Vad är ”European Supply Chain Act” och vilka är riskerna?

30 mars, 2023

2023 förväntas EU anta ”European Supply Chain Act”, (EU-SCDDA), vilket leder till nya risker och möjligheter för företag. EU:s medlemsländer har då två år på sig att implementera lagstiftningen till nationell lag. Företag som har huvudkontor i EU är skyldiga att undersöka de sociala och miljörelaterade riskerna med deras globala distributionskedjor. Lagstiftningens syfte är att främja ansvarsfulla och hållbara företagsstrategier som beaktar miljön och de mänskliga rättigheterna. Lagen kommer att tillämpas på europeiska och utländska företag med mer än 500 anställda eller som har en årlig omsättning på 150 miljoner euro. Europeiska företag som verkar i högriskindustrier omfattas av lagen om de omsätter mer än 40 miljoner euro årligen och har fler än 250 anställda. Små och medelstora företag påverkas indirekt av lagstiftningen eftersom de tillhandahåller tjänster och varor åt större kunder som omfattas direkt av lagen. Vi bedömer att närmare 10 000 företag kommer att påverkas fram till 2025.

Strikta due diligence krav kommer förmodligen leda till utvecklingen av nya revisions- och riskhanteringsprocesser. Vissa leverantörer kommer behöva förändra delar av sina distributionskedjor vilket kan resultera i prisändringar och modifierade affärsprocesser. Riskerna att utsättas för finansiella påföljder och civilrättsliga åtal ökar när due diligence-processer blir alltmer komplexa. Lagen inkluderar också ett skadeståndsansvar ifall verkställande direktörer inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter och klimatpåverkan i sina affärsaktiviteter.

LIKNANDE LAGAR: DEN TYSKA DISTRIBUTIONSKEDJELAGEN

Den tyska distributionskedjelagen trädde i kraft första januari 2023. Tyska företag måste nu genomföra omfattande riskbedömningar av sina underleverantörer och vidta åtgärder vid överträdelser. Företagen har en skyldighet att skapa riskhanteringssystem inom relevanta affärsområden, samt att utse en ansvarig för dessa processer. Målet med lagen är att integrera riskhanterings- och riskbedömningsprocesser i företagsstrategier. Företag måste ta ett större ansvar att identifiera, utvärdera och prioritera olika risker, och de är skyldiga att ta fram policyuttalanden där riskerna beskrivs utförligt. Slutligen måste företag dokumentera sina policyåtaganden, implementera visselblåsarsystem och publicera årliga hållbarhetsrapporter.

EU-SCDDA OCH ASSOCIERADE RISKER

Bristande efterlevnad: Företag som inte följer de nya reglerna riskerar böter och civilrättsliga åtal. Bristande efterlevnad kan komma att påverka varumärkets anseende, genom att oetisk verksamhet i en allt större utsträckning påverkar aktievärdet negativt.

Förändrade distributionskedjor: Förändrade distributionskedjor kan göra att företag behöva anpassa priserna på varor och tjänster, modifiera sina produkter samt ändra på nuvarande affärsstrategier. Dessa förändringar kan leda till nya risker inom områdena geopolitik, cyber och immaterialrätt.

Leverantörer och underleverantörer: Påföljderna av EU-SCDDA kan ge bredare ekonomiska konsekvenser på företags distributionskedjor och nätverk. Små och mellanstora underleverantörer står inför nya utmaningar då de kan behöva omstrukturera sina verksamheter och produktionsprocesser till följd av det mer strikta due diligence-regelverket.

Att implementera robusta due diligence- och screeningprocesser blir en allt viktigare riskminimeringsstrategi. Arbetsmarknaden förblir stark och bristen på kompetens kan vara en av de största utmaningarna för företag när det gäller att leva upp till de nya kraven. EU-SCDDA förväntas öka företagens administration, varför rekommendationen inte är att öka nuvarande personals arbetsuppgifter utan i stället ta tillfället i akt att använda detta som en möjlighet till att se över befintliga affärsprocesser och fördelningen av arbetsuppgifter.

Det bör vara en prioritet för företagsledare att kontinuerligt analysera de risker som uppstår till följd av förändrade distributionskedjor. Dessa risker kan sedan användas som grund för att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga affärsstrategier. När företagsledare har en gedigen förståelse för de risker som kan uppstå underlättar det förståelsen för hur man kan skapa motståndskraftiga och säkra distributionskedjor oavsett var verksamheten bedrivs.

Vi har hjälpt europeiska företag att bedöma, utvärdera, mitigera och förebygga risker i sina distributionskedjor. Företagsledare som tidigt börjar utveckla nya arbetsprocesser och anpassa sig till EU:s förslagna lagstiftning kommer att få en smidigare omställningsprocess i jämförelse med de företag som väntar.

Vår internationella avdelning specialiserar sig på att förbättra riskhanteringsprocesser och hjälpa företag att öka sin organisatoriska motståndskraft. Vårt team har dokumenterad erfarenhet av att hantera risker i due diligence-processer där vi hjälper våra kunder att identifiera, minska och förebygga risker genom att utveckla fungerande riskhanteringsprocesser.

Har du har frågor om ”European Supply Chain Act”, eller hur förändrade distributionskedjor kan komma att påverka din organisations verksamhet?
Kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk.