Rapport om energikrisens påverkan på europeiska företag

3 februari, 2023

Europa har på senare tid upplevt en omfattande energikris som har lett till höga energipriser och hög inflation. Energipriserna förväntas dock minska med 11 procent under 2023, men de kommer fortfarande vara 75 procent högre i jämförelse med de 5 senaste årens genomsnitt.

På grund av den långvariga inflationen har de europeiska hushållens köpkraft minskat. Denna minskade köpkraft, i kombination med en potentiell minskning av europeiska industriers konkurrenskraft som en konsekvens av potentiella elavbrott och elransonering, innebär sannolikt en ekonomisk nedgång under 2023.

Avancerade ekonomier såsom den europeiska, amerikanska och kinesiska, förväntas ha en lägre tillväxt vilket ökar risken för en recession. Europa förväntas inte ha någon tillväxt alls under 2023, vilket innebär att de flesta EU regeringar kommer ha begränsad handlingskraft.

Företagsledare bör kontinuerligt övervaka energiprisernas utveckling och de senaste energiöverenskommelserna beslutade av EU. Företagsledare bör också ta hänsyn till stigande energipriser i sina kontinuitetsplaneringar och samtidigt ta fram en energistrategi baserad på energikostnaderna kommer vara betydligt högre under en överskådlig framtid.

Denna rapport är viktig läsning för företagsledare, inte minst på grund av den ekonomiska nedgången, de ökade energipriserna och de senaste energiåtgärderna framtagna av EU. Framförallt handlar det om att förstå sig på riskerna som europeiska företag kommer att ställas inför 2023.

Har du har frågor om hur energikrisen kan komma att påverka din organisations verksamhet?
Kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk.

Här kan du hämta vår rapport ”Energy crisis and the risks for European companies” och också ta del av våra övriga rapporter.

Hämta rapport