Hotbildsbedömningar som grund till tryggare miljöer

1 november, 2023

Vi lever i en tid av tydlig samhällsförändring. Att utstaka var din verksamhet är på väg, i det område du verkar och hur du ska agera är inte lätt, men du kan förbereda dig på olika risker och hotbilder när du prioriterar insatser på säkerhetsområdet för din organisation. En omfattande förståelse för säkerhetskontexten där din organisation verkar kan säkerställa både välmående och livskraft över tid. Oavsett bransch, är det nödvändigt att genomföra kontinuerliga hotbildsbedömningar.

Nedan hämtar vi ett exempel från fastighetsbranschen.

Betydelsen av en dimensionerad hotbildsbedömning – Förstå din organisation genom kontexten

Låt oss föreställa oss en situation där ett fastighetsbolag vill förstå och minimera säkerhetsrisker som kan påverka deras verksamhet. I en sådan situation är målsättningen mycket tydlig – generera insikter och slutsatser som lyfter fram den övergripande säkerhetskontexten i Sverige och hur den kan påverka deras verksamhet, med särskilt fokus på hot och risker som potentiellt kan påverka deras fastigheter.

Målet är att företaget får djupgående insikt i säkerhetsläget i det område där de är verksamma, samt att de kan identifiera specifika hotaktörer och risker. Insikterna kommer sedan att ligga till grund för utformning av eventuella fysiska säkerhetsåtgärder för fastigheterna. Kärnan i detta uppdrag är att skydda både företaget och dess hyresgäster i en potentiellt farlig omgivning.

Hotbildsbedömningar och åtgärder för att säkra er verksamhet

Efter att all nödvändig information har samlats in och en djupare förståelse för säkerhetskontexten och hoten uppnåtts, kan ni vidta konkreta åtgärder för att säkra företagets verksamhet och skydda dess intressen. Som säkerhetsexperter arbetar vi tillsammans med företagsledningen för att utveckla och implementera skräddarsydda säkerhetsåtgärder som är anpassade till specifika behov och hotbild.

Vi genomför en noggrann analys av säkerhetskontexten i Sverige och kopplar den till organisationen och fastigheterna. Därigenom identifierar vi olika hotbilder och risker. Med utgångspunkt i våra slutsatser kommer vi tillsammans med fastighetsbolaget att ta fram skräddarsydda säkerhetsåtgärder som är väl anpassade till behoven och den specifika hotbilden som vi har identifierat. Vi har också förmågan att gemensamt utveckla och implementera skräddarsydda säkerhetsåtgärder som är anpassade till specifika behov och hotbilder, om så önskas, med hjälp av våra säkerhetskonsulter.

Åtgärderna kan variera från att utveckla säkerhetsstrategier som innefattar ökad övervakning och skydd, till att upprätthålla hög säkerhetsmedvetenhet inom organisationens interna säkerhetsarbete. Vi tar även ansvar för att hantera övergripande risker som kan påverka Sverige som helhet, exempelvis hot från främmande makter och aktivism. Detta görs genom planering och anpassning utifrån organisationens säkerhetskontext.

Arbetet med hotbildsbedömningar innebär att fastighetsbolaget kan skapa en långsiktig och hållbar säkerhetsstrategi som skyddar deras intressen och bidrar till en tryggare miljö för alla, inklusive till exempel hyresgäster och grannar.

Sammanfattningsvis

Er säkerhet är vår högsta prioritet. Som säkerhetsexperter är vi engagerade i att samarbeta med er företagsledning för att möta de komplexa säkerhetsutmaningar som ni står inför.

Om ni önskar få hjälp med en hotbildsbedömningar eller om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att säkra er verksamhet, är ni varmt välkomna att kontakta Ida Oreland

Du kan också läsa mer om våra analystjänster här