Artikelserie: Del 1, Varför behövs ett Executive Protection Program?

3 maj, 2021

Sedan 2Secure grundades har vi varit marknadsledande i Sverige när det gäller att leverera olika trygghets- och säkerhetslösningar för personer och deras familjer som på grund av förmögenhet, exponering och/eller position i samhället utgör potentiella måltavlor för brottslighet.

Gemensamt för dessa personer är att deras uppdrag, så som att leda ett företag, får direkt negativ påverkan om de utsätts för olika typer av brott eller angrepp. 2Secure levererar idag säkerhetslösningar för mer än 250 familjer, antingen genom att personen gjort ett aktivt val att ha tjänsten för sig och sin familj, eller som en del i ett säkerhetsprogram som företaget antagit för sina mest skyddsvärda funktioner.

I denna artikelserie delar vi med oss av vår syn på varför sådana skyddsåtgärder behövs, hur man som företag ska arbeta med den inledande analysen och hur man därefter bygger upp ett säkerhetsprogram till skydd för sina ledningspersoner.

Varför Executive Protection-program?

En av de mest centrala frågeställningarna som ställs innan en kund väljer att ingå ett avtal om ett Executive Protection-program är; varför behövs ett sådant? Frågan kan besvaras utifrån ett antal aspekter.

Ett Executive Protection-program är ett sätt att skydda företagets investering

Att anställa ledningspersoner en viktig investering och att hitta lämpliga personer är ofta kostsamt. Man använder inte sällan dyra Executive Search-bolag för att hitta kandidater och när kandidaterna är på plats får de genomgå omfattande bakgrundskontroller och ambitiösa tester. Innan personen ens har anställts har bolaget haft stora utgifter. Personen skall sedan ges en skälig och ofta hög lön plus andra förmåner samt förväntas vara högpresterande och skapa viktiga värden för företaget under lång tid framöver.

Olika störmoment som försvårar möjligheten för personen att fokusera på sin uppgift bör därför, i görligaste mån, undanröjas.

Maslovs behovspyramid säger oss att en person i första hand måste ha sina basala behov uppfyllda innan denne kan förväntas fokusera på andra uppgifter. Dessa basala behov är förutom de fysiologiska, så som mat, vatten och luft, även trygghet, säkerhet och stabilitet. Om en persons känsla av trygghet undanröjs kommer personens hela fokus gå till att återställa känslan av trygghet, vilket tar fokus från uppdraget.

Som arbetsgivare kan man således inte förvänta sig att en ledningsperson skall kunna vara högpresterande om denne inte upplever trygghet i sin vardag för sig eller sin familj. Det är helt enkelt lönsamt att tillhandahålla ett EPP för särskilda funktioner. Om säkerhet blir viktigt för en ledningsperson så sprider det sig lättare ner i organisationen, vilket skapar bättre säkerhet för hela företaget.

Det blåser på toppen

I en artikelserie i Dagens Industri (hotet mot direktörerna) berättade hela 25 % av de intervjuade VD:arna i noterade bolag att de någon gång under sin tid i bolaget blivit utsatt för ett brott som kunde relateras till deras befattning.

Brotten var ibland ekonomiskt drivna, men kunde även vara rena missnöjesyttringar. I kölvattnet på finanskrisen 2008 och den varselvåg som då sköljde över landet noterade 2Secure en kraftig uppgång av incidenter där företagsledare blev utsatta för brott i form av hot, hat, missnöjesyttringar, skadegörelse mm. Oftast var det egna varslade anställda som i sin frustration över sin situation tog ut sin vrede genom att angripa dem som ledde verksamheten. Särskilt utsatta var VD och HR-chefer. Media bidrog till en kraftig polarisering mellan anställda och ledningspersoner genom att beskriva orättvisor i form av massuppsägningar samtidigt som ledningspersoner fick stora bonusutbetalningar.

Vi ser även ett ökat fenomen där olika mer eller mindre våldsbenägna grupperingar uttrycker sitt missnöje och utkräver ansvar genom att vända sig direkt mot ledningspersoner i företaget. Det händer ibland att ledningspersoner utsätts för rent brottsliga angrepp. Vi ser det inom flera olika branscher (livsmedelsindustrin, bank och finans, energi, spelbranschen, försvarsindustrin, petroleum och bygg, för att ta några exempel).

