Start / Interim Säkerhetschef

Interim Säkerhetschef

Behöver du en interim säkerhetschef på del eller heltid?

Vi bemannar en erfaren säkerhetschef i din verksamhet efter dina behov. Kontakta oss när du behöver interimlösningar, i ledarskap, som stöd eller extra resurs i din verksamhet.

 • NExpertis med ett brett kunskapsnätverk i ryggen
 • NSnabb tillsättning
 • NErfarna konsulter

Interim säkerhetschef

Står du inför en omorganisation, drabbats av en plötslig avgång eller behöver du stöd för befintlig resurs? En interim säkerhetschef är en tillfällig roll som fyller behovet av en säkerhetschef under en viss period. Uppgifter kan till exempel vara:

 • NAtt planera, leda och samordna verksamheten inom det överenskomna ansvarsområdet.
 • NAtt följa upp och utvärdera verksamheten mot uppsatta mål.
 • NAtt vidta eller föreslå åtgärder vid avvikelser.
Kontakta 2Secure när du behöver en säkerhetschef
2secure erbjuder strategisk vägledning med gap-analys

Erfarna säkerhetskonsulter

Vanligtvis påbörjas varje uppdrag med en GAP-analys i syfte att fastställa företagets säkerhetsmässiga nuläge. Resultaten utgör en grund för verksametens prioriteringar och säkerhetskonsultens arbete framåt.

Interimtjänster på dina villkor

Planerar du för ett projekt eller ett event och behöver expertis på säkerhetsområdet? Eller söker du en mer långsiktig lösning men behöver tillsätta tjänsten snarast, då kan interimanställning passa för dig. Vi ser till och ansvarar för hela processen, från analys, strategi till tillsättning av resurser.

2Secure erbjuder interimtjänster

Kontakta mig

Hör av dig när du behöver en säkerhetskonsult.

Frågor och svar

Här listar vi våra vanligaste frågor gällande interimtjänster

Vilka typer av uppdrag kan en interim säkerhetschef hjälpa oss med?

Det kan tex vara:

-Säkerhetschef: Om ett företag saknar en permanent säkerhetschef eller om rollen är vakant, då kan konsulten tillfälligt ha rollen. Detta innebär att hantera det dagliga säkerhetsarbetet.

-Projektarbete: Konsulten kan arbeta för specifika projekt, det kan tex vara att utveckla en ny säkerhetsstrategi, göra en riskbedömning, eller implementera nya rutiner.

-Kris- och incidenthantering: Vid en akut kris eller incident på ett företag så kan konsulten tillhandahålla sin expertis för att hantera den specifika situationen, det kan tex vara att leda ett kristeam och ge råd om återhämtningsstrategier.

-Utbilda: konsulten kan ansvara för att utbilda personal i säkerhetspolicys och krishantering, samt att implementera ett utbildningsprogram.

-Policyutveckling: Om företaget behöver uppdatera eller utveckla nya säkerhetspolicyer och procedurer, kan konsulten leda detta arbete och se till att de överensstämmer med lagstiftning och bästa praxis.

-Teknisk kunskap: en konsult kan hjälpta till med teknisk kunskap, som tex cybersäkerhet eller fysisk säkerhetsinfrastruktur.

-Compliance och regelverk: konsulten kan hjälpa till att företag uppfyller lagkrav och standarder inom säkerhetsområdet, genom att granska nuvarande praxis och ge rekommendationer för förbättringar.

-Extra resurs: konsulten kan anlitas för att förstärka säkerhetsteamet under perioder då företaget har en hög arbetsbelastning eller för att tillhandahålla specialiserad kunskap som teamet saknar.

-Extern rådgivare: Konsulten kan fungera som en extern rådgivare till ledningsgruppen, ge oberoende råd och perspektiv på säkerhetsfrågor.

Vilka nivåer av säkerhetskonsulter erbjuder ni?

Interim Säkerhetschef

En interim säkerhetschef är en tillfällig roll som fyller behovet av en säkerhetschef under en viss period. Denna roll kan vara nödvändig vid till exempel en omorganisation, en plötslig avgång, som stöd för befintlig resurs eller under en rekryteringsprocess.

En interim säkerhetschefs/säkerhetsansvarig huvudsakliga uppgifter kan t ex vara:

 • Planera, leda och samordna verksamheten inom det överenskomna ansvarsområdet.
 • Följa upp och utvärdera verksamheten mot uppsatta mål.
 • Vidta eller föreslå åtgärder vid avvikelser.
 • Löpande göra bedömningar ur ett säkerhetsperspektiv
 • Ge anvisningar och sätta upp regler och rutiner i säkerhetsfrågor till alla berörda inom företaget eller organisationen.

Strategisk rådgivare

Ta hjälp av våra strategiska rådgivare som är auktoriteter inom sina respektive områden. Vi ger dig i ledningsposition beslutsunderlag för strategiskt beslutsfattande i större uppdrag. 

