Slutrapport från Byggmarknadskommissionen

23 februari, 2022

Den 25:e januari lämnade Byggmarknadskommissionen sin slutrapport och den möttes av stort intresse från såväl media som olika branschföreträdare. Rapporten bygger bland annat på den granskning av 90 slumpvis utvalda utländska byggföretag som vårt partnerbolag Företagsgranskning genomfört. Resultatet av dessa utredningar är bekymmersamt. Den visar att minst 75% av företagen bryter mot svenska avtal och regler, minst 36 % av dessa företag har problematisk lönesättning (siffran baseras på försiktighetsprincipen och är sannolikt i realiteten betydligt större) och så gott som alla bryter mot registreringsplikten i utstationeringsregistret.

Rapporten visar med all tydlighet på vikten av att man gör nogsamma kontroller av de företag man avser att anlita och löpande kontroller på arbetsplatserna för att upptäcka oegentligheter. Nedan följer en sammanställning av de förslag som kommissionen lämnar i sin rapport som du kan ladda ner i sin helhet här.

Byggmarknadskommissionen lägger fram skarpa förslag på fem områden för att motverka arbetslivskriminaliteten:

Upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet
 • Minska sekretess mellan myndigheter genom lag om uppgiftsskyldighet
 • Ändra sekretessreglerna så att företagens transaktioner på skattekonton kan kontrolleras av upphandlare
 • Bättre samarbete mellan företagen för att förhindra arbetslivskriminalitet – klargör var gränserna går enligt konkurrenslagstiftningen
Utländsk arbetskraft
 • Skärpta regler vid arbetskraftsinvandring och sanktionsavgift för företag som inte tillämpar de anställningsvillkor som varit en förutsättning för beviljat arbetstillstånd
 • Inför ny lag mot arbetskraftsexploatering
 • Gör det straffbart att träffa avtal med arbetstagare om återbetalning av lön
 • Parterna inom byggmarknaden behöver intensifiera sitt arbete när det gäller att träffa kollektivavtal och följa upp att dessa efterlevs
 • Ny skadeståndsbestämmelse i utstationeringslagen när ett företag bryter mot kollektivavtal. Skadeståndet ska beräknas utifrån företagets vinst till följd av avtalsbrottet
 • Arbetsmiljöverket måste intensifiera sin tillsyn av utstationeringsregistret
 • Migrationsverket måste arbeta mer effektivt för att motverka missbruk av undantaget från kravet på arbetstillstånd vid utstationering av tredjelandsmedborgare
 • Försäkringskassan måste i högre grad granska och ifrågasätta A1-intygen
Offentlig upphandling
 • Underlätta förutsättningarna att utesluta oseriösa anbudsgivare
 • Utnyttja de möjligheter som finns att ställa krav på arbetsrättsliga villkor
 • Korta handläggningstiderna vid överklaganden
Branschens kontroll
 • Utvidga Fair Play Bygg till fler regioner
 • Utveckla ID06-systemet för bättre effektivitet och säkerhet
 • Sprid initiativet Rättvist Byggande till hela landet
 • Parterna inom byggmarknaden bör utveckla transparenta kollektivavtalsvillkor som är enklare att tillämpa
 • Säkerställ parternas långsiktiga finansiella villkor
Byggtjänster i hushållen
 • Krav på elektroniska personalliggare som en förutsättning för att skatteavdrag ska medges. Namn på utförare av tjänsten ska anges
 • Anmäl arbetstagare vid ROT-tjänster vid begäran av utbetalning från Skatteverket inom ramen för ROT-systemet. Kunden ska drabbas av utebliven subvention om svart arbetskraft använts och kunden inte gjort tillräckligt för att kontrollera att företaget följer gällande regelverk
 • Lika villkor i ROT och RUT

Vill du veta mer om arbetslivskriminalitet?
Kontakta Mattias Nygren