• en
 • sv
 • Ett förändrat internationellt säkerhets- och risklandskap

  2020 hade betydande inverkan på företag världen över, så även i Sverige. När vi analyserar förra årets trender kan vi även utröna de viktigaste riskerna för svenska företag 2021. Vi arbetar nära företagsledare i Sverige för att hjälpa dem förstå de viktigaste riskerna och utmaningarna för deras företag och följande två punkter har varit återkommande:

  • Pandemin – vaccination av de anställda, restriktioner och hantering av risker under resandet
  • Brottslighet – organiserad brottslighet, extremism och samhällspänningar

  Världen är i ständig rörelse och detta leder ofta till dramatiska förändringar i företags risklandskap. Vi lever i en flyktig, osäker, komplex och tvetydig miljö och företag behöver effektivare verktyg och stöd för att förutse, planera och svara på händelseutvecklingar. De snabba förändringarna som observerats i vår närtid kommer att fortsätta eskalera under det kommande decenniet. För att lyckas i denna miljö behöver du en betrodd partner.

  Klicka på knappen för att ta del av vår analys av kriminalitet i Europa och hur det kan påverka svenska företag och organisationer.

  rapport

  Hur man hanterar så mycket osäkerhet och olika risker

  Naturkatastrofer blir allt vanligare, mer förödande och påverkar fler människor än någonsin tidigare. Samtidigt innebär det föränderliga klimatet massiva strukturella förändringar avseende företagens förhållning till risk och avkastning. Intressenters förväntningar på företagens beteende är högre än någonsin. Företag förväntas agera i enlighet med rådande lagstiftning och visa på socialt ansvarstagande. Samtidigt förväntar sig konsumenten att företagen ska ta ställning i samhällsfrågor. Företagen måste navigera en miljö driven av lönsamhet kombinerat med påtryckningar från regeringar, investerare, anställda och samhället. Konsumentbeteenden, konsumentaktivism och digitala beteenden utvecklas snabbt och befintliga metoder för konsumentundersökning och prognoser är föråldrade. Företagsledare måste bli mer medvetna och självsäkra för att effektivt möta nya utmaningar och detta bör grundas i robust informationsinsamling, analys samt expertrekommendationer.

  Världen är nu mer sammankopplad än någonsin. Våra försörjningskedjor, partnerskap, resor och informationsflöde knyts samman i ett till synes oändligt nät. Konsekvenserna för företag kan vara katastrofala när punkter i detta nät skadas. Den allt mer osäkra och dynamiska riskmiljön som detta sker i kräver också en mer dynamisk riskhantering. Företag kommer behöva människor med rätt kompetens och kunskap som kan sättas samman i tvärfunktionella team och ges befogenhet att fatta snabba beslut gällande verksamhetsdriften, innovation och riskhantering.

  För att lyckas behöver du en dynamisk säkerhets- och riskpartner som förstår den riskmiljö som ditt företag verkar inom. Detta innefattar inte enbart de hot som finns utan även de potentiella konsekvenser som dessa hot medför samt deras framtida utveckling. 2Secure har stor erfarenhet av att stötta kunder i riskhanteringsarbetet, stärka internationella krishanteringsmetoder, förbättra den interna kommunikationen samt kvalitetssäkra krishanteringsfunktioner på olika geografiska platser. 2Secure kan stötta dig i dina internationella säkerhetsbehov inklusive strategisk riskanalys, operativa prognoser, planering och riskreducering.

  Dina anställda är kritiska tillgångar och den omsorgsplikt (Duty of Care) företaget har gentemot dessa kan ses som en uppdragskritisk mekanism som syftar till att bevara dessa tillgångar. Arbetsgivare har ett ansvar att minimera riskerna mot de anställda, oavsett om det handlar om resesäkerhet, fysisk säkerhet där verksamheten bedrivs eller att se till att företaget är redo att reagera på nödsituationer och kriser när de uppstår. 2Secures ledande säkerhets- och riskkonsulter är tillväxtfaktorer som kan hjälpa företaget tillgodose sin omsorgsplikt. Framgångsrika företag drivs av immateriella tillgångar inklusive partnerskap, innovation, teknik, rykte och relationer.

