Lär dig förutse hotfulla och farliga brev

1 februari, 2021

Efter att en serie försändelser med vitt pulver de senaste veckorna skickats till moskéer runt om i Sverige har Checkport inlett en insats för att öka kunskapen kring postal säkerhet.

2Secure och Cip Checkport har inlett ett samarbetsprojekt kring omvärldsbevakning och social big data-analys med målet att undersöka eventuella samband mellan postala hot och digital exponering. Med denna hypotes har vi undersökt den digitala exponeringen för moskéerna men även kring en del andra mottagare som vi vet har mottagit misstänkta försändelser. Därefter har vi jämfört dessa fall med andra fall av misstänkta försändelser i övriga Europa.

Proaktivt säkerhetsarbete
Ett fundament i både Cip Checkport och 2Secures affärsidé är inställningen att man bör jobba proaktivt med säkerhetslösningar som varken syns eller påverkar kundens dagliga drift men som ändå ökar säkerhet och trygghet. Både omvärldsbevakning och säker posthantering ligger utanför kundens lokaler och händer och pågår hela tiden utan att kunden behöver göra något. Säkerhetslösningar som inte fysiskt påverkar personalen eller skapar onödiga rutiner och moment är enligt oss effektiva lösningar.

Såväl 2Secure som Cip Checkport vet att internets storlek och kapacitet minskar organisationers insikt i sin digitala exponering. Samtidigt som samhällets digitala närvaro förändrats över tiden, ökar även risken för att organisationer utsätts för negativ påverkan via exempelvis mediedrev, ryktesspridning, smutskastning och ”copy cats” i form av misstänkta försändelser. Den ökade exponeringen kan leda till att fler individer utsätter företaget för hot, skadegörelse eller annan allvarlig brottslighet.

Våra initiala resultat visar att omvärldsbevakning kan ge ett bra underlag för att bedöma riskerna för postala hot. Dock grundar detta sig på flera ”om” och förutsätter en kontinuitet för att skapa en normalbild för organisationers digitala exponering samt att man genom kontinuitet snabbt kan arbeta upp ett ”öga” för vad som kan vara relevant. Regelbundenhet hjälper oss dessutom att studera utvecklingen som sker över längre tid och på så vis skapa en relevant segmentering.

Genom att bearbeta ”social big data” på ett strukturerat sätt kan vi i ett tidigt skede upptäcka trendbrott, avvikelser eller direkta risker kopplat till den verksamhet som är föremål för omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning är ett bra sätt att ligga steget före och snabbt få information om händelser som kan påverka den postala hotbilden, eller som på något sätt kräver en risk- eller hotanalys alternativt direkt åtgärd.

Exempel på sambandet mellan ökad digital exponering och postala hot
Vi har undersökt ett antal case där organisationer fått in misstänkta eller farliga försändelser via postflödet. I flertalet av dessa har vi kunnat se ökad negativ digital exponering dagarna innan angreppet.

Nedan presenteras två exempel:

I denna graf kan vi utläsa att i just denna typ är att ämnet koranskola har ökat aktiviteten på nätet inom just detta segment, och att dagarna före så var det väldigt hög aktivitet för att senare vara nere på noll när incidenten skedde. Vi ser att det skapar irritation och sen någon dag senare kommer det ett pulverbrev.

Under arbetets gång så skickades det ytterligare ett pulverbrev med hot i som nådde medias ljus. Detta brev skickades till ett företag inom skogsindustrin och orsakade stor påverkan. Vi granskade även detta och såg ett samband med den data vi fått från moské-incidenterna.

Om vårt samarbetsföretag CIP Checkport

Cip Checkport är en helhetsleverantör av högkvalitativa säkerhetstjänster inom ramen för post- och godsflöden. Vi erbjuder säkerhetskontroll av brev, paket och gods både som del i en säkerhetslösning och som en temporär lösning vid extra uppkomna behov.