Hög betalningsförmåga = lukrativa mål

Ledningspersoner är ofta höginkomsttagare och har god betalningsförmåga. Det gör att det är tacksamma mål för ekonomisk brottslighet. Absolut vanligast är olika former av bedrägerier, stölder i bostäder och annan vardagsbrottslighet. I sällsynta fall har ledningspersoner blivit måltavlor för allvarlig brottslighet i form av utpressning och i några få, ytterst sällsynta fall kidnappning. 2Secure vill i denna rapport verkligen trycka på att det är ytterst osannolikt att en ledningsperson skall utsättas för det sistnämnda. Det finns ingenting i samhällsutvecklingen som tyder på att risken för kidnappning ökar i Sverige idag. Vad vi däremot ser är en kraftig ökning inom är identitetsstölder och olika former av bedrägerier. Oavsett om det drabbar ledningspersonen, dennes partner eller barn så kommer en sådan händelse att stjäla kraft, tid och energi för den utsatte.

Familjen främst

Många ledningspersoner har till naturen hög integritet och berörs relativt lindrigt i det fall de själva blir utsatta för brott. Men ytterst få går oberörda om barn eller närmast anhöriga drabbas av brottslighet. Det är därför viktigt att ett Executive Protection-program innehåller trygghetslösningar som omfamnar även ledningspersonens närmsta familj. Familjen är oftast den svagaste länken och det vet gärningsmännen. Därför ser vi inte sällan att anhöriga utsätts för olika brott för att ”komma åt” det egentliga målet – ledningspersonen. Det är därför oerhört viktigt att hela familjen får utbildning och kunskap i hur man ska förhålla sig till riskerna och därigenom minska sin riskexponering.

Skydda funktionen, inte personen

I många fall stöter vi eller företagets säkerhetschef på motstånd bland dem som är föremål för ett EPP. Invändningar som ”jag är inte rädd”, ”det har aldrig hänt mig något” eller ”det finns ingen hotbild mot mig” är vanliga. Ibland kännetecknas motståndet av den i Sverige vanligt förekommande ”jantelagen”. Ledningspersonen är helt enkelt orolig för att ”sticka ut” eller kunna anklagas för att tro sig vara något förmer än andra genom att vara föremål för ett EPP.

Det är viktigt att påpeka att företagets intressen är rent affärsmässiga. Att det är funktionen som skall skyddas och inte den person som för tillfället uppbär den funktionen. Det är viktigt att ledningspersonerna på företaget har en hög mognadsgrad i denna fråga och tar sitt ansvar gentemot företaget i första hand genom att acceptera att med uppdraget följer ett ansvar. Den egna känslan kring frågan är av sekundärt intresse och måste underordnas företagets intresse; nämligen att skydda funktionen och verksamheten.

Ett rättsväsende som inte räcker till

Många uppfattar att samhällets resurser att tillhandahålla trygghet och säkerhet för medborgarna minskar i takt med samhällsutvecklingen i Sverige. I synnerhet då det gäller att tillhandahålla brottsförebyggande insatser och att minska risken för den enskilde att drabbas av brott. Även vid brott/incidenter upplevs polisens resurser vara hårt begränsade och man tvingas till tuffa prioriteringar. Året 2020 kom att bli det mest brottsbelastade året sedan brottsstatistik infördes.  Den som känner sig utlämnad i dagsläget bör ställa sig den retoriska frågan: tror jag att det kommer att bli bättre/tryggare eller värre i Sverige de närmsta åren och hur påverkar det mig? Många företag vill i ljuset av den rådande samhällsutvecklingen göra vad man kan för att skapa trygghet för sina mest skyddsvärda funktioner.

I nästa artikel kommer vi att beskriva hur man arbetar med analysen som skall ligga till grund för dimensioneringen och utformningen av ett Executive Protection-program.

Vill du veta mer eller få hjälp med att utveckla ert arbete för att skydda ledningspersoner, kontakta Lars Folkebrant, lars.folkebrant@2secure.se..

Kontakta mig