Bygg robusta riskhanteringsstrukturer och stärk din motståndskraft

2 juni, 2023

Under de senaste åren har europeiska företag ställts inför en mängd utmaningar och risker. Pandemin har blottlagt samhällets sårbarheter och påverkat människors liv på olika sätt, inklusive riskhanterare och företagsledare. Såväl den ekonomiska som hälsokrisen som orsakades av pandemin har tydligt framhävt de följdrisker som finns i en integrerad världsekonomi. Rysslands krig i Ukraina har förvärrat befintliga risker och tvingat miljontals ukrainare på flykt, ödelagt landets ekonomi och medfört en förhöjd nivå av volatilitet och osäkerhet i Europa. De ekonomiska och politiska konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina har varit enorma och påvisade en ökad spänning. Detta har i sin tur förstärkt den geopolitiska fientligheten mellan stormakterna, vilket i sin tur har aktualiserat geopolitiska risker för majoriteten av de europeiska företagsledarna. Dessutom har kriget framhävt sårbarheterna i de globala energiförsörjningskedjorna, detta har bidragit till cirka fem procentenheter av den europeiska inflationen under 2022 och 2023.

De globala distributionskedjorna har påverkats avsevärt av de aktuella kriserna och internationella riskerna, distributionskedjorna håller fortsatt på att anpassa sig till de pågående riskerna som har uppstått till följd av den geoekonomiska konkurrensen mellan Kina och USA. Rivalitet mellan dessa två stormakter har visat sig mer påtaglig inom den teknologiska sektorn där vi har kunnat observera amerikanska sanktioner och restriktioner mot kinesiska produkter och företag. Bland annat förbjöd USA nyligen telekommunikationsutrustning från det kinesiska telekommunikationsföretag Huawei. Handelstvisterna som inleddes under Trumpadministrationen har fortsatt och intensifierats under Bidenadministrationen, vilket ytterligare har förvärrat ekonomier och företags internationella riskexponering.

Företagsledare måste ta hänsyn till ett brett spektrum av internationella risker i sina affärsstrategier. Såsom geopolitisk och geoekonomisk konkurrens, högre räntor, en begränsad arbetsmarknad och en högre inflation. Inflationen utgör möjligtvis den största utmaningen för företagen med en årlig inflationstakt i euro-området som steg till 9,2 procent under 2022, en siffra som inte setts sedan 1983. Sambandet mellan ”gamla risker” och ”nya risker” formar affärsstrategier runt om i Europa och påminner om de ekonomiska utmaningar och geopolitiska förändringar som skedde under 1980-talet och början av 1990-talet.

En undersökning gjord av World Economic Forum, belyser de risker som svenska företagsledare anser vara de största hoten mot deras nuvarande affärsstrategier och verksamhet under de kommande två åren. Dessa internationella risker inkluderar en fortsatt hög inflationsnivå, skuld- och levnadskostnadskris samt ökade finansiella konsekvenser i samband med geoekonomisk och geopolitisk konfrontation. Undersökningen understryker också att 86 procent av företagsledare är medvetna om behovet av att utveckla mer risktoleranta och motståndskraftiga organisationer. Endast fem procent av de tillfrågade företagsledarna uppgav att deras organisationer har fullständigt integrerat sina riskhanteringsstrategier och risksystem med andra affärsenheter, trots detta erkännande

ERM-processer (Enterprise Risk Management) syftar till att identifiera, analysera, utvärdera, hantera och utnyttja risker för att skapa strategiska och konkurrensmässiga fördelar för företagen. Strategier för riskhantering assisterar företag att hantera de risker och sårbarheter som identifierats av Sveriges främsta företagsledare. För att få en fördjupad förståelse av hur dessa internationella risker kommer att påverka europeiska företag rekommenderar vi att läsa vår rapport om global riskövervakning där dessa risker analyseras.

Företag som besitter robusta riskhanteringsstrukturer och riktlinjer kan mycket lättare identifiera, bedöma, och reagera effektivt på eventuella tekniska och geopolitiska förändringar som utgör ett hot mot affärsverksamheten. Det är därför viktigt att företag regelbundet ser över sina riskhanteringsrutiner och att företagsledare kontinuerligt strävar efter att utveckla sina riskhanteringssystem och metoder för att hela tiden effektivisera processer för riskbedömning och riskhantering. Utvecklingen av riskhanteringsrutiner gör det möjligt för företagsledare att underlätta anpassningen av strategi och riskaptit, och viktigast av allt ökar organisationens motståndskraft.

Vi har framgångsrikt hjälpt flera europeiska företagsledare att förbättra sina riskhanteringsprocesser och stärka deras organisationsmotståndskraft. Vårt team besitter dokumenterad erfarenhet av att identifiera, minska och förebygga risker genom att utveckla omfattande ERM-program.

Har du frågor om de hot och risker som uppstår i samband med ökad geopolitisk konkurrens, och hur denna utveckling kan påverka din bransch och verksamheten i din organisation?
Kontakta Dominic Bowen, strategisk rådgivare och chef för vår utlandsdesk.