Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. För att identifiera sin säkerhetskänsliga verksamhet krävs att man genomför en adekvat säkerhetsskyddsanalys. 

Säkerhetsskydd för säkerhetskänslig verksamhet

Vi är en ledande rådgivare inom säkerhetsskydd för kommuner och kommunala bolag, hamnar och flygplatser. Med vårt omfattande kunnande och förståelse för säkerhetskänslig verksamhet i mer än 50 kommuner, är vi en unik leverantör inom säkerhetsbranschen. Vårt team av experter har också stöttat flera myndigheter och större företag med våra specialanpassade säkerhetslösningar som är skräddarsydda för att skydda säkerhetskänslig verksamhet.

Vår process för säkerhetsskyddsanalys

Vi genomför våra säkerhetsskyddsanalyser i nära samarbete med dig som kund för att säkerställa en grundlig och effektiv process. Detta inkluderar att skapa en verksamhetsbeskrivning, identifiera och bedöma skyddsvärden, genomföra hotbildsanalys samt sårbarhetsbedömning, för att sedan vidta lämpliga säkerhetsskyddsåtgärder.

 • Vad ska skyddas?
 • Mot vad ska det skyddas?
 • Hur ska det skyddas?

Anpassade utbildningar inom säkerhetsskydd

På 2Secure betonar vi vikten av utbildning inom säkerhetsskyddsområdet, eftersom en god förståelse utgör grunden för framgångsrikt säkerhetsskyddsarbete. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, som vi anpassar efter kundens specifika önskemål. Några exempel på tidigare genomförda utbildningar är:

 • SUA-upphandling
 • Hantering av säkerhetskänslig information
 • Säkerhetsprövningssamtalsteknik
 • Signalskydd inklusive TSU (tekniks säkerhetsundersökning)

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskydd är en angelägenhet och skyldighet för både privata och offentliga aktörer. Alla som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetskänslig verksamhet) är skyldiga att utreda behovet av skydd, det vill säga säkerhetsskydd, av denna verksamhet. För att få svar på om man bedriver säkerhetskänslig verksamhet krävs det en säkerhetsskyddsanalys. 

Säkerhetsskydd innebär förstärkt skydd inom tre områden:

Att arbeta med säkerhetsskyddet är oerhört viktigt och bidrar till att stärka Sveriges förmåga att skydda den säkerhetskänsliga verksamheten. För att lyckas krävs det att arbeta aktivt och hålla sig uppdaterad på nya eller förändringar inom säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, polisens föreskrifter samt vägledningar.  

Grundläggande säkerhetsskyddschefs-utbildning

Vi erbjuder en specialframtagen säkerhetsskyddsutbildning för dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

 • Utbildning på tre dagar
 • Ger dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete
 • Förbereder dig för de utmaningar som väntar

Vad är säkerhetsskänslig verksamhet?

Grovt beskriver säkerhetspolisen säkerhetskänslig verksamhet att det är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Men för att kunna svara på frågan behöver man göra säkerhetsskyddsanalys där man bland annat kartlägger vilka skyddsvärden man har, vilka hot som finns och vilka konsekvenser Sverige säkerhet skulle få vid en antagonistisk handling. 

Utvalda white paper

Vanliga frågor gällande säkerhetskydd

Varför är det viktigt med säkerhetsskydd?

I Sverige har vi många verksamheter som är kritiska för att samhället skall fungera. Det kan tillexempel vara vattenförsörjning, elförsörjning, försvarsindustri, rättsväsen, flygplatser etc. Verksamheter som måste fungera även vid antagonistiska försök till påverkan, för att skydda dessa verksamheter finns säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vilka moment ingår i en säkerhetsskyddsanalys?

När vi genomför en säkerhetsskyddsanalys följer vi säkerhetspolisens metod vilket innebär fem huvudblock: verksamhetsbeskrivning, identifiering och bedömning av skyddsvärden, hotbildsbedömning, sårbarhetsbedömning och säkerhetsskyddsplan.

Har ni några utbildningar inom säkerhetsskyddet?

Ja, 2Secure har bland annat en mycket uppskattad säkerhetsskyddschefsutbildning på tre dagar. Vi ordnar även utbildningar inom personalsäkerhet dvs själva säkerhetsprövningsprocessen och intervjuteknik. Om behovet finns skräddarsyr vi gärna utbildningar till våra kunder inom samtliga områden, personalsäkerhet – informationssäkerhet – fysisk säkerhet.

Vart hittar jag mer information om säkerhetsskydd?

På säkerhetspolisens hemsida finner du väldigt mycket användbart material. Där finner du bland annat stöd i Säkerhetsskyddsförordningen 2021:955, Säkerhetsskyddslagen 2018:585, Polisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) samt vägledning om säkerhetsskydd eller så kontaktar du oss på 2Secure för rådgivning.

Vem är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys?

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd genom att göra en säkerhetsskyddsanalys.

Vad är säkerhetskänslig verksamhet?

Säkerhetskänslig verksamhet kan vara många typer utav olika verksamheter i Sverige. Allt från flygplatser, industrier till myndigheter och kommunala bolag. Det kan även finnas kravställning i tillexempel SUA-avtal som gör att just din verksamhet att skyldig att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen.

Man delar in säkerhetskänslig verksamhet i fem olika konsekvenskategorier:

 • Sveriges inre säkerhet
 • Sveriges yttre säkerhet
 • Nationell samhällsviktig verksamhet
 • Verksamhet av betydelse för Sveriges ekonomi
 • Verksamhet som kan generera skada på annan säkerhetskänslig verksamhet

För att skydda känslig verksamhet från antagonistiska hot omfattas denna verksamhet utav krav på åtgärder som skyddar anläggningar, information, objekt eller system.

Vilken bakgrund och erfarenheter har era konsulter?

Idag består enheten Samhällsskydd och beredskap utav drygt 10 konsulter. Våra konsulter har en bred och lång erfarenhet från arbete med säkerhetsskydd både inom myndighet, kommun samt privata sektorn. Under 2022 genomförde vi säkerhetsskyddsanalyser i drygt 50 kommuner och kommunala bolag vilket innebär att vi har en unik samlad kompetens och kunskap om Sveriges kommunala säkerhetsskyddsarbete. Utöver detta har vi även varit involverade och genomfört säkerhetsskyddsrelaterade arbeten i både myndigheter samt privata verksamheter.

Patrik Persson, Senior rådgivare 2Secure

Patrik Persson, Senior rådgivare 2Secure

Är ni i behov av säkerhetsskydd?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra krisförberedande tjänster: