Krisberedskap

 

Vi hjälper er utveckla er krisledningsförmåga, allt från styrande dokument (policy, instruktion och checklistor) till utbildning av personal som deltar i en krisledning.

Utbildning

Vi utbildar de som ska ansvara för organisationens kontinuerliga utbildningar och övningar. Olika lagkrav och andra krav som kan tänkas föreligga fångas upp i de inledande analyserna för att säkerställa att krisledningsförmågan har rätt förmåga (kommun, region, myndighet och företag samt övriga organisationer.)

Övning

Övning av krisledning, allt från enklare moment-övningar, table-top övningar och motspelsövningar till komplexa större samverkansövningar. Vidare håller vi scenariobaserade övningar där deltagarna får pröva sina roller och analysera sitt uppdrag under kontrollerade former innan de ska övas mer skarpt. (kommun, region, myndighet och företag samt övriga organisationer.)

Stabsarbetsmetodik, grunder samt mer kvalificerad ledningsmetodik för stabschefer och beslutsfattare under pressade förhållanden. (kommun, region, myndighet och företag samt övriga organisationer.)

Risk- och Sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. Lagstadgade analyser som ska genomföras med lite olika periodicitet beroende om man är kommun eller statlig myndighet. Enligt lag är Sveriges kommuner ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Vart fjärde år ska resultatet sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och rapporteras till länsstyrelsen. RSA genomförs i enlighet med de direktiv och modeller som MSB tillhandahåller (kommun, region och myndighet.)

STYREL

RSA på elproducenter sker i enlighet med Svenska Kraftnäts direktiv. STYREL, För kommuners planering av hur el ska fördelas inom kommunen vid elbrist.

Denna process kallas STYREL och sker med några års mellanrum i enlighet med Energimyndighetens direkt och mallar.

Kontaktpersoner