Företagssäkerhet

Säkerhetsområdet blir allt mer reglerat och att navigera genom lagstiftningar och regelverk har aldrig varit mer komplicerat än idag. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp, för att bli bättre rustade att möta dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar.

Hantera incidenter, kriser och oväntade händelseförlopp

Dagens komplexa och mångfacetterade säkerhetslandskap ställer höga krav på företagens förmåga att skydda sina tillgångar och hantera sina säkerhetsrisker på ett proaktivt sätt.

Det handlar även om att vara förberedd att hantera incidenter, kriser och oväntade händelseförlopp.

Ett strategiskt helhetsgrepp

Genom att ta ett strategiskt helhetsgrepp över verksamheten kan vi säkerställa att säkerhetsarbetet stöder organisationens strategi och verksamhet, sänker organisationens riskexponering samt skapar affärsnytta och konkurrensfördelar.

Det leder dessutom också till effektivare styrning, kontroll, god riskhantering och regelefterlevnad. På engelska kallas det Governance, risk management and compliance.

Förbättra er företagssäkerhet

Vi hjälper våra kunder att bli bättre rustade för att möta dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar och integrera säkerhet i verksamhetens ledningssystem, processer och rutiner. Vi organiserar och utvecklar det systematiska säkerhetsarbetet samt utvecklar ramverk, program och kontroller som möter verksamhetens riskexponering och verksamhetsbehov.

Nedan följer sex steg till förbättrad företagssäkerhet, riskhantering och regelefterlevnad. Vi jobbar systematiskt genom sex olika steg för att ta fram en skräddarsydd helhetslösning just för ert företags behov.

Företagssäkerhetsanalys
  1. Förstudie
  2. Riskbedömning
  3. Beslutsunderlag
Organisations- och verksamhetsutveckling
  1. Planering
  2. Implementering
  3. Tillsyn och kontroll