Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Vi erbjuder kurser i syfte att öka kunskapen gällande hanteringen av situationer som involverar pågående dödligt våld. 

Teori och praktik 

Konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva sin förmåga, även om sannolikheten för en PDV-attack är låg.

2Secure erbjuder en utbildning där teori varvas med praktiska övningar med syfte att öka kunskapen gällande hanteringen av situationer som involverar pågående dödligt våld. Kursen ger kunskap inom riskminimering, taktiskt agerande, krisledning, ledarskap, stress, beteendepsykologi, emotionell krishantering och inkluderande eftervård. Vill du boka en utbildning i PDV?

Utbildning i skydd mot PDV

I vår PDV-utbildning tränas människor att hantera situationer där en eller flera gärningspersoner utövar väpnat våld mot en arbetsplats, skola eller allmän plats, ofta i syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Under utbildningen presenteras även konkreta och evidensbaserade verktyg för det förebyggande arbetet mot sådant våld.
Under några timmar tränas kursdeltagarna i ageranden som är förankrade i nationell och internationell forskning, samt är anpassade till polisens arbetsmetoder. Metoden är tillämpbar i en rad olika miljöer och sammanhang där många människor vistas samtidigt.

Ledningsansvar
Personer i ledande ställning kan övas separat utifrån sina ansvarsområden och behov. Vi arbetar med att:
• tydliggöra roller och ansvar
• klargöra ledningens uppgifter före, under och efter en PDV-händelse
• kartlägga aktuella utvecklingsbehov

Digital utbildning

Den här kursen är framtagen av Bonnier Academy i samarbete med 2Secure som arbetar för att minska risk och bygga trygghet.

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Även om sannolikheten för en attack med pågående dödligt våld är låg är konsekvenserna så pass allvarliga att det finns goda skäl att förbereda sig.

I den här kursen lär du dig ta varningssignalerna på allvar. Du får veta hur du ska tänka och agera om du mot förmodan skulle befinna dig i en situation med pågående dödligt våld. Ditt agerande och din mentala förberedelse kommer att vara helt avgörande för din överlevnad. Du får lära dig hur du undviker att hamna i farliga situationer, se varningssignaler, minska stress och otrygghet och hur du ska agera under en attack. Vill du boka en digital utbildning?

Kontaktpersoner