Hur man minimerar hot och säkerhetsrisker – Möt en expert

29 mars, 2023

Säkerhet är en av de högsta prioriteterna för företag och organisationer idag, och en grundläggande del av det är att utföra analysarbete för att identifiera potentiella hot och säkerhetsrisker. För att få en djupare förståelse av säkerhetslandskapet har vi intervjuat vår chefsanalytiker, Simon Hiljegren som har delat med sig av sin expertis och kunskap kring viktiga delar inom analysen. Delar som t.ex. oro för brottslighet, aktivistgrupper, mediadrev, särskilda händelser och extremism. Samtliga kan ha en betydande inverkan på säkerheten för företag och organisationer.

Simon berättar att arbetet som analytiker kan innehålla allt från att samla in och analysera information om olika hotbilder, till att producera rapporter och rekommendationer för våra kunder. Han anser det viktigt att ha en förmåga att kunna hantera och förstå olika datakällor och verktyg för att kunna göra välgrundade bedömningar och analyser.

En viktig del är att se olika teman på analysen t.ex. oro för brottlsighet, aktivistgrupper, mediadrev, särskilda händelser och extremism. Oro för brottslighet kan vara analys av brottsstatistik och annan data som ger en bra bild av vilka typer av brott som är vanliga inom en viss bransch eller område och vilka säkerhetsåtgärder som behövs för att minska risken för att drabbas av brott.

Aktivistgrupper, viktigt att identifiera då de kan använda sig av olika former av, och ibland även utomparlamentariska metoder, för att uppnå sina mål.

Mediadrev, kan skapa negativ publicitet och ryktesspridning som kan påverka företag och organisationer.

Särskilda händelser som t.ex. naturkatastrofer eller ett stort event.

Extremism, genom att skapa en bred förståelse för vad extremism innebär och vilka grupper som är aktiva kan man identifiera och hantera extremism på ett effektivt sätt.

Alla dessa ”teman” kan utgöra en risk. Därför är det viktigt att analysera tidigare incidenter och agerande för att skapa en bild av påverkan, vilka hot, vilka risker, typer av grupper som är mest aktiva och vilka säkerhetsåtgärder som behövs för att hantera dem. Att göra denna identifiering av potentiella hot och risker medför möjligheten att kunna vidta proaktiva åtgärder och minimera risken för att drabbas av liknande händelser i framtiden.

Vår chefsanalytiker Simon Hiljegren har arbetat på vår analysavdelning i 5 år. Simon har en bakgrund som politisk rådgivare och har utvecklat våra analystjänster för att arbeta systematiskt, förebyggande och att hantera hot och våld.

I den här intervjun berättar Simon om hans dagliga arbete och hur vår analysavdelning arbetar metodiskt för att få fram analyser som hjälper företag och organisationer att arbeta förebyggande.

Vad betyder analys för dig?

Trots att många av oss är bekanta med begreppet ”analys” och ”analytiker” så är det ofta en koppling till finansiell analys och statistik som sker. Vad vi inte alltid tänker på är att analys kan användas på ett liknande sätt i säkerhetskontexter, där människor och staters beteenden och handlande utgör de mest centrala variabler.

I säkerhetskontexter handlar det om att använda analys för att fatta välgrundade beslut som kan minska risken för olika typer av händelser. Det kan handla om allt från att identifiera potentiella hot och bedöma deras sannolikhet att inträffa, till att utveckla effektiva strategier för att hantera olika säkerhetsrelaterade osäkerheter.

Vad behöver man för att genomföra en säkerhetsanalys?

För att kunna genomföra en säkerhetsanalys behöver man ta hänsyn till en mängd olika faktorer, inklusive humana variabler som människors beteenden och handlande. Detta är en utmaning eftersom det är svårt att förutsäga hur människor kommer att agera i olika situationer, men det är också avgörande eftersom det är människors handlingar som ofta utgör den största risken i många säkerhetskontexter.

Att använda analys för att hantera säkerhetsrisker kräver både en djup förståelse för de faktorer som påverkar risken och en förmåga att dra slutsatser baserade på data och information. Detta är en komplex process som kräver en hög grad av expertis och erfarenhet inom säkerhetsområdet.

