Sammanfattning av Säpos lägesbild

27 februari, 2024

Onsdagen 21 februari presenterade Säkerhetspolisen (Säpo) sin lägesbild över hot och sårbarheter mot Sveriges säkerhet. För den som löpande följt säkerhetsutvecklingen på senare tid, med höjningen av terrorhotnivån i augusti 2023 och von Essens föredrag på Folk och Försvars rikskonferens 2024, känner sannolikt igen mycket av innehållet i lägesbilden. Lägesbilden lyfter tre viktiga övergripande punkter som sammanfattar säkerhetsläget i Sverige. Under punkterna utvecklas och beskrivs de olika riskfaktorer och hot som påverkat säkerhetsutvecklingen det senaste året. De tre punkter är:

  1. Sverige är under tryck

Det skedde under 2023 ett flertal händelser som förändrat bilden av Sverige både inom landet och utomlands. Denna utveckling har satt Sverige i ett allt större fokus för våldsbejakande terrorism. Detta har skett samtidigt som Säpo observerar en allt lägre tröskel hos främmande makt att agera mer offensivt och utnyttja tillfällen som uppstår för att gynna den egna agendan. Ryssland, Kina och Iran pekas fortsatt ut som de största hoten mot Sverige där Ryssland är det enskilt största hotaktören mot Sveriges säkerhet. Säpo observerar även en ökad medvetenhet i det svenska samhället om vikten av säkerhetsskydd såväl som verksamheters utmaningar med identifieringen vilka delar av verksamheten som är särskilt skyddsvärd.

  1. Vi befinner oss i ett allvarligt läge

2023 var ett år då Sverige gick från att vara ett legitimt mål till ett mer utpekat mål för våldsbejakande islamistisk extremism. Vi har ett alltmer komplext och överlappande terrorhot där Säpo även ser terrorfinansiering från svensk mark med en betydande del från brottslig verksamhet. Vidare ser Säpo att ett flertal länder, främst Ryssland och Kina, bedriver olovlig teknikanskaffning i Sverige. Här är utländska direktinvesteringar ett effektivt verktyg för främmande makt att komma åt känslig teknologi och information. Slutligen på denna punkt lyfter Säpo upp hoten inom cyberdomänerna och att främmande makt använder Sverige som en plattform för cyberangrepp.

  1. Nya arenor ligger i fokus för säkerheten

Den senaste tiden med snabba tekniska utvecklingar har lett till tre nya arenor av särskild vikt för säkerheten. Utvecklingen av AI och AI relaterade verktyg ger hotaktörer och säkerhetstjänster förändrade förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Rymden lyfts fram som en andra arena där utvecklingen och främmande makts prioritering av arenan innebär hot sårbarheter och hot mot Sveriges säkerhet. Arktis lyfts fram som en tredje och sista arena där det sker stora förändringar inom säkerhetsområdet p.g.a. klimatförändringar, stormaktskonkurrens och geopolitiska konflikter.

Som en avslutning går det att konstatera att säkerhetshoten mot Sverige är omfattande och komplexa. Det allvarliga omvärldsläget gör det bara viktigare att skydda säkerhetskänslig verksamhet och samhällsviktiga funktioner.  En del har gjorts och görs men vi behöver bli ännu bättre. Ingen klarar av att göra allt ensam men tillsammans kommer vi långt mot att göra samhället säkrare.

 

”Det är tillsammans som vi bygger motståndskraft. Vi behöver lära oss att leva med det försämrade säkerhetsläget, ta det på allvar och agera. Det är tid att vi kraftsamlar för att möta säkerhetshoten.” – Charlotte von Essen, Säkerhetspolischef

 

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar och analyser av våra experter direkt till din mailkorg? Prenumerar på vårt nyhetsbrev