Risk- och sårbarhetsanalyser

Sveriges kommuner är ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Vi utbildar och stöttar i processen.

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är lagstadgade analyser

Som ska genomföras av samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner. Frekvensen och återrapporteringsrutinen varierar mellan dessa. Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att öka förmågan att förebygga, förhindra och hantera risker och sårbarheter. En högkvalitativ risk- och sårbarhetsanalys är därmed väsentlig för en god krisberedskap.

Extraordinära händelser

Enligt lag är Sveriges kommuner ålagda att bland annat analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen. De ska även identifiera samhällsviktiga verksamheter och beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder. Resultat ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen. Detta ska ske vart fjärde år för region och kommun och vart annat år för myndigheter. Risk- och sårbarhetsanalys genomförs i enlighet med de direktiv och modeller som MSB tillhandahåller (kommun, region och myndighet.).

Våra konsulter finns tillgängliga för att utbilda organisationen i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser) och bidra till er samhällsplanering. Vid behov kan vi även stötta er i framtagandet av analysen och efterföljande nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Kontaktpersoner

Är ni i behov av en risk och sårbarhetsanalys?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra krisförberedande tjänster: