Byggprojektet som skapade stort missnöje

Ett företag inledde ett stort byggprojekt som skapade stort missnöje bland boende och andra engagerade personer som ville förhindra förändringar i stadsbilden. 

Omvärldsbevakning hjälpte byggföretaget att hantera det massiva mediedrevet

Byggprojektet ledde till en polariserad debatt, där det å ena sidan fanns de som såg projektet som en välkommen förnyelse av området och å andra sidan de som upplevde projektet som en hotfull förändring av deras hemmiljö.

Aktionsgrupper bildades med syftet att påverka byggprojektets utfall. Förutom opinionsbildning i sociala medier ledde aktionsgruppernas engagemang till ett massivt mediedrev mot byggprojektets projektledare. Projektledaren blev föremål för omfattande kritik och fick till och med sina kontaktuppgifter publicerade på flera forum. Detta är en tydlig indikation på hur personcentrerade varumärken har blivit idag, där individen som svarar på drevet anses vara personligt ansvarig för de frågor som har gett upphov till drevet.

För att hantera detta digitala drev på ett effektivt sätt påbörjade våra analytiker en löpande omvärldsbevakning. De bevakade omvärlden och fann flertalet organisationer som kan ha varit delaktiga i det negativa digitala drevet. Efter en närmare analys fann man att speciellt två utav dessa organisationer stod för majoriteten av de hotfulla kommentarerna som skapat ett negativt engagemang kring byggprojektet. 

Våra analytiker analyserade och utvärderade hela den pågående debatten och åsikter från båda sidor, inklusive oron och missnöjet från boende och engagerade personer samt stödet för byggprojektet. I analyserna framkom också de faktorer som har lett till bildandet av aktionsgrupper och deras mål, samt hur de specifikt har påverkat debatten och projektets genomförande.

Därefter kunde analytiker finna de bakomliggande orsakerna till missnöjet från boende och engagerade personer, inklusive de faktorer som kan påverka deras uppfattning om projektet, såsom ekonomiska faktorer, sociala frågor eller miljöfrågor. Genom att undersöka dessa faktorer kunde analytikerna ge värdefulla insikter och rekommendationer om hur projektledningen kunde hantera den pågående debatten och utveckla en strategi för att hantera aktionsgrupperna.

Våra analytiker fortsatte att göra en löpande omvärldsbevakning i 12 månader framåt, med en rapport varannan vecka. Det hjälpte byggföretaget att hantera det massiva mediedrevet som uppstått och pågick. 

Detta hjälpte projektledaren att utveckla en kommunikationsstrategi och hitta sätt att kommunicera med allmänheten på ett effektivt sätt för att minska spänningen och få med sig fler människor på sin sida. Det gav värdefull data och insikter om olika faktorer som kan påverka debatten fortsatt i detta projekt men även i framtida byggprojekt. Det gav projektledaren tydliga strategier för att hantera aktionsgrupperna och mediedrevet.

Sammanfattningsvis är det viktigt för organisationer att ha en heltäckande strategi för att hantera risker och bygga en stark varumärkesimage. Genom att ha en aktiv omvärldsbevakningstjänst kan organisationer reagera på hot och risker i realtid och anpassa sin kommunikation med omvärlden för att undvika negativa konsekvenser. Organisationer bör också arbeta för att bygga en stark relation med sina kunder och intressenter genom att vara transparenta och engagera sig aktivt på sociala medier. Slutligen är socialt ansvarstagande och hållbarhet viktiga faktorer för att bygga en positiv varumärkesimage och visa att organisationen tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön.

Vill du ha hjälp med omvärldsbevakning?

Kontaktpersoner

Ida Oreland Werneholm

Ida Oreland Werneholm

Account Manager