Risk- och sårbarhetsanalyser

Sveriges kommuner är ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Vi utbildar och stöttar i processen.

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är lagstadgade analyser

Som ska genomföras av samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner. Frekvensen och återrapporteringsrutinen varierar mellan dessa. Syftet med RSA är att öka förmågan att förebygga, förhindra och hantera risker och sårbarheter. En högkvalitativ RSA är därmed väsentlig för en god krisberedskap.

Extraordinära händelser

Enligt lag är Sveriges kommuner ålagda att bland annat analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen. De skall även identifiera samhällsviktiga verksamheter och beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder. Resultat skall sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen. Detta skall ske vart fjärde år. RSA genomförs i enlighet med de direktiv och modeller som MSB tillhandahåller (kommun, region och myndighet.).

Våra konsulter finns tillgängliga för att utbilda organisationen i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser) och bidra till er samhällsplanering. Vid behov kan vi även stötta er i framtagandet av analysen och efterföljande nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Kontaktpersoner