Våra strategiska rådgivare har arbetat i flera stora uppdrag/projekt. Med stor erfarenhet och vana av att verka i ledande befattning, besitter de så djup kompetens att de uppfattas som expert/guru inom det område de verkar.

Rådgivare

Ta hjälp av våra rådgivare när du behöver stöd med mycket hög kompetens, som generalist- eller specialist-, inom säkerhet.

Våra rådgivare har använt färdigheten under flera år, i ett antal olika miljöer och uppdrag, de har deltagit i stora uppdrag/projekt inom aktuellt område och genomfört dessa med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 9 – 12 år inom aktuell roll, våra rådgivare kan leda stora projekt, och har vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.

Senior konsult

Våra seniora konsulter har hög kompetens inom säkerhet och är erfaren projektledare. En senior konsult har haft flera uppdrag/projekt inom området och är van att arbeta självständigt. De har minst 4 – 8 års erfarenhet inom aktuell roll.

Konsult

Våra konsulter har relevant utbildning inom säkerhet, de hanterar viss svårighetsgrad, har medelhög kompetens och har deltagit i eller utfört 
ett flertal uppdrag/projekt inom säkerhet.

Junior konsult

Juniora konsulter har grundläggande kompetens, utbildning inom säkerhet, kortare arbetserfarenhet, kan självständigt utföra enklare uppgifter inom säkerhet.

Hur anpassas 2Secures tjänster för att möta verksamhetens specifika säkerhetsbehov?

Vi börjar alltid med att göra en behovsanalys för att få en förståelse din situation. Konsulten kan då identifiera de unika behov som finns, risker och eventuella utmaningar. En behovsanalys görs via intervjuer med nyckelpersoner, man granskar befintliga säkerhetspolicyer och befintliga system. Konsulten tittar på eventuella tidigare säkerhetsincidenter och hur dessa hanterades.

Utifrån behovsanalysen utvecklar konsulten skräddarsydda säkerhetslösningar som ska hjälpa dig med de specifika riskerna och utmaningarna som uppkommit i analysen. Det kan tex vara specifik teknik, processer, utbildningar och beredskapsplaner. Då behoven ständigt förändras hålls en regelbunden kommunikation för att förstå eventuella förändringar i verksamheten eller riskmiljön. Konsulten arbetar ständigt för att integrera med dina befintliga verksamhetsprocesser och kultur. För oss är det viktigt att lösningarna inte bara är effektiva utan också praktiskt genomförbara i din specifika miljö.

Konsulten upprätthåller en öppen kommunikationskanal med dig som kund så att du får kontinuerlig feedback och kan göra justeringar när det behövs. Detta kan tex inkludera att regelbundet rapportera framsteg och utmaningar. Konsulten ser till att ni följer relevanta lagar, förordningar och branschstandarder.

Vi håller dig uppdaterad med bästa praxis inom säkerhetsområdet för att erbjuda de mest effektiva och innovativa lösningarna. Vi utbildar för att öka medvetenheten och förmågan att hantera säkerhetsrelaterade frågor. Vårt mål är att bygga ett långsiktigt partnerskap, snarare än att bara fokusera på enstaka projekt.

Kan ni ge exempel på tidigare projekt eller kunder där ni framgångsrikt har implementerat säkerhetslösningar och förbättrat säkerhetskulturen?

Implementering av cybersäkerhetsåtgärder och utbildning av personal

Vi genomför en detaljerad riskanalys, installerar avancerad säkerhetsmjukvara för att skydda mot cyberattacker, och tränar medarbetare i cybersäkerhetsmedvetenhet.

Resultat – betydande minskning av säkerhetsincidenter och förbättrad medvetenhet bland medarbetare om potentiella cyberhot.

Förbättring av säkerheten på ett campus

Utvecklar och genomför ett omfattande säkerhetsprogram som inkluderade krishanteringsträning, installation av nödsvarssystem och ökad närvaro av säkerhetspersonal.

Resultat – Förbättrad säkerhetskänsla bland studenter och personal, och en snabbare respons vid nödsituationer.

Skydd av känslig kund- och företagsdata

Vi implementerade strikta dataskyddsprotokoll, krypteringstekniker och regelbundna säkerhetsrevisioner.

Resultat – Ett stärkt dataskydd och minskad risk för dataintrång.

Ökad säkerhet i tillverkningsanläggningar

Vi genomför omfattande säkerhetsutbildningar för anställda, uppdaterar säkerhetsutrustning och inför striktare säkerhetsprotokoll runt farliga maskiner.

Resultat – minskning av arbetsrelaterade olyckor och förbättrad säkerhetskultur på arbetsplatsen.

Hittar du inte ditt svar här, kontakta oss så hjälper vi dig.

Behöver du stöd med säkerhetsskyddet?

Då kanske du även är intresserade av våra övriga tjänster: