Artikelserie: Del 4, Totalförsvaret i kommunen – totalförsvarsjuridik

6 mars, 2023

Detta är fortsättningen på vår artikelserie gällande totalförsvaret i kommunen.

I förra artikeln skrev vi om hur man krigsplacerar sin personal med stöd av lagen för totalförsvarsplikt (SFS 1994:1809). Vi gick in på vad det innebär att krigsplacera sin personal både ur kommunperspektiv men berörde även hur det fungerar för privatpersoner att bli krigsplacerad. I samtliga artiklar i vår artikelserie nämns en del lagar som organisationer måste förhålla sig till. Därför kommer vi i den här artikeln gå närmare in på totalförsvarsjuridik för att skapa en övergripande förståelse av de lagar, föreskrifter och överenskommelser som nämns när man talar om totalförsvaret och hur dessa hänger ihop.

Övergripande om totalförsvarsjuridik

Den huvudsakliga principen vid höjd beredskap eller krig är att samhället ska fortsätta fungera som vanligt i största möjliga mån och fortsätta ett legitimt styre. I och med en höjd beredskap eller krig behöver dock samhället anpassa sig för att möta krigets eller krisens utmaningar, häri grundar sig behovet av en lagstiftning som kompletterar den befintliga och som aktiveras vid höjd beredskap. Detta regleras i regeringsformen, 15 kap. ”Krig och Krigsfara”. Administrativ beredskap är ett samlingsnamn för alla dessa lagar och föreskrifter.

Den administrativa beredskapen delas i sin tur upp i två delar, författningsberedskap och organisationsberedskap. Författningsberedskapen berör de lagar, förordningar och bestämmelser som reglerar omställningen från fred till krig, organisationsberedskapen å andra sidan reglerar myndigheters uppgifter och organisation i krig eller vid krigsfara.

Vid höjd beredskap eller krig aktiveras kompletterande lagar, det sker oftast automatiskt vid beredskapslarm. Vissa föreskrifter har riksdagen på förhand bestämt att regeringen får fatta beslut om utan att behöva meddela dessa via lag, det är för att regeringen snabbare ska kunna ta beslut och vara fortsatt handlingskraftiga. Dessa har beslutats om i förväg och kallas fullmaktslagar och i kommunens fall innebär det att regeringen kan ta beslut om uppgifter som tillfaller kommunen eller anpassa kommunens verksamhet efter krigets eller krisens krav.

Några fullmaktslagar inkluderar förfogandelagen, som ger staten eller kommunen rätt att ta egendom i anspråk, ransoneringslagen, som bland annat reglerar handel när exempelvis bunkring gör att det riskerar bli brist på vissa förnödenheter. Ett annat exempel är förfarandelagen som reglerar styrningen hos kommunen (även förvaltningsmyndigheterna, regionen eller domstolarna).

Skyldigheten att förbereda sig

Enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap har kommuner, regioner och myndigheter en lagstadgad skyldighet att förbereda sig på kris eller krig och vidta de åtgärder som krävs för att verksamheten ska fortsätta vara i drift även under höjd beredskap. 

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) regleras kommuners och regioners uppgifter och skyldigheter kopplat till fredstida förberedelser. Där framgår det bland annat att kommuner och regioner i fredstid ska verka för att öka robustheten i verksamheten och minska sårbarheten för att kunna hantera krissituationer. Utöver detta ska de ha ett grundläggande civilförsvar. LEH har en tillhörande förordning, förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH). 

Därutöver tillkommer Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018–2020 med revideringar till och med 2023, överenskommelsen utgår ifrån de LEH och FEH som nämns i stycket ovan och är grunden till kommunens arbete med totalförsvaret. I överenskommelsen beskrivs mål och prioriterade uppgifter för kommunen att ta sig an samt datum för när dessa ska vara påbörjade. De prioriterade uppgifterna som nämns är att verka kompetenshöjande om totalförsvaret, ha ett fullgott säkerhetsskydd samt skapa en krigsorganisation och krigsplacera personal i krigsorganisationen.

Har du frågor och funderingar om totalförsvarsplanering eller vårt affärsområde Samhällsskydd och beredskap?
Kontakta Anders Bennström