Visselblåsarsystemets roll i att motverka arbetslivskriminalitet

23 november, 2022

Systematiska brott och regelöverträdelser i arbetslivet, så kallad arbetslivskriminalitet, är ett allvarligt samhällsproblem och en källa till arbetskraftsexploatering, arbetsmiljöbrott, och snedvriden konkurrens. Arbetslivskriminaliteten är en viktig inkomstkälla för kriminella aktörer och arbetet med att stävja problematiken är en grundsten för att motarbeta den organiserade brottsligheten. Byggbranschen uppskattas vara en av de hårdast drabbade branscherna. I en rapport från 2021, ”undersökning om konkurrenspåverkan av byggmarknaden inom EU” slår Byggnadskommissionen fast att företag som opererar på den svenska byggmarknaden sällan följer svenska lagregler och avtal. Allt fler bolag inom byggbranschen och offentliga beställare av byggtjänster väljer att inrätta interna visselblåsarkanaler för att i ett tidigt skede kunna fånga upp och motverka allvarliga former av oegentligheter inom verksamheten.

Vi har sedan 2021 hjälpt företag och offentliga beställare att upptäcka, förebygga och motverka arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i leverantörsleden. Vi har pratat med Mattias Nygren, grundare av affärsområdet Arbetslivskriminalitet, kring visselblåsarsystemets betydelse för att upptäcka, motverka och stoppa allvarliga oegentligheter inom främst byggbranschen.

Svartarbete, lönedumpning och bristande arbetsplatsskydd dominerar inom byggbranschen

Mattias Nygren, grundare av affärsområdet Arbetslivskriminalitet, menar att svartarbete, lönedumpning och bristande arbetarskydd utgör omfattande problem inom byggbranschen. Han upplever att många arbetsgivare har satt i system att betala ut väldigt låga löner till sina anställda, för att därigenom hålla nere de sociala kostnaderna.

– ”En del arbetsgivare kompenserar sina anställdas låga löner genom höga traktamenten, men problemet är att dessa pengar vanligen betalas ut svart. Inkomsten anmäls inte till FORA och blir inte pensionsgrundande. De anställda får inte heller något försäkringsskydd och står helt skyddslösa vid arbetsplatsolyckor och dylikt”.

Mattias Nygren uppger också att de arbetsgivare som fuskar på detta sätt, även ofta fuskar med skyddet för de anställda. Bristfällig skyddsutrustning, avsaknad av fallskydd etc. uppges vara vanligt förekommande. Resultatet blir att de anställda tvingas jobba under osäkra och pressade anställningsförhållanden, och står helt skyddslösa om olyckan är framme.

Den nya visselblåsarlagen – Ett viktigt led i att stävja arbetslivskriminalitet 

Den 17 december 2021 trädde den nya Svenska visselblåsarlagen i kraft. Den nya lagen innebär bland annat ett stärkt skydd för visselblåsaren och att verksamhetsutövare med fler än 50 arbetstagare ska upprätta interna kanaler för rapportering om missförhållanden. Förhoppningen är att fler nu ska våga träda fram och berätta om de missförhållanden som de bevittnat på sin arbetsplats, och därigenom medverka till att allvarliga missförhållanden kan motverkas i ett tidigt skede. Den nya visselblåsarlagen förutspås ge stora samhälleliga vinster genom ökad möjlighet att upptäcka felaktigheter vid offentliga upphandlingar, ekonomisk kriminalitet och systematiskt fusk på arbetsplatserna.

Mattias Nygren tror att lagen kan få stor betydelse i kampen mot arbetslivskriminalitet, men betonar att det förutsätter att visselblåsarkanalerna tillgängliggörs för de anställda.

– ”Min uppfattning är att en hög grad av anmälningsbenägenhet råder bland exploaterade arbetstagare. De är generellt inte särskilt lojala mot sin arbetsgivare, eftersom de i många fall känner att de blir utnyttjade. Det är däremot väldigt ovanligt att de anställda vet var de ska vända sig och hur de ska bära sig åt för att anmäla”.

Mattias Nygren påpekar att utöver bristande kunskap kring hur och var arbetstagaren ska rapportera så kan även brister i visselblåsarkanalens utformning vara en källa till underrapportering.

– ”Om de anställda inte upplever att systemet är tillförlitligt kommer de helt enkelt inte att använda det. En tekniskt säker lösning som erbjuder anonym rapportering är A och O”.

Mattias Nygren föreslår att man lämpligen låter kanalen administreras av en extern aktör då det ökar oberoendeskapet och stärker systemets trovärdighet. Att tillgängliggöra kanalen och informationen på flera språk är särskilt viktigt i branscher där mycket utländsk arbetskraft nyttjas.

Öka din trovärdighet som byggentreprenör genom en effektiv och lagenlig visselblåsarlösning 

Genom att som byggentreprenör säkerställa att ni har en effektiv och lagenlig visselblåsarlösning på plats ökar ni er trovärdighet som seriös aktör. Mattias Nygren påtalar vikten av att visselblåsarlösningen når ut till samtliga arbetstagare som på något vis arbetar under er ledning och kontroll.

– ”Som byggentreprenör har man ett moraliskt ansvar att säkerställa att även anlitade underentreprenörer följer gällande lagar och erbjuder schyssta arbetsvillkor. Genom att ställa krav på att era underleverantörer ska ha ett visselblåsarsystem på plats kan ni arbeta proaktivt med risker och stärka ert varumärke som en etisk aktör som värnar om social hållbarhet.”

Vårt visselblåsarsystem hjälper ditt företag att uppfylla nya lagen.
Vill du veta mer kontakta Alexandra Sandberg.