Revistionsistiska stater, risker och geopolitik

28 april, 2023

Den amerikanska underrättelsetjänsten publicerade nyligen en översikt av aktuella hot, och det är flera risker som företagsledare och ledningsgrupper bör ha i åtanke när ERM-program (Enterprise Risk Management) granskas och risker analyseras. I denna artikel kommer vi att titta närmare på ett antal risker som vi rekommenderar att våra kunder bör hålla ögonen på för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet och genomföra strategisk informerade beslut.

Den amerikanska underrättelsetjänsten bedömer att revisionistiska stater som Kina, Ryssland, Iran och Nordkorea ständigt försöker förändra det internationella systemets struktur och hierarki, genom att utmana dess regler och normer men också andra länders suveränitet. Det pågående epokskiftet i det internationella systemet ökar effekten av osäkerhet och risk.

Tidigare i år beslutade Kina att öka sitt årliga försvarsanslag till 230 miljarder amerikanska dollar – en ökning med 7,2 procent. Kinas väpnande styrkor har tagit en mer bestämd position i Taiwansundet, där de i slutet av mars och i början på april har genomfört storskaliga försvarsövningar. En av Kinas målsättningar är att senast 2050 vara världsledande inom industriella system och avancerad teknik. Det kinesiska kommunistpartiet fortsätter öka det statliga industristödet för att främja innovation, avancerade produktionsprocesser och landets industriella självförsörjning. Det statliga industristödets mål är att positionera Kina som en ledare genom hela värdekedjan inom avancerad teknologi.

För att nå sina ekonomiska och politiska målsättningar har Kina redan tagit en dominant position i ett antal viktiga globala distributionskedjor. Många västerländska stater och företag är redan beroende av kinesiska produktions- och distributionskedjor när det gäller läkemedel, solpaneler, litiumbatterier och sällsynta jordartsmetaller. Detta beroende skapar en risk för den civila och militära industrins tillverknings- och produktionsförmågor. 75 procent av världens moderna chiptillverkning är koncentrerad till Ostasien och den geopolitiskt känsliga ön Taiwan står för majoriteten av produktionskapaciteten. Risken att Kina använder dessa strategiska beroenden till sin fördel förblir höga, framför allt när västerländska stater och företag intar en motsatt hållning gentemot kinesiska kärnintressen. För att öka kostnaderna för västerländska företag, och därmed minska deras konkurrenskraft, skulle Kina kunna införa exportkontroller som repressalier. Ett exempel på en sådan hållning är om västerländska stater och företag ökar sina diplomatiska, kommersiella och militära förbindelser med Taiwan eller fortsätter att ta en aktiv opposition i frågor som rör Tibet, Hongkong, Xinjiang och Sydkinesiska havet. Kina uppfattar utländsk inblandning i dessa frågor som en kränkning av deras inhemska intressen.

Rysslands invasionskrig i Ukraina och dess potentiella spridningseffekter är ett fortsatt stort hot mot Europas stabilitet och säkerhet. Nyligen kolliderade ett ryskt stridsflygplan med en amerikansk drönare, vilket ledde till att drönarens störtade i Svarta havet. Sådana incidenter belyser hur militära olyckor ökar spänningarna och riskerna mellan kärnvapenmakter. Dessutom kvarstår många lednings- och säkerhetsfrågor vid Zaporizhzhia, Europas största kärnkraftverk i sydöstra Ukraina. Kärnkraftverket är för närvarande beroende av en enda fungerande kraftledning för sin externa elförsörjning, vilket utgör ett stort hot mot kärnkraftverkets säkerhet.

– Vi lever på lånad tid, menar Rafael Grossi, det internationella atomenergiorganets IAEA:s chef, och understryker behovet av ett internationellt avtal gällande Zaporizhzhia. I avsaknaden av ett internationellt avtal så kvarstår risken för ännu en kärnkraftsolycka i Europa.

Rysslands krig i Ukraina har minskat Rysslands förmåga att genomföra offensiva väpnade aktioner på andra håll, men Sverige, svensk kritisk infrastruktur och svenska företag kan även i fortsättningen förvänta sig att falla offer för rysk underrättelseverksamhet, cyber-operationer och gråzonskrigsföring.

Kritisk infrastruktur till havs är ett utsatt mål för rysk militärverksamhet, framför allt energiledningar och fiberkablar. Det är svårt att försvara denna typ av infrastruktur på grund av dess stora utbredning. Rysslands ökade riskaptit för gråzonsverksamhet i Östersjön exemplifieras av den ryska marinens kartläggning av undervattensinfrastruktur, havsbaserad vindkraft men framför allt sabotaget av Nord Stream-ledningarna.

Både cyberbrottslingar och revisionistiska stater uppfattar data som en strategisk tillgång och konvergensen av högpresterande datoranvändning, analys av ”big data” och maskininlärningsteknik är alla viktiga drivkrafter för olika branscher. Denna tekniska utveckling medför stora tillväxt- och affärsmöjligheter men de leder också till nya sårbarheter, risker och hot för stater och företag. Cyberkriminella och revisionistiska aktörer ser tillgången av kommersiella och statliga data samt personuppgifter som en möjlighet för att effektivisera sina påverkan-, spionage- och cyberoperationer. Detta för att i förlängningen stjäla ytterligare känsliga uppgifter, samt intellektuell och immateriell egendom, och kartlägga svenska nationella säkerhets- och företagssårbarheter.

Företag som besitter robusta riskhanteringsstrukturer och riktlinjer kan mycket lättare identifiera, bedöma, och reagera effektivt på eventuella tekniska och geopolitiska förändringar som utgör ett hot mot affärsverksamheten. Det är därför viktigt att företag regelbundet ser över sina riskhanteringsrutiner och att företagsledare kontinuerligt strävar efter att utveckla sina riskhanteringssystem och metoder för att hela tiden effektivisera processer för riskbedömning och riskhantering. Utvecklingen av riskhanteringsrutiner gör det möjligt för företagsledare att underlätta anpassningen av strategi och riskaptit, och viktigast av allt ökar organisationens motståndskraft.

Vi har hjälpt flera europeiska företagsledare att förbättra deras riskhanteringsprocesser och förbättra deras organisatoriska motståndskraft. Vårt team har dokumenterad erfarenhet av att identifiera, mitigera och förebygga risker genom att utveckla omfattande ERM-program.

Har du frågor om de hot och risker som uppstår i samband med ökad geopolitisk konkurrens, och hur denna utveckling kan påverka din bransch och verksamheten i din organisation?
Kontakta Dominic Bowen, strategisk rådgivare och chef för vår utlandsdesk.