Artikelserie: Del 1, Totalförsvaret i kommunen

28 september, 2022

I våras publicerade vi en serie artiklar gällande Totalförsvaret. Då de togs emot väldigt väl och fick många läsningar så har vi valt att fortsätta skriva på temat. Denna gång fokuserar vi mer på kommunens roll i totalförsvaret och hur de kan gå tillväga för att genomföra sin totalförsvarsplanering – ”Ett gränsöverskridande projekt”.

Vi utgår till stor del från vägledningen Rätt person på rätt plats” från MSB när vi genomför totalförsvarsplanering, som innehåller en tydlig steg-för-stegmetod för hur en kommun ska skapa en krigsorganisation. Stegen avser skapa en struktur i projektet och lyfter fram relevanta analyser för att skapa en krigsorganisation. I denna artikel kommer vi behandla uppstart av totalförsvarsprojekt i kommuner.

Uppstartsfas

Initialt behöver en projektledare utses, oftast är det Säkerhetschefen på kommunen. Därefter behöver en arbetsgrupp tillsättas, som involverar relevanta delar av kommunens verksamhet. Projektledaren behöver ha en dialog med nyckelpersoner från förvaltningarna och de kommunala bolagen, för att avgöra vilka som ska vara med i arbetsgruppen. Vår rekommendation är att det finns en mindre arbetsgrupp på respektive förvaltning/bolag på 4-5 personer. Det är väldigt viktigt att ni bestämmer vilka som ska vara med på förhand, då samtliga behöver placeras i en säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Sannolikt når inte uppgifterna som arbetsgruppen producerar en högre säkerhetsklassificering än begränsat hemlig.

Vidare rekommenderar vi att kommunen skapar en kärngrupp med representanter från respektive arbetsgrupp. Kärngruppen arbetar sedan i ett samlat forum för att skapa samsyn i frågor som dyker upp och samla ihop uppgifterna för en helhetsbild. Utifrån de arbetsmötena går sedan representanterna tillbaka till sina förvaltningar och bolag för att arbeta på eget håll med analyserna.

Specialistgrupper

Totalförsvarsplaneringen kommer behandla ett antal områden som berör flera om inte alla involverade förvaltningar och bolag inom kommunen. Projektet är högst gränsöverskridande och kan därför kräva att det tillsätts specialistgrupper som kan utforska särskilda perspektiv och områden. Exempelvis kan det finnas ett behov av en grupp som undersöker vilka fastigheter som specifikt ska underhållas vid ett tillstånd av höjd beredskap och begränsade resurser. Ett annat exempel är en grupp som hanterar frågor och samverkan mot regionerna. Det kan i synnerhet vara bra om de även etablerar en dialog med de nya civilområdesansvariga länsstyrelserna.

Ett långsiktigt projekt

Kommunen behöver ta höjd för att totalförsvarsplaneringen både tar tid och resurser. Det är många steg som behöver genomföras parallellt med kommunens vanliga verksamhet. I tidigare projekt har vi planerat för att det kan ta upp mot 8 månader. Med hänvisning till det tidsspannet rekommenderar vi att kommunerna börjar se över sin planering i god tid.

Har du frågor och funderingar om totalförsvarsplanering eller vårt affärsområde Samhällsskydd och beredskap?
Kontakta Anders Bennström