• en
 • sv
 • Riskanalys för företag och organisationer

  Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter med riskanalyser, som syftar till att identifiera och bedöma vilka risker verksamheten står inför och hur de ska hanteras.

  Det är så klart inte möjligt att driva ett företag helt utan risktagande, tvärtom är risktagande ofta det enda sättet att nå framgång. Men genom att känna till riskerna, samt även dess sannolikhet och konsekvenser, skapar ni betydligt bättre förutsättningar för ert företag att nå de uppsatta målen.

   

  Kontakta oss

  Varför ska ett företag genomföra en riskanalys?

  Förebyggande riskbedömning

  Enkelt uttryckt så är en riskanalys ett sätt att undvika obehagliga överraskningar. En risk kan vara ekonomisk, eller så kan den ha med säkerheten för medarbetarna att göra. Det kan också handla om att tappa kontrollen över känslig information eller något som på ett annat sätt skadar företaget. Vi tar fram en förebyggande riskbedömning för att identifiera riskerna för just ert företag.

  Resiliensanalys

  Resiliensanalys är vår egen metod för riskanalys. Metoden går ut på att fastställa vilken förmåga ett företag har att klara motgångar och att återhämta sig efter en kris. Ett företag som är resilient, det vill säga kan hantera motgångar på ett bra sätt, har betydligt större möjligheter att klara kriser som uppstår både inom den egna organisationen och utifrån.

  När vi genomför en resiliensanalys börjar vi med en gemensam workshop tillsammans med några av era nyckelpersoner. Tillsammans går vi igenom vilka scenarion som finns, hur sannolika de är och vad de kan få för konsekvenser. Utifrån detta samarbete skapar vi sedan en heltäckande bild av det aktuella säkerhetsläget på företaget. Utöver detta tar vi även fram en prognos för omvärldens utveckling inom relevanta områden.

  Säkerhet på arbetsplatsen

  När vi tillsammans skapat en bild av det generella säkerhetsläget inom organisationen kan vi gå djupare in på olika delar av säkerhetsarbetet, som till exempel det fysiska skyddet. Är era medarbetare säkra? Är era tillgångar skyddade? Det är inte alltid så lätt att veta vilka risker som finns när det gäller den fysiska arbetsplatsen. En riskanalys ger de svar företaget behöver för att kunna förhindra att personal far illa på arbetsplatsen på grund av oförutsedda händelser.

  Värdering av risker – konsekvenser av analysen

  Varje risk blir värderad utifrån två parametrar, sannolikheten för att den ska inträffa och hur allvarliga konsekvenserna blir om den inträffar. En risk som både verkar sannolik och kan få kännbara konsekvenser för företaget får naturligtvis en högre prioritet i säkerhetsarbetet. Men alla risker ska gås igenom, med målet att ni inom organisationen ska få en ökad förståelse för vad som kan inträffa och hur det kan undvikas. Detta blir grunden i ert säkerhetsarbete.

  Resultatet av resiliensanalysen blir en rapport som vi presenterar några veckor efter första mötet. Där kommer vi även med rekommendationer och förbättringsförslag. Självklart kan vi också erbjuda hjälp med att implementera de förändringar inom organisationen som behövs för att nå önskad säkerhetsnivå.

  Rådgivning gällande åtgärder för hantering av företagets risker

  I en riskanalys är det samarbetet mellan oss, som experter på säkerhet, och er, som experter på er egen organisation, som ger resultat. Utifrån våra gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi en heltäckande bild av hur riskläget ser ut inom och utanför organisationen och tillsammans tar vi fram en lista på åtgärder.

  Med en resiliensanalys i ryggen kommer ert företag att ha fått en ökad förståelse för de risker företaget står inför, och ni kommer att känna att ni har mer kontroll över er framtid och vägen till era mål. Men riskanalys är ett ständigt pågående arbete, och vi finns naturligtvis med er i bakgrunden även i fortsättningen för att erbjuda hjälp och stöd med riskhantering när behovet uppstår.