Den bristfällige platschefen

Ett svenskt byggföretag var i behov av att anställa en platschef för ett nytt byggprojekt. Anställningen innefattade såväl personal- som budgetansvar och kontakter med underleverantörer.

VID Bakgrundskontrollen uppdagades mångtalet allvarliga avvikleser

I rekryteringsprocessen identifierades en lämplig kandidat med en gedigen erfarenhet. Kandidaten hade bedrivit verksamhet i eget företag och haft långvariga anställningar vid flera olika medelstora byggföretag. Innan personen anställdes kontaktades 2Secure i syfte att genomföra en bakgrundskontroll.

Vid bakgrundskontrollen av kandidaten uppdagades mångtalet allvarliga avvikelser. Trots att personen hade ett gediget CV för yrkesrollen och varit folkbokförd och yrkesverksam i Sverige under de tio senaste åren hade hen nolltaxerat för ett flertal inkomstår. Under dessa år hade kandidaten, enligt egen uppgift, bedrivit verksamhet i ett eget bolag, en uppgift som ej kunde styrkas. Istället identifierades information som antydde att personen ägnat sig åt svartarbete genom de företag hen innehaft.

Vid en kontroll av personens ekonomi uppdagades att hen i nära anslutning till sin jobbansökan innehaft skulder till ett flertal olika myndigheter och inkassobolag för en summa överskridande 100 000 kronor. Vid verifiering av personens egenhändiga uppgifter i CV upptäcktes att hen innehaft ett tiotal olika bolagsengagemang under de tio senaste åren, men att bolagen i nästan samtliga fall försatts i konkurs i anslutning eller nära anslutning till att hen varit engagerad i dessa.

Kandidaten identifierades därtill som förekommande i ett flertal olika rättsliga ärenden. Hen hade bland annat blivit dömd för bokföringsbrott i närtid. I domskälen kunde utläsas att personen inte påstod sig känna till de lagstadgade skyldigheter som existerar för bland annat bokföring och inlämning av årsredovisning, trots att hen innehaft mångtalet bolagsengagemang och blivit dömd för samma brott vid två tidigare tillfällen. Kandidaten hade också underlåtit att bokföra affärshändelser under en längre tidsperiod motsvarande flera miljoner kronor. Det avslöjades även att personen förekom under åtta avsnitt i belastningsregistret.

Bakgrundskontrollen av personen lyckades även förtälja att hen fått sitt körkort indraget vid ett flertal tillfällen, däribland under samma tidsperiod som rekryteringsprocessen hos byggföretaget ägde rum. Personen i fråga avslöjades även med att tala osanning i sitt CV angående längden på ett flertal tidigare anställningar hen innehaft.

Byggföretaget som beställde nämnda bakgrundskontroll kontaktades i ett tidigt skede för att boka in en avstämning som genomfördes tillsammans med ett flertal chefer. När samtliga avslöjanden redogjordes i detalj framkom det att personen hade setts som en lämplig kandidat under hela rekryteringsprocessen, men uppvisat viss oro inför bakgrundskontrollen. Personen hade erkänt att hen blivit dömd för bokföringsbrott, men utelämnat ett flertal viktiga detaljer. Övriga avvikelser som uppdagats i bakgrundskontrollen hade personen inte redogjort för i någon omfattning alls. Byggföretagets chefer var samstämmiga över att personen utgjorde en hög risk utifrån ett flertal olika perspektiv, i synnerhet då hen i samband med en anställning skulle erhålla personal- och budgetansvar.

Med anledning av resultatet i bakgrundskontrollen avbröts nämnda rekryteringsprocess för att vidta sökande av bättre lämpade kandidater. Det stod klart för byggföretaget att en rekrytering av nämnda person hade kunnat bli en dyr historia som förutom ekonomiska värden kunnat kosta anseende, tid och energi; ett ärende som tydligt uppvisar vikten av att genomföra en bakgrundskontroll i samband med rekrytering.

 

Vill du ha hjälp med bakgrundskontroller inför till exempel ett förvärv eller en anställning?