Resesäkerhet ochriskhantering

Svenskt företag med internationell närvaro avsåg sända anställda till Sydamerika där de hade en hotbild mot sig.

ARbetsgivarens omsorgsplikt 

Företaget insåg att de som arbetsgivare hade ansvar för sina anställdas säkerhet även utanför Sveriges gränser men att de behövde ytterligare stöd för att säkerställa att resans risker kunde minska. Resan avsågs vara en vecka lång och de anställda skulle genomföra besök i två länder som skiljde i riskavseende.

2Secures utlandsdesk åtog sig uppdraget att stötta kunden i deras resesäkerhetsplanering. Som en inledande process inventerades kundens riskprofil, resvana och reseplanering följt av omfattande destinations- och riskanalyser. Genom vårat internationella nätverk kunde vi stärka analysen med hjälp av förstahandsinformation från landet samt garantera fysiska säkerhetsåtgärder på plats. Baserat på detta kunde en robust resesäkerhetsplan presenteras där 2Secure säkerställde att kunden hade god förståelse för destinationen avseende kultur, samhällssituation och identifierade risker. Genom resesäkerhetsplaneringen kunde flera tidigare oidentifierade risker identifieras och exponeringen för dessa kunde reduceras avsevärt. Utifall hotbilden i området hastigt skulle höjas, exempelvis till följd av ett angrepp, upprättades en även en omfattande åtgärdsplanering. Till följd av att kunden insåg sina brister och tog hjälp av 2Secure för etableringen av en robust resesäkerhetslösning kunden de lita på att de uppfyllde sin omsorgsplikt (Duty of Care) gentemot sina anställda.

Det ansvar arbetsgivaren har gentemot den anställde går ofta under den engelska benämningen Duty of Care och innebär att arbetsgivaren har en omsorgsplikt där de måste tillse att den anställde är korrekt förberedd för uppgiften, avseende både utrustning och kunskap. Detta ansvar är om än viktigare vid utlandsresor då den anställde allt som oftast befinner sig i en främmande miljö och därigenom ofta har en lägre förståelse för de risker som finns. Genom vår tjänst internationell riskhantering hjälper 2Secure sina kunder att bland annat uppfylla denna omsorgsplikt. Resesäkerhet är en bred tjänst och omfattar hela säkerhetsbegreppet (både safety och security på engelska) och är även väldigt skalbar. Vi kan därför lätt anpassa våra resesäkerhetslösningar efter ditt företags unika behov.

Behöver du stöd med resesäkerhetsåtgärder och upprättandet av en resesäkerhetspolicy?

Kontaktpersoner