Risk Management eller resesäkerhet består både av att proaktivt identifiera och åtgärda reserelaterade risker innan resan, och att reaktivt hantera eventuella incidenter som uppstår under resan. 2Secures resesäkerhetstjänst stödjer våra kunder genom att upprätta en robust resesäkerhetspolicy, tillhandahålla information och säkerhetsplanering inför varje resa och incidenthantering dygnet runt under resans gång.

Incidenthantering är möjlig tack vare resespårning via en mobilapp. Resespårning i realtid i kombination med incidentövervakning gör att resenärer kan kontaktas och erbjudas hjälp när något oförutsett inträffar i deras närhet.

Resenärer har också tillgång till en larmknapp i appen som garanterar assistans dygnet runt via vårt Emergency Response Center. Vi samarbetar med våra kunder för att se till att de alltid har tillgång till framåtblickande, handlingsbara underrättelser som informerar och skyddar alla anställda som reser i tjänsten. 2Secure ger både dig och din personal en större trygghet genom ständig tillgång till ledande säkerhetsrådgivare med relevant och aktuell internationell erfarenhet.

Genom att säkerställa att dina anställda är väl rustade och medvetna om potentiella säkerhetshot kan du också vara säker på att du uppfyller din omsorgsplikt som arbetsgivare. Våra tjänster är kostnadseffektiva och enkla att integrera i företagets nuvarande processer.

Vi kan stödja dig genom att upprätta robusta och lämpliga resesäkerhetslösningar inom din befintliga organisationsstruktur. Att identifiera, analysera och hantera risker är en viktig del av din omsorgsplikt, oavsett var dina anställda befinner sig.

Hittar du inte ditt svar här, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av internationell riskhantering?

Då kanske ni även är i behov av någon av vår relaterade tjänst:

Rapporter