Så, det är viktigt att förstå att analys är en viktig del av säkerhetsarbetet. Genom att använda analys för att förstå säkerhetsrisker och utveckla effektiva strategier för att hantera dem kan vi bidra till att skapa en tryggare och mer säker värld.

Hur använder man analysen?

Produkten av analysen kan vi sedan använda som ett beslutsunderlag, där de olika förhållanden som analysen undersökt guidar beslutsfattaren genom olika handlingsalternativ. Jag ser alltså analys som en kreativ process, där vi genom olika metoder söker en djupare förståelse eller förklaring till en särskild frågeställning.

En annan viktig faktor när man gör en medial analys, är det mediala drevet som kan uppstå kring ett företag eller en myndighet. Där kan vi till exempel, hjälpa till att förutsäga och hantera dessa situationer för att minimera skador på varumärket eller organisationen. Genom att ta hänsyn till olika förhållanden och scenarier kan analyser ge en djupare förståelse för hur man kan agera för att hantera dessa utmaningar. En analys kan också vara värdefull vid särskilda händelser, till exempel en kris eller en olycka. Genom att ta hänsyn till olika faktorer som tidspress, resurser och kommunikationsbehov kan man ta fram en plan för att hantera händelsen på ett effektivt sätt. Analys är också användbart för att förstå och bekämpa extremism. Genom att analysera beteenden och mönster kan man identifiera potentiella hot och vidta förebyggande åtgärder för att förebygga våldsamma handlingar.

Det låter som en kreativ process?

Ja, det kan man säga. Analys en viktig kreativ process som kan hjälpa företag och myndigheter att förstå och hantera olika utmaningar och situationer. Det kan vara användbart för att hantera brottslighet, aktivism, mediadrev, särskilda händelser och extremism. Utmaningarna i sig lägger vi ingen värdering i men när man t.ex. använder utomparlamentariska metoder kan det bli problematiskt t.ex. inom aktivism. Så själva aktivism begreppet eller andra termer såsom brottslighet, mediadrev, särskilda händelser och extremism är mer ett konstaterande.

Vad är den största utmaningen idag för företag?

Den största utmaningen för företag idag är att skapa ett balanserat säkerhets- och riskhanteringsarbete. Antingen investerar företagen onödigt mycket pengar i sitt säkerhetsarbete, vilket får konsekvenser för deras övriga affär. I andra fall investerar de alldeles för lite, vilket kan stå dem dyrt när de hamnar i en oförutsedd situation. Här hjälper vi våra kunder att hitta en balans genom att hjälpa dem att skapa sig en djupare förståelse såväl för deras förutsättningar som deras säkerhetsrisker. Våra kunder använder ofta våra analyser för att motivera olika former av säkerhetsinvesteringar och på så vis dimensionera sitt säkerhetsarbete utefter deras skyddsvärden och förutsättningar. 

Vad har varit roligast under dina 5 år på 2Secure?

Oj. Väldigt mycket! Jag har jobbat med företag som har hamnat i alla tänkbara prekära situationer såväl i Sverige som utomlands. Med det sagt har nog variationen i våra kunders problem varit mest intressant och också lärorikt.

Hur går det till när du och dina kollegor sätter igång med en analys?

Kunden får oftast försöka sätta ord på problemet de upplever – men ibland får vi även hjälpa till med det. Att skapa en tydlig definition av problem är ofta en lärande process, både för oss och för kunden. Problemet omvandlas sedan till en eller flera frågeställningar som vi söker svar till. Vad frågeställningen består av hjälper oss att uppskatta vilka metoder, verktyg och förutsättningar vi är i behov av för att kunna genomföra en analys. Kunden paras alltid ihop med en analytiker som har bäst förkunskaper vad gäller kundens problembild.

Vilken typ av kund har ni?

Vi har i huvudsak jobbat, och jobbar med, alltifrån offentlig sektor till små, medelstora och stora företag. Men även intresseorganisationer och privatpersoner i viss mån. Vi har haft kunder verksamma inom nästan alla branscher.

Vill du veta mer om vårt affärsområde analys?
Kontakta Ida Oreland Werneholm