Teknik- och tillverkningsindustrin når framgångar med strategiskt säkerhetsarbete

31 maj, 2024

Utmaningarna är många för teknik- och tillverkningsindustrin, – cybersäkerhetshot, brottslighet, terrorism och geopolitiska omvälvningar är bara ett axplock av hinder. För att hantera utmaningarna krävs både reaktiva åtgärder och proaktiva strategier som förutser risker och tar tillvara på möjligheter.

Omfattande riskbedömningar, framåtblickande strategier och branschens best praxis hjälper teknik- och tillverkningsindustrin att övervinna hinder och hitta nya tillväxtmöjligheter. Vi förser företag med insikter som behövs för att ta beslut när marknadsförhållanden är i konstant förändring. För långsiktig framgång krävs ett strategiskt arbete med kontinuerliga insatser.

I den här artikeln beskriver vi kortfattat hur vi hjälper två bolag i teknik och tillverkningsindustrin

2Secure ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla strategisk rådgivnings- och styrelsetjänster. Vårt team av strategiska rådgivare är certifierade av Styrelseakademien (Swedish Academy of Board of Directors).

På 2Secure förstår vi att varje företag är unikt, med unika utmaningar och mål. Våra strategiska rådgivningstjänster är utformade för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som överensstämmer med dett företags särskilda vision och mål.

Den expansiva teknikindustrin

I den snabbt föränderliga teknikindustrin står företag inför en myriad av säkerhetsrisker som hotar både innovation och operativ integritet. Cyberattacker, industrispionage och insiderhot är bara några av de faror som kan undergräva ett företags framgång och rykte. Med ökande beroende av digitala plattformar och Internet of Things (IoT), blir skyddet av känslig information och kritiska system allt mer komplext och utmanande.

Leveranskedjeattacker och brister i efterlevnad kan ytterligare förvärra situationen, medan fysiska säkerhetshot som stöld och intrång fortfarande utgör reella faror. Företag som misslyckas med att säkra sina molntjänster eller inte uppmärksammar social engineering-tekniker riskerar att bli offer för dataläckor och manipulation.

Tillverkningsindustrins globala 360-perspektiv

Tillverkningsindustrin står inför en mängd säkerhetsrisker som kan hota både produktion och företagens långsiktiga framgång. Förutom cyberattacker, industrispionage och insiderhot är leveranskedjeattacker, stölder och skadegörelse betydande risker för tillverkningsprocesser och leveranser.

Produktionsstörningar på grund av naturkatastrofer eller maskin- och utrustningsfel kan leda till kostsamma avbrott, medan bristande arbetssäkerhet kan resultera i olyckor och
skador på arbetsplatsen.

Misslyckande att följa lagar och regler, liksom miljörisker från utsläpp och spill, kan dessutom leda till böter och rättsliga åtgärder.

Idag bedömer ungefär 89 procent av alla företagsledare att organisationens motståndskraft är en av de viktigaste strategiska prioriteringarna. Enligt PWC Global Crisis and Resilience Survey 2023

Läs hela artikeln om hur teknik- och tillverkningsindustrin når framgångar med strategiskt säkerhetsarbete

Har du några frågor om rapporten eller vill du ha hjälp och lära dig mer om strategiskt säkerhetsarbete?
Kontakta Dominic Bowen

 

Hämta artikel