Artikelserie: Del 4, Hur gör andra företag med Executive Protection-program? 

1 oktober, 2021

I vår artikelserie har vi beskrivit varför man i ett företag kan behöva vidta åtgärder för att skydda sina ledningspersoner. Vi har också gått igenom hur man genomför den analys som ska ligga till grund för utformandet av ett sådant skyddsprogram. I senaste artikeln utvecklade vi hur ett sådant program utformas och dess huvudsakliga innehåll. I denna del, del fyra, beskriver vi hur andra företag i Sverige gör och hur de resonerar kring denna fråga.

Det korta svaret är att det varierar, mycket. Generellt kan sägas att de företag vars ledningspersoner själ­va har upplevt obehag och säkerhetsincidenter ofta har en högre mognadsgrad och mer utvecklade Executive Protection-program än företag där ledningspersonerna inte upplevt några incidenter alls. Vidare kan sägas att det inte sällan uppstår mycket stress och negativ energi när inci­denter inträffar i de företag där företagsledarna har en låg mognadsgrad och dålig mental förberedelse. Ofta uppstår, i kölvattnet av en säkerhetsincident, ett tidsfönster då företagsledningens fokus tillfälligtvis är starkt koncentrerad på säkerhetsfrågor för att däref­ter successivt klinga av.

I Sverige gäller generellt att vissa branscher har en högre mognadsgrad och mer utvecklade Executive Protection-program än andra. Många företag har också sett att ett väl utvecklat Executive Protection-program bidrar till minskade risker för företagsspionage. Därför har bland annat företag inom försvarsindustrin ofta väl utvecklade Executive Protection-program. Andra bran­scher som kommit långt är företag som bedömer sig kunna bli föremål för olika kampanjer och missnöjesytt­ringar. Det är vår uppfattning att många företag i Sverige ofta har en låg mognadsgrad och dåligt utvecklade Executive Protection-program. Trenden är dock tydlig, allt fler företag handlar upp säkerhetslösningar för sina ledningspersoner.

Som vi tidigare nämnt arbetar 2Secure idag med cirka 250 familjer. 95% av dessa kunder har tjänsten via sitt företag/sin arbetsgivare. Endast cirka 5 % av våra kunder betalar för tjänsten med egna medel baserat på ett eget beslut att ha en trygghetslösning på plats för sig själv och familjen. Vanligast är att man har ett mer ambitiöst program för företagets VD och dennes familj och ett mindre omfattande program för resten av ledningsgruppen.
Ytterst få företag använder sig av personskyddsväk­tare och säkra transporter för företagets ledning i varda­gen. Det är däremot vanligt förekommande att dessa typer av insatser görs utifrån en riskbaserad modell, exempelvis då underrättelseläget motiverar sådana åtgärder eller vid tillfälliga event där exponeringen är stor, ex. bolagsstämmor, kapitaldagar, företagsevent och framförallt vid affärsresor till destinationer med förhöjd risk.
 
I nästa avsnitt, del fem, ska vi fördjupa oss i de skattemässiga regelverk som man bör känna till när man ska utforma ett Executive Protection-program.
 
Vill du veta mer eller få hjälp med att utveckla ert arbete för att skydda ledningspersoner, kontakta Lars Folkebrant, lars.folkebrant@2secure.se.

Kontakta mig