Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. För att identifiera sin säkerhetskänsliga verksamhet krävs att man genomför en adekvat säkerhetsskyddsanalys. En säkerhetsskyddsanalys mynnar ut i en säkerhetsskyddsplan.

Erfarenhet av kommunal verksamhet

Vi är rådgivande för säkerhetsskydd i mer än 50 kommuner och kommunala bolag, kommunala hamnar och kommunala flygplatser vilket gör oss till en unik leverantör med mycket god förståelse och kunskap om den kommunala verksamheten. Vidare har vi stöttat flertalet myndigheter och större företag.  

Hur går det till?

Vi genomför våra analyser med fördel i nära samarbete med dig som kund. Vi skapar en verksamhetsbeskrivning, identifierar och bedömer skyddsvärden, genomför hotbildsanalys, sårbarhetsbedömning och slutligen tittar vi på säkerhetsskyddsåtgärder.

 • Vad ska skyddas?
 • Mot vad ska det skyddas?
 • Hur ska det skyddas?

Utbildningar inom säkerhet

Vi på 2Secure ser med fördel på utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet då grunden till ett gott säkerhetsskyddsarbete är förståelse. Vi har en mängd olika utbildningar som vi vanligtvis specialanpassat efter kundens önskemål. Exempel på utbildningar som vi har genomfört:

 • SUA-upphandling
 • Hantering av säkerhetskänslig information
 • Säkerhetsprövningssamtalsteknik
 • Signalskydd inklusive TSU (tekniks säkerhetsundersökning)

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskydd är en angelägenhet och skyldighet för både privata och offentliga aktörer. Alla som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetskänslig verksamhet) är skyldiga att utreda behovet av skydd, det vill säga säkerhetsskydd, av denna verksamhet.

Att arbeta med verksamhetsskyddet är viktigt och organisationer kan i många fall nyttja liknande åtgärder inom det generella verksamhetsskyddet som används inom säkerhetsskyddet, exempelvis kvittering av dokument och nyttjandet av säkerhetsskåp. Vissa åtgärder är dock reserverade säkerhetsskyddet, exempelvis placering av personal i säkerhetsklass, och det är därför även viktigt att hålla isär verksamhetsskyddet från säkerhetsskyddet.

Grundläggande säkerhetsskyddschefs-utbildning

Vi erbjuder en specialframtagen säkerhetsskyddsutbildning för dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

 • Utbildning på tre dagar
 • Ger dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete
 • Förbereder dig för de utmaningar som väntar

Viktiga frågor

En säkerhetsskyddsplan är, och ska vara, detaljerad. Det ger trygghet och skapar handlingskraft vid eventuella incidenter. Dessutom ger det organisationen tydlighet. De viktigaste frågorna som ska besvaras är:

 • Vilka åtgärder behöver vidtas?
 • Vem är ansvarig?
 • När ska det genomföras?

Frågor och svar

Varför är det viktigt med säkerhetsskydd?

I Sverige har vi många verksamheter som är kritiska för att samhället skall fungera. Det kan tillexempel vara vattenförsörjning, elförsörjning, försvarsindustri, rättsväsen, flygplatser etc. Verksamheter som måste fungera även vid antagonistiska försök till påverkan, för att skydda dessa verksamheter finns säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vemär skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys?

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd genom att göra en säkerhetsskyddsanalys.

Vilka moment ingår i en säkerhetsskyddsanalys?

När vi genomför en säkerhetsskyddsanalys följer vi säkerhetspolisens metod vilket innebär fem huvudblock: verksamhetsbeskrivning, identifiering och bedömning av skyddsvärden, hotbildsbedömning, sårbarhetsbedömning och säkerhetsskyddsplan.

Vad är skillnaden mellan SUA och säkerhetsskyddsöverenskommelse?

Beroende på omfattning utav den säkerhetskänsliga verksamheten bestäms rätt nivå för att säkerställa skyddet för ens skyddsvärden. Kravet på en SUA (säkerhetsskyddad upphandling) finns först då man arbetar och hanterar information eller verksamhet i klassen konfidentiellt och uppåt. Om man enbart hanterar den lägsta nivån begränsat hemlig är en säkerhetsskyddsöverenskommelse applicerbar.

Vem är ansvarig för tillsynen över säkerhetsskydd?

Ytterst ansvariga för säkerhetsskyddet i Sverige är säkerhetspolisen samt Försvarsmakten. Det finns 12 stycken tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över att verksamhetsutövare följer säkerhetsskyddslagstiftningen. Tillsynsmyndigheterna utför också andra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen; ger vägledning inom säkerhetsskydd, meddelar beslut om placering i säkerhetsklass och fungerar som samrådsinstans vid upphandlingar och överlåtelser.

Dessa tillsynsmyndigheter är:
– Länsstyrelsen (Skåne, Västra Götaland, Stockholm samt Norrbotten)
– Transportstyrelsen
– Post och telestyrelsen
– Svenska kraftnät
– Affärsverket svenska kraftnät
– Finansinspektionen
– Försvarets materielverk
– Statens energimyndighet
– Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillhandahåller 2Secure några utbildningar inom säkerhetsskyddet?

Ja, 2Secure har bland annat en mycket uppskattad säkerhetsskyddschefsutbildning på tre dagar. Vi ordnar även utbildningar inom personalsäkerhet dvs själva säkerhetsprövningsprocessen och intervjuteknik. Om behovet finns skräddarsyr vi gärna utbildningar till våra kunder inom samtliga områden, personalsäkerhet – informationssäkerhet – fysisk säkerhet.

Vad har era konsulter för bakgrund och erfarenheter?

Idag består enheten Samhällsskydd och beredskap utav drygt 10 konsulter. Våra konsulter har en bred och lång erfarenhet från arbete med säkerhetsskydd både inom myndighet, kommun samt privata sektorn. Under 2022 genomförde vi säkerhetsskyddsanalyser i drygt 50 kommuner och kommunala bolag vilket innebär att vi har en unik samlad kompetens och kunskap om Sveriges kommunala säkerhetsskyddsarbete. Utöver detta har vi även varit involverade och genomfört säkerhetsskyddsrelaterade arbeten i både myndigheter samt privata verksamheter.

Vart hittar jag mer information och lagar om säkerhetsskydd?

På säkerhetspolisens hemsida finner du väldigt mycket användbart material. Där finner du bland annat stöd i Säkerhetsskyddsförordningen 2021:955, Säkerhetsskyddslagen 2018:585, Polisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) samt vägledning om säkerhetsskydd eller så kontaktar du oss på 2Secure för rådgivning.

Hittar du inte din fråga, eller ditt svar, eller bara vill veta mer, så är du välkommen att kontakta oss.

Utvalda white papers

Kontaktpersoner