Totalförsvar

Arbetet med totalförsvarsplanering kräver både tid, kunskap och resurser. Det är ett arbete som involverar aktörer och representanter från både förvaltningar och bolag inom hela kommunen. Våra erfarna konsulter hjälper till att identifiera samhällskritiska verksamheter, skapa och bemanna en krigsorganisation och navigera i totalförsvarsjuridiken.

Totalförsvarsplanering – En beprövad process för säkerhetsutmaningar

I grund och botten handlar totalförsvarsplanering om att skapa ett robust samhälle med förmåga att motstå och förebygga fredstida kriser och skapa en krigsavhållande förmåga. Vi hjälper kommuner att planera och organisera för kriser och höjd beredskap, så att det finns en en väl utformad plan att falla tillbaka på. Vår erfarenhet är att det gör kommuner inte bara starkare vid kris utan också tryggare innan eventuell kris. Våra erfarna konsulter har projektlett arbetet med totalförsvarsplanering i flera kommuner med olika förutsättningar och resurser och hjälpt dem att uppnå sina mål. När du väljer oss kan du vara säker på att din organisations totalförsvarsplanering är kvalitetssäkrad och optimerad för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Totalförsvarsjuridik

Våra konsulter har en djup kunskap och förståelse för den totalförsvarsjuridik som reglerar kommunens ansvarsområden och de målen som är uppsatta från regeringen. Vi hjälper er tolka och navigera bland annat:

 • Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt tillhörande förordning (FEH)
 • Förfarandelagen
 • Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar: 2018–2020 med revideringar till och med 2023
 • Personaljuridik och bemanning

Totalförsvarsplanering

Vi finns till hands under hela processen med totalförsvarsplanering, från projektuppstart till leverans av en övergripande totalförsvarsplan. I grova drag går processen till som följer:​

 • Utbildning
 • Formandet av projektgrupper och uppstart
 • Analys och prioritering av samhällsviktig verksamhet
 • Sammanställning av de samlade behoven
 • Bolag- och verksamhetsspecifik samt kommunövergripande totalförsvarsplan

Totalförsvarsplanering för ökad kommunal förmåga och kunskap

Det kan kännas svårt att totalförsvarsplanera om man inte vet i vilken ände man ska börja. Information och vägledning finns tillgänglig hos MSB, men på grund av tids- och personalbrist kan det vara svårt att sätta sig in i det.
I vår totalförsvarsplanering ingår:

 • En beprövad steg-för-stegprocess

 • Att bygga upp förmågan hos kommunen att förvalta totalförsvarsplanen och vidareutveckla den i framtiden

 • Utbildning och kompetenshöjning

 • Totalförsvarsjuridik

Efter projektets avslut är målet inte enbart att tillhandahålla en totalförsvarsplan, utan också att utrusta kommunen med:

 • Större förmåga till att leda under kris

 • Kunskap att revidera totalförsvarsplanen vid behov

 • Kunskap att genomföra interna utbildningar gällande totalförsvar

Vanliga frågor om totalförsvarsplanering

Vad är totalförsvarsplanering?

Totalförsvarsplanering är en strategisk planeringsprocess som syftar till att förbereda samhället för olika typer av hot och kriser, både militära och icke-militära. Den inkluderar samordning av olika samhällssektorer och aktörer, såsom myndigheter, privata företag, civilsamhället och enskilda medborgare.

Målet med totalförsvarsplanering är att bygga upp samhällets motståndskraft och förmåga att hantera kriser och hot på ett effektivt sätt. Detta inkluderar att tillhandahålla de resurser som krävs för att skydda befolkningen, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner, samt att planera för hur samhället kan återhämta sig efter en kris.

Totalförsvarsplaneringen tar hänsyn till olika scenarier för hot och kriser, till exempel krig, terrorattacker, pandemier, naturkatastrofer och cyberattacker. Planeringen omfattar också utbildning och träning för olika samhällssektorer och aktörer, så att de kan agera effektivt vid en kris.

Totalförsvarsplanering är en kontinuerlig process som ständigt utvecklas och uppdateras baserat på nya hot och utmaningar. Det är ett viktigt verktyg för att upprätthålla samhällets säkerhet och stabilitet i en osäker värld.

Vad skiljer totalförsvarsplanering från riskhantering?

Alla dessa sätt att skapa beredskap går hand i hand men rent konkret handlar kontinuitetsarbete om att identifiera kritiska delar av verksamheten och skapa reservlösningar för att skydda organisationen mot störningar, oavsett vad det kan tänkas vara. Krishantering å andra sidan handlar om att upprätta en krisorganisation som kan aktiveras vid en kris. Totalförsvarsplanering skiljer sig i att man utgår från ett läge där höjd beredskap råder och man utgår ifrån att kommunen eller regionen ska kunna klara sig i tre månader utan hjälp utifrån. Syftet är att kommunens verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas och bemannas och befolkningen ska kunna fortsätta med sina vardagliga liv i största möjliga utsträckning.

Är det lagkrav för kommun att totalförsvarsplanera?

Ja, enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt tillhörande förordning fastställa en plan för hur de hanterar extraordinära händelser eller en kris, det förberedande arbetet i fredstider är grundläggande för detta. Utöver det har regeringen satt upp mål med det civila försvaret vilket har resulterat i prioriterade uppgifter hos kommunen. Dessa går att läsa mer om i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar: 2018–2020 med revideringar till och med 2023.

Hur lång tid tar det att utveckla totalförsvarsplan?

Från uppstart till leverans av en övergripande totalförsvarsplan brukar det ta runt ett år, om man arbetar aktivt med det.

Kan man delegera arbetet till en handläggare?

Nej, arbetet med totalförsvarsplanering sträcker sig över hela kommunen och beslut om att sätta igång ett arbete behöver tas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är de som är ansvariga för verksamheten under höjd beredskap.

Är ni i behov av totalförsvarsplanering?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra krisförberedande tjänster: