• en
 • sv
 • Whistleblowing – upptäck och förebygg allvarliga oegentligheter

  Visselblåsning, efter engelskans whistleblowing, innebär att en person (en whistleblower) kan informera ledningen om det förekommer oegentligheter inom organisationen. Med en säker och oberoende visselblåsarlösning ges ledningen möjlighet att upptäcka och förebygga oegentligheter inom organisationen på ett tidigt stadium.

  2Secure arbetar dagligen med ärenden inom visselblåsning tillsammans med företag, myndigheter och organisationer. Kunderna finns inom flertalet branscher, både börs-och icke börsnoterade företag representerade i flera olika länder.

  2Secures visselblåsarlösning, 2Whistle, är en säker webbaserad IT-lösning dit anställda, leverantörer, kunder eller allmänheten kan vända sig för att rapportera misstänkta oegentligheter dygnet runt, året om. Lösningen möjliggör anonym rapportering via webb och telefon. Givetvis är lösningen förenlig med krav från GDPR och kommer att följa de nya lagkraven som ställs när EU-direktivet implementeras i svensk lagstiftning.

  Kontakta oss idag om du vill veta mer eller boka in ett första möte.

  Kontakta oss

  Framtida lagkrav för whistleblowing

  Under 2019 antogs ett EU-direktiv som kommer att ligga till grund för en ny svensk lagstiftning avseende visselblåsning under 2021. Det nya direktivet ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare ska tillhandahålla en visselblåsarlösning. Vidare ställer EU-direktivet krav på väl utformade interna rutiner för hantering och återkoppling i visselblåsarärenden inom specifika tidsramar.

  Visselblåsning – Säkert system för anonym uppgiftslämning

  Tjänsten inkluderar:

  • Implementation av 2Whistle inklusive stödtexter avseende policy
  • Rapporteringskanalerna webb och telefon
  • Anonym kommunikation med anmälare
  • Rekommendation till åtgärd i alla ärenden
  • Statistik över inkomna ärenden och årliga avstämningsmöten
  • Vid beslut om vidare utredning kan 2Secure bistå med kvalificerade utredningstjänster och rådgivning för framtida riskhantering. Detta avtalas separat.

  Ärendehantering med 2Secures lösning för visselblåsning

  Visselblåsarlösningen är mer än bara en systemlösning. I ärendehanteringen tar handläggare på 2Secure emot ärendet och för dialog med visselblåsaren under hela processen. Detta tenderar att minska tröskeln att våga vissla samt garanterar ett professionellt bemötande oavsett ärendets karaktär. Dessutom delges kunden en rekommendation till vidare åtgärder i varje ärende. Samtliga inkommande ärenden handläggs av särskilt utsedd personal på 2Secure med gedigen utredningserfarenhet.

  Enkel implementation

  Att implementera 2Secures visselblåsarlösning är enkelt. Då tjänsten är helt webb-baserad behöver inget system integreras i den befintliga IT-miljön, utan en enkel hänvisning från exempelvis hemsida eller intranät är tillräckligt. Vid uppstarten skapas en ärendehanteringsrutin samt ett kontaktdokument, som beskriver när, hur och vem som ska få ta del av informationen vid en inkommen anmälan.

  Minimering av risker

  2Secures lösning för visselblåsning syftar till att på ett säkert och effektivt sätt hantera strikt konfidentiell information genom hela processen. 2Secure säkerställer dessutom alltid att personen inom kundens organisation som delges informationen aldrig är föremål för anmälan, vilket sker genom en överenskommen kontaktlista.

  Extern hantering av visselblåsningar bidrar inte bara till ett ökat förtroende för visselblåsarsystemet, utan även en minimering av de riskerna som uppstår om ledningen själva monitorerar en intern visselblåsarkanal. Vi är övertygade om att förtroende och oberoendeskap är nyckeln till ett framgångsrikt visselblåsarsystem. Därför är det av största vikt att anlita en extern aktör som både kan garantera visselblåsarens anonymitet, men också säkerställa att informationen inte hamnar i fel händer.

  Minskad administration

  Det finns många fördelar med att anlita en extern aktör för hanteringen av visselblåsarärenden, både för visselblåsaren och för organisationen. Dels tenderar lösningen att få ökat förtroende från visselblåsaren när en extern tredje part ansvarar för handläggning, dialog och återkoppling. Att anlita en extern aktör resulterar även i inbesparingar i form av både tid och pengar då tid inte behöver ägnas åt att administrera och följa upp visselblåsarärenden i enlighet med rutiner och gällande lagar.

  IT- och informationssäkerhet

  Säkerhet är grundstenen vid upprätthållande av 2Secures lösning för visselblåsning. All produktionsdata i systemlösningen är krypterad och behörigheter är strikt begränsade. Tjänsten drivs via datacenter i Sverige. System och servrar skyddas och övervakas dygnet runt, året runt. Det görs regelbundna it-säkerhetstester av tjänsten, däribland penetrationstester på både nätverks- och servernivå samt detaljerade applikationssäkerhetsanalyser. All data lagras inom Sverige.

  Utredningstjänster

  Vid ärenden som kräver utredning kan 2Secure tillhandahålla kvalificerade utredningstjänster. 2Secures seniora konsulter har mångårig erfarenhet av utredningsarbete inom polisen men också inom den privata sektorn. Ärenden som gäller visselblåsning tenderar att vara av känslig karaktär, varför en extern utredning är att föredra för att upprätthålla oberoendeskap och förtroende. Eftersom 2Secure erbjuder både visselblåsartjänster och utredningstjänster under samma tak, behöver man inte involvera en ny aktör vid utredning av ett känsligt ärende. Här kan du hitta mer information om internutredningar.