• en
 • sv
 • Samverkan och ledning – Gemensamma grunder

  Utbildning för dig som ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar

  Samhällets förmåga att möta kriser lutar sig mycket mot ett samarbete mellan näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer. Det är samarbetet mellan dessa aktörer som kommer ta oss ut en kris. Denna kurs visar vilken roll ni har i en samhällskris och hur ni förväntas vara delaktiga.

  Utbildningen kan med fördel genomföras med fler organisationer samtidigt för att skapa högre förståelse för samverkande aktörers specifika förutsättningar.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, landsting, myndigheter, frivilliga organisationer, företag eller spontana sociala nätverk.

  Deltagarna ska ha god kännedom om dem egna organisationen samt grundläggande kunskap om övriga aktörer i svenskt krishanteringssystem.

  Innehåll

  Utbildningen följer Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps (MSB) upplägg och innehåll i alla dess delar.

  • Tankemodell och centrala termers innebörd
  • Den svenska modellen och regelverk
  • Helhetssyn och Perspektivförståelse
  • Människors samspel i grupp och ledarskap
  • Medvetet beslutsfattande
  • Tid, proaktivitet och samtidighet
  • Kriskommunikation
  • Aktörsgemensamma former
  • Helhetsmetoden och Informationsdelning
  • Lägesbilder
  • Lärande i samverkan

  Kursen tar 8 timmar.

  Målet med utbildningen är att deltagarna efter genomförd utbildning har uppnått förståelse för vikten av aktörsgemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar. Därutöver ska deltagarna ha fått god kunskap om det gemensamma förhållningssättet genom att kunna agera tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt utifrån synsätt och begreppsflora.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

  Nästa kurstillfälle

  Efter överenskommelse.

  Kostnad

  Kontakta oss för prisuppgifter.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se