Målade upp en felaktig bild

Ett större svenskt bolag beställde en bakgrundskontroll i samband med en internrekrytering till företagets ekonomiavdelning.

Bakgrundskontrollen visade på skulder och ärenden hos Kronofogdemyndigheten

Personen som var tilltänkt hade arbetat på företaget under ett par år och skulle i sin nya roll ha budgetansvar. Bolaget beställde bakgrundskontrollen som en ren formalitet eftersom de relativt nyligen infört bakgrundskontroller i samband med alla sina rekryteringar. Resultatet blev inte vad HR-avdelningen hade väntat sig. 

Bakgrundskontrollen visade att personen hade stora skulder och flertalet pågående ärenden hos Kronofogdemyndigheten. Vidare framkom det att det bolag som medarbetaren tidigare drivit inte hade avvecklats i samband med att hen fick tjänsten hos sin nuvarande arbetsgivare, vilket kandidaten själv angivit, utan försatts i konkurs efter att fusk med skatter och avgifter uppdagats.

Bilden som medarbetaren målat upp av sig själv som en ekonomiskt kunnig och ansvarstagande person visade sig inte stämma med verkligheten. Inte heller tycktes kunskaperna om bokföring och revision vilka kandidaten talat mycket om existera, då hen enbart fullgjort 24 av 180 högskolepoäng på den ekonomiutbildning hen beskrivit i sitt CV. 

Vi kontaktade omgående HR-avdelningen på bolaget när de många avvikelserna uppdagades och erbjöd rådgivning kring vilka risker de många felaktigheterna innebar för företaget, samt hur medarbetaren på bästa sätt kunde informeras om att hen inte längre var aktuell för tjänsten. Processen slutade med att medarbetaren valde att säga upp sig och en extern person blev rekryterad till tjänsten på ekonomiavdelningen. 

Kundcase av den här typen är inte ovanliga för oss och de visar på vikten av att göra bakgrundskontroller på kandidater man tror sig ”känna”. Vår erfarenhet visar nämligen på att så inte alltid är fallet. 

Vill du ha hjälp med bakgrundskontroller inför en anställning eller ett förvärv?