Start / Arbetslivskriminalitet / Arbetsplatskontroller

ARBETSPLATSKONTROLLER I BYGGBRANSCHEN

Tillsammans med vår partner Moxy ID har vi genomfört närmare 500 arbetsplatskontroller och är därmed landets största aktör på arbetsplatskontroller. Vår arbetsmetodik under inspektionsverksamheten kännetecknas icke-konfrontativa metoder där arbetsplatskontrollen sköts respektfullt.

Arbetsplatskontroller minskar fusk

Våra arbetsplatskontroller är ett verktyg för uppföljning och för att försäkra att samtliga parter följer gällande avtal och regelefterlevnad. Vidare syftar en arbetsplatskontroll till att försvåra och minska fusk i bland annat bygg-, fastighet-, städ-, restaurang- och transportbranschen.

Checklista vid arbetsplatskontroll

Säkra och kostnadseffektiva arbetsplatsinspektioner

Vi har verktyg och säkerhetskonsulter som kan genomföra arbetsplatsinspektioner på ett säkert sätt samtidigt som inspektionerna blir kostnadseffektiva för er som beställare.

 • Vi avgör hur många arbetsplatskontroller som ska göras per år
 • Verktyg för arbetsplatskontroller är ackrediterat hos ID06
 • Arbetsplatsinspektioner genomförs förslagsvis oannonserat
 • Resultat rapporteras regelbundet till dig som kund
Digital analys vid arbetsplatskontroll

Digitala analyser av arbetsplatsen

Vi analyserar information ifrån den individuella byggarbetsplatsen i kombination med externa datakällor för att identifiera samt åskådliggöra entreprenörernas regelefterlevnad.
 • Snabbt och effektivt
 • Säkert
 • Kostnadseffektivt

Hur går en arbetsplatskontroll till?

Tjänsten inleds med att vi får tillgång till kundens närvaroliggare för analys av arbetsplatsen eller arbetsplatserna. Syftet med analysen är att skapa ett proaktivt trendunderlag för att visa hur bra byggarbetsplatser, enskilt eller grupperat, hanterar regelefterlevnad.

Tjänsten analyserar information ifrån den individuella byggarbetsplatsen i kombination med externa datakällor för att identifiera samt åskådliggöra entreprenörernas regelefterlevnad. Trendrapporten fokuseras på lagstiftning och regelverk inom bland annat skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning samt direktiv kring utstationering.

 • Att identifiera byggarbetsplatser med låg regelefterlevnad
 • Att identifiera företag med låg regelefterlevnad
 • Att skapa en helhetsbild av regelefterlevnaden för organisationen
 • Att kontinuerligt utvärdera förbättringsarbete i arbetet mot arbetslivskriminalitet
 • Jämförelse mellan olika byggarbetsplatser samt index för branschen

Säkerhetskonsulter med relevant utbildning

Våra säkerhetskonsulter och projektledare har relevant utbildning och den som är kundansvarig är alltid en senior konsult inom tjänsteområdet med bred erfarenhet av att arbeta med arbetsplatskontroller.
 • 30 medarbetare
 • Relevant bakgrund
 • Icke-konfrontativa metoder vid arbetsplatskontrollerna

Säkerställ att rätt person är på rätt plats

Vi levererar en komplett bild över vilka individer från vilka organisationer som befann sig på arbetsplatsen under arbetsplatskontrollen.
 • Inloggad enligt gällande lagstiftning
 • Innehar ett A1-intyg
 • Innehar ett äkta och aktivt ID06-kort
 • Använder rätt skyddsutrustning
 • Har de kompetenser som erfordras
 • Entreprenören finns med i arbetsplatsens UE-kedja

Erfarna säkerhetskonsulter och projektledare

Det är inspektionsledaren som bestämmer i vilken ordning som arbetsplatsen ska genomarbetas, samt hanterar eventuella diskussioner och situationer som uppstår. Finns det risk för hot och våld under inspektionen har vi även ett eget bevakningsbolag att tillgå (2Secure Protection AB).
 • Varje arbetsplatsinspektion/arbetsplatskontroll genererar en rapport där situationen på den undersökta arbetsplatsen beskrivs
 • Varje incident som hittas direkt eller under sammanställandet av informationen på arbetsplatsen presenteras
 • Förslag på åtgärder ges baserat på varje incident
 • Många incidenter kräver ingen vidare utredning utan kan direkt delges till platschef eller motsvarande för hantering
 • Om incidenten anses vara allvarlig rekommenderas fördjupade kontroller

Är ni i behov av arbetsplatskontroller?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra tjänster för att förebygga arbetslivskriminalitet: