Det intelligenta sättet att kontrollera risk

Vi levererar konkret nytta som gör direkt skillnad. Vi kan dessutom, med vår kompetens och vår bredd, se en helhet som många andra missar. Det är det vi kallar det intelligenta sättet att kontrollera risk. Vi är en partner som förstår situationen, affären och organisationen, inte bara hoten och riskerna.

2006

STARTADE VI

Vi är sedan starten 2006 en marknadsledande helhetsleverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificerade säkerhetstjänster.

193

Länder

Vi hjälper våra kunder 24/7/365 i 193 länder. Det gör oss branschledande inom global riskövervakning, reseriskhantering och strategisk planering. 

280

Familjer

Vi hjälper 280 familjer i Sverige som på grund av position, förmögenhet eller exponering är i behov av långsiktiga skräddarsydda säkerhetslösningar.

Kundcase

Faq

Vad är viktigt när man gör en bakgrundskontroll?

Vad är en bakgrundskontroll?
Enligt de undersökningar riktade till personalchefer som Stockholms Handelskammare utför varje år, är det mycket vanligt att företag utför bakgrundskontroller inför nyrekryteringar av personal. Men vid en närmare granskning visar det sig att företagen har mycket olika uppfattningar av vad en bakgrundsundersökning innebär. Vissa nöjer sig med att beställa ett utdrag ur belastningsregistret, andra låter de arbetssökande genomgå ett personlighetstest.
Enligt oss är inget av ovanstående ett bra exempel på en bakgrundskontroll. Visst kan det vara intressant att veta om en person har fällts eller misstänkts för något brott, men syftet med en bakgrundskontroll ska inte vara att kontrollera huruvida den sökande har kompetensen som behövs för yrket.

Bakgrundskontrollens huvudsakliga syfte
En bakgrundskontroll handlar om att verifiera de uppgifter den sökande lämnat, alltså dennes cv, samt att samla in den offentliga information som finns att tillgå om personen. Syftet är som sagt inte att bedöma den sökandes kompetens, utan att undersöka om det kan finnas framtida risker med att anställa personen. Vilken information som ska anses vara väsentlig står dessutom alltid i relation till vilken tjänst det rör sig om.

Vad innebär nya lagkrav för visselblåsning?

Under 2019 antogs ett EU-direktiv som kommer att ligga till grund för en ny svensk lagstiftning avseende visselblåsning under 2021. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare måste tillhandahålla en visselblåsarfunktion. Vidare ställer EU-direktivet krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden.

Vad innebär krishantering?

Inom ett företag eller en organisation kan krishantering, ”crisis management”, beskrivas som ett system som reglerar vilka åtgärder som sätts in när något oförutsett inträffar som hotar organisationen, exempelvis som nu under Coronapandemin. Det kan handla om att fördela olika roller i företaget, skapa tydliga ansvarsområden och se till att hela organisationen är förberedd när en eventuell kris inträffar. Vi har här delat upp det i 4 punkter:

1. Grundprinciper vid krishantering
Vad har er organisation för grundprinciper? Grundprinciperna identifierar organisationen mot omvärlden och hjälper ledningen att fatta rätt beslut i tider av osäkerhet.

2. Fördelning av ansvar och roller
Vem gör vad i organisationen? Klart uppdelade ansvarsområden hjälper en organisation att bli effektivare och tydligare i sin kommunikation. Även säkerhet och crisis management bör vara tydligt avgränsade ansvarsområden.

3. Krisledning
Att vara beredd och kunna ta kommandot om en kris inträffar i organisationen är av yttersta vikt för den organisation som värnar om sina anställda. Krisledning handlar om att ha de rutiner och handlingsplaner som behövs för att under ordnade former leda en organisation genom en kris.

4. Kriskommunikation
Grunden till att hantera en kris på ett bra sätt är att kunna kommunicera tydligt, både inom den egna organisationen och omvärlden. Att inge förtroende och signalera att man gör det som krävs för att kunna ta sig ur krisen. Är ni en organisation som verkar på flera platser är kommunikationen till dessa och mellan de olika enheterna oerhört viktig.

Varför genomföra en riskanalys?

Enkelt uttryckt är en riskanalys ett sätt att undvika obehagliga överraskningar. En risk kan vara ekonomisk, eller så kan den ha med säkerheten för medarbetarna att göra. Det kan också handla om att tappa kontrollen över känslig information eller något som på ett annat sätt skadar företaget. Vi tar fram en förebyggande riskbedömning för att identifiera riskerna för just ert företag.

Resiliensanalys
Resiliensanalys är vår egen metod för riskanalys. Metoden går ut på att fastställa vilken förmåga ett företag har att klara motgångar och att återhämta sig efter en kris. Ett företag som är resilient, det vill säga kan hantera motgångar på ett bra sätt, har betydligt större möjligheter att klara kriser som uppstår både inom den egna organisationen och utifrån.

Säkerhet på arbetsplatsen
När vi tillsammans skapat en bild av det generella säkerhetsläget inom organisationen kan vi gå djupare in på olika delar av säkerhetsarbetet, som till exempel det fysiska skyddet. Är era medarbetare säkra? Är era tillgångar skyddade? En riskanalys ger de svar företaget behöver för att kunna förhindra att personal far illa på arbetsplatsen på grund av oförutsedda händelser.

Värdering av risker – konsekvenser av analysen
Varje risk blir värderad utifrån två parametrar, sannolikheten för att den ska inträffa och hur allvarliga konsekvenserna blir om den inträffar. En risk som både verkar sannolik och kan få kännbara konsekvenser för företaget får naturligtvis en högre prioritet i säkerhetsarbetet. Men alla risker ska gås igenom, med målet att ni inom organisationen ska få en ökad förståelse för vad som kan inträffa och hur det kan undvikas.

Vad innebär krisberedskap?

Krisberedskap innebär utveckling av krisledningsförmåga; allt från styrande dokument (policy, instruktion och checklistor) till utbildning av personal som deltar i en krisledning samt utbildning av den som ska ansvara för organisationens kontinuerliga utbildning- och övning samt äga de styrande dokumenten.

Olika lagkrav och andra krav som kan tänkas föreligga fångas upp i de inledande analyserna för att säkerställa att krisledningsförmågan är rätt. (Kommun, region, myndighet och företag samt övriga organisationer.)

Nästa steg innebär övning av krisledning, allt från enklare moment-övningar, ”table-top” övningar och motspelsövningar till komplexa större samverkansövningar, men också scenariobaserade seminarieövningar där deltagarna får pröva sina roller och analysera sitt uppdrag under kontrollerade former innan de ska övas mer skarpt. (Kommun, region, myndighet och företag samt övriga organisationer.)

Dessutom övas stabsarbetsmetodik, grunder samt mer kvalificerad ledningsmetodik för stabschefer och beslutsfattare under pressade förhållanden. (Kommun, region, myndighet och företag samt övriga organisationer.)

Hittar du inte ditt svar här, kontakta oss så hjälper vi dig.

Några av våra kunder