  Dynamisk säkerhets- och riskhanteringsmetod

  Företagen kräver dynamisk och flexibel riskhantering för att navigera i en oförutsägbar framtid där förändring sker snabbt. I Sverige varierar riskhanteringsmognaden mellan branscher och företag. På 2Secure är våran erfarenhet att nästan alla organisationer behöver uppdatera och stärka sin inställning till riskhantering för att vara bättre förberedda för det kommande året.

  Vi på 2Secure utlandsdesk observerar konsekvent att företag som är uppmärksamma på framtida förändringar är mer lönsamma än genomsnittet. Vi samarbetar med företag för att bedöma riskerna utanför Sverige och genomföra omfattande scenarioplanering, en viktig aktivitet för att undvika tidigare misstag. Scenarioanalys och scenarioplanering förbereder också kunden på eventuella långsiktiga utvecklingar som skiljer sig från den kortsiktiga prognosen. Vi samarbetar med Sveriges bästa företag för att samla in och bearbeta information om deras framtida verksamhetsmiljö inklusive utveckling som formar den politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, juridiska och miljömässiga kontexten. Sveriges mest effektiva företagsledare söker i allt större utsträckning en mer detaljerad förståelse för hur världen förändras och hur deras eget företag kan göra det bästa av dessa förändringar. Därav arbetar 2Secures utlandsdesk för att företag skall kunna ta informerade beslut. Idag har många företag en allt för statisk syn på risker med begränsad koppling till affärsbeslut, vilket även bekräftades under pandemins intåg då brister i vissa företags förmåga att anpassa sig till de nya förutsättningarna påvisades. Vi söker att leverera riskanalyser som även förutser nya hot och förändringar i den befintliga situationen.

  I framtiden kommer företag att behöva en mer dynamisk identifiering och prioritering av risker för att hålla jämna steg med det föränderliga risklandskapet. 2Secure arbetar tillsammans med företag för att bedöma deras riskprofil vilket säkerställer att företaget använder den lämpligaste riskhanteringsmetoden för att komplettera affärsmålen. I vårat arbete söker vi att svara på följande frågor:

  • Hur kommer risklandskapet att utvecklas? Företagen måste upptäcka och förstå risker innan de påverkas och snabbare än sina konkurrenter. Traditionella riskbedömningar som enbart baseras på faktabedömningar räcker inte för företag som vill lyckas.
  • Hur reagerar vi på risker? Konsekvensen av risker är ofta en påverkan på företagets rykte, investeringar och förmåga att efterleva rådande lagstiftning.
  • Vilka kontroller och beredskapsplaner krävs för att förbereda sig för dessa risker?
  • Vilka nya risker lurar i framtiden? Företagen kommer att behöva bredda sina vyer för att upptäcka nya och framväxande risker innan de inträffar. Traditionella riskidentifieringsmetoder baserade på efterhandsgranskningar och bedömningar räcker inte.

  De flesta organisationer har inte upplevt förluster till följd av klimatförändringarna och många har inte upplevt konsekvenserna av att vara på fel sida av en samhällsfråga. Organisationer kommer att behöva arbeta över avdelningsgränser för att bibehålla framförhållning och omfattande taxonomier för de grundläggande drivkrafterna som ligger bakom deras risker. För att få en bättre bild av dessa drivkrafter bör företagen titta på interna prestandamätvärden, externa indikatorer och kvalitativa synpunkter på vad företagsledare ser i sitt dagliga arbete. Scenariobaserade metoder spelar också en viktig roll genom att främja de kognitiva processer som möjliggör framförhållning och på så sätt säkerställer de att företagsledare är förberedda när händelser inträffar.

