• en
 • sv
 • Crisis Management – grundkurs I KRISHANTERING

  Vad är krishantering? Varför är det viktigt att inom sin organisation öva på det oförberedda? Vad säger lagen? Vad måste vi ha?

  Detta är en grundläggande kurs som ger dig ett par verktyg att själv kunna arbeta vidare med krisledning inom din egen organisation.

   

  Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig till er som vill utveckla er kunskap och förståelse om det svenska krishanteringssystemet samt önskar utveckla sin egen organisations krishanteringsförmåga.

  Deltagarna bör ha grundläggande kunskap om sin egen organisations krishanteringsorganisation.

   

  Innehåll

  • Vad är crisis management?

   Inom ett företag kan crisis management, krishantering, beskrivas som ett system som reglerar vilka åtgärder som sätts in när något oförutsett inträffar som hotar företaget.

  • Proaktivitet och reaktivitet

   Att vara proaktiv innebär att man tänker i förväg, för att se möjligheter och hinder och förbereda sig på dem. Motsatsen, att vara reaktiv, innebär att ha dålig framförhållning och svårigheter att utnyttja tiden maximalt. Begreppen kan även appliceras på företag.

  • Grundprinciper

   Vad har ert företag för grundprinciper? Ett företags kärnvärden bör räknas till dess tillgångar på samma sätt som materiell egendom eller personal. Grundprinciperna identifierar företaget mot omvärlden och hjälper ledningen att fatta rätt beslut i tider av osäkerhet.

  • Ansvar/roller

   Vem gör vad på företaget? Klart uppdelade ansvarsområden hjälper ett företag att bli effektivare och tydligare i sin kommunikation. Även säkerhet och crisis management bör vara tydligt avgränsade ansvarsområden.

  • Lagreglering

   Ett företag påverkas naturligtvis alltid av de lagar som finns inom det egna verksamhetsområdet samt regler kring företagande över huvud taget. Ett företag kan alltid också försöka påverka lagstiftare att reglera de lagar man anser vara irrelevanta eller fungerar dåligt.

  • Krisledning

   Att vara beredd och kunna ta kommandot om en kris inträffar i företaget är av yttersta vikt för det företag som värnar om sina anställda. Krisledning handlar om att ha de rutiner och handelsplaner som behövs för att under ordnade former leda ett företag genom en kris.

  • Kriskommunikation

   När en kris inträffar gäller det att kunna kommunicera tydligt, både inom den egna organisationen och omvärlden, att inge förtroende och signalera att man gör det som krävs för att kunna ta sig ur krisen.

  • Geografiskt områdesansvar och stöd från lokal, regional och nationell nivå

   När en kris inträffar i ett företag som verkar på flera platser är kommunikationen mellan de olika kontoren oerhört viktig. För varje kontor i landet ska det även finnas en säkerhetsansvarig, som står i förbindelse med sina kollegor och tillsammans med dem upprättar och underhåller rutiner kring krishantering.

   

  Kursen tar 4 timmar.

  Efter genomförd utbildning ska du deltagare fått förståelse för sin egen organisations roll i svenskt krishanteringssystem samt vikten av ett strukturerat arbetssätt och vikten av att skapa krishanteringsförmåga.

  Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett intyg om fullgjord utbildning.

   

  Nästa kurstillfälle

  Enligt överenskommelse.

   

  Kostnad

  Offert ges på begäran.

   

  För mer information kontakta: academy@2secure.se