Välj rätt visselblåsartjänst

2 april, 2024

Det är numera lagkrav för stora och medelstora företag och organisationer att ha en rapporteringskanal för visselblåsning. Vissa arbetsgivare har en egen visselblåsartjänst, men det finns även ett stort antal externa aktörer som tillhandahåller olika typer av visselblåsarsystem.

Vi har identifierat tre huvudkategorier av tjänster.

Olika visselblåsartjänster

IT-plattform:

En teknisk plattform där verksamhetsutövaren själv har tillgång till ärendeinformation. Verksamhetsutövaren bär själv ansvar för att leva upp till lagkrav om exempelvis tolkning av ärendeinformation, hantering av ärenden, tidsfrister och återkoppling. Detta kan vara ett alternativ för organisationer med god kompetens internt gällande visselblåsning och som därav inte har behov av extern stöttning med hantering av kanal eller ärenden. Dock kan det vara svårt att säkerställa oberoende ärendehantering.

Hybridlösning:

En teknisk plattform med tillgång till ärendeinformation där verksamhetsutövaren själv bär ansvar för korrekt hantering. Om det önskas stöd eller rådgivning i ärendehanteringsprocessen kan detta beställas som extratjänst, antingen av tjänsteägaren eller en partner till denna. Denna rådgivning kan variera i omfattning. I vissa fall ingår stöd till ärendets avslut och i andra fall är det reducerat till en enkel rekommendation om hur ärendet kan tolkas utifrån visselblåsarlagen. Vid valet av en hybridlösning är det mycket viktigt att i avtalsprocessen ställa krav på hur långt rådgivningen ska sträcka sig. Detta för att inte riskera att bli lämnad ensam med svåra beslut, eller med höga konsultkostnader när behov väl uppstår.

Helhetslösning:

En komplett visselblåsartjänst med en teknisk plattform och där det alltid ingår ärendehanteringsstöd, samt långtgående rådgivning kring vidare hantering och utredningsåtgärder. Dessutom allt som lagen kräver, såsom möjlighet till muntlig rapportering och fysiskt möte. Visselblåsarärenden tenderar att vara av känslig karaktär, varför ärendehantering av en extern part är att föredra för att upprätthålla oberoende och förtroende.

För att säkerställa hög resiliens i din organisation när det kommer till hantering av visselblåsarärenden ”rekommenderar vi en helhetslösning, upphandlad av en betrodd aktör med högsta säkerhetsmedvetenhet, god kompetens inom rådgivning och säker informationshantering”. Läs gärna vidare för att ta reda på varför!

Gör ett säkerhetsmedvetet val – välj 2Secure som er leverantör av visselblåsarsystem

Bedömning av säkerhetsnivån i ett visselblåsarsystem, såväl som säker hantering av visselblåsarärenden och att hålla sig ständigt uppdaterad vad gäller säkerhetsaspekterna kan vara mycket resurskrävande. Att ta professionellt stöd med en helhetslösning är således ett smart och resurseffektivt val. 2Secure erbjuder en helhetslösning som har tagits fram i samarbete med experter inom visselblåsning, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Genom att välja 2Secure som dessutom har en bred kompetens inom utredningsmetodik, IT-forensik, krishantering och risk management står ni väl rustade inför oväntade situationer.

Läs mer om att sätta säkerheten i fokus och vikten av ett säkert visselblåsarsystem

Läs mer via https://2secure.se/personalsakerhet/visselblasarsystem/