  Fördelarna med att arbeta med 2Secure för att förstå din internationella riskprofil är du får:

  • En omfattande och kontextualiserad kartläggning av viktiga framtida riskutvecklingar.
  • En ökad medvetenhet inom organisationen gällande framtida risker och trender som är relevanta för ditt företags framgång.
  • En tidig varning om säkerhetsrisker som är relevanta för ditt företag.
  • En bild av den framtida utvecklingen vilket sätter ditt företag i en ledande position gällande riskreducering och strategiutveckling.

  Vilka skulle gynnas av denna lösning?

  • Myndigheter med intressen och verksamhet utomlands
  • Olika intressenter inom privata företag inklusive personer som är involverade i:
  • Strategisk planering
  • Interna information- och riskövervakningsfunktioner
  • Ledande befattningshavare och styrelseledamöter
  • Sälj- och marknadsföringspersonal som behöver förstå risklandskapet
  • Personalavdelningen
  • Icke-statliga organisationer samt civilsamhället

  Vilka risker frågar våra kunder om just nu?

  Covid och globala restriktioner

  Det första hotet mot företag i Europa 2021 är fortsatt den globala pandemin. Utbrottet har tvingat företag att stänga samtidigt som det förändrat konsumentbeteenden världen över. Många av de restriktioner som genomförts till följd av Covid-19 har skett med kort varsel vilket har lett till osäkerhet hos företagsledare och konsumenter som försöker anpassa sig till de nya förutsättningarna. Genom att upprätta en förmåga som bevakar samhällsutvecklingen kan du få insyn i risken för dig, dina tillgångar och de anställda.

  Organiserad brottslighet

  Organiserad brottslighet har visat sig vara resistenta mot de begränsningar som Covid-19 medfört. Risken för organiserad brottslighet för företagen är fortfarande hög.

  Samhällspänningar, aktivism och extremism

  Ett av de större hoten mot affärsintressen i Europa under 2019 var de krafter som vandaliserade egendom, genomförde protester som hindrade affärsverksamheten och hotade personal och familjer till anställda. Under det senaste året har våra kunder även sett en betydande inverkan från högergrupperingar med ökad räckvidd och omfattning av aktiviteter över hela Europa. Protester, motprotester, rekrytering och avsiktlig agitation av polisen har varit ett vanligt problem i många större europeiska städer under de senaste månaderna och effekterna på svenska affärsintressen i hela Europa växer. Svenska företag med internationell exponering upplever mer betydande hot mot sina anställda, tillgångar och anseende från aktivister och extremistgrupper. Vänsterextremistiska element kommer att fortsätta att rikta sig mot företag och högerextremister kommer sannolikt att fortsätta att exploatera samhällspänningar och rekrytera fler anhängare till deras sak.

  En pålitlig partner inom internationell säkerhet och riskhantering

  Det finns en rad krafter som kan forma den marknad som ditt företag verkar inom. 2Secures utlandsdesk kan hjälpa er förstå den riskmiljö ni verkar i. Vi hjälper erat företag genom att reducera riskerna. Vi kan hjälpa er för att förstå i vilken omfattning era konkurrenter är utsatta för osäkerhet och risk, vilka fördelar nya aktörer på marknaden har avseende deras säkerhets- och riskprofiler och hur era leverantörer antingen ökar era sårbarheter eller eran riskresistens.

  Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er förbättra erat företags riskhantering. Vi vet hur vi kan hjälpa till att skapa en sund riskkultur inom erat företag. I stunder av osäkerhet är erat företags riskkultur ännu viktigare. En hälsosam riskkultur hjälper erat företag att navigera en komplex miljö. Enligt vår erfarenhet gynnas företag som har utvecklat en mogen riskkultur när de ställs inför utmanande risker, osäkerhet och marknadschocker. Samtidigt är företag med en stark säkerhets- och riskkultur mindre benägna att begå misstag som skadar företagets anseende vilket också innebär mer engagerade och nöjda kunder